Ktl-icon-tai-lieu

cau hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi trangtrangtrang
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi trắc
nghiệm
kinh tế chính trị
Mác - lênin

143

A- Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Thuật ngữ "kinh tế- chính trị" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào?
a. 1610

c. 1615

b. 1612

d. 1618

Câu 2. Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm "kinh tế- chính trị"?
a. Antoine Montchretiên

c. Tomas Mun

b. Francois Quesney

d. William Petty

Câu 3. Ai là người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính trị tư sản cổ
điển?
a. A. Smith

c. W.Petty

b. D. Ricardo

d. R.T.Mathus

Câu 4. Ai là người được coi là nhà kinh tế thời kỳ công trường thủ công?
a. W. Petty

c. D.Ricardo

b. A. Smith

d. R.T.Mathus

Câu 5. D.Ricardo là nhà kinh tế của thời kỳ nào?
a. Thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ c. Thời kỳ công trường thủ công
TBCN
d. Thời kỳ đại công nghiệp cơ
b. Thời kỳ hiệp tác giản đơn
khí
Câu 6. Kinh tế- chính trị Mác - Lênin đã kế thừa và phát triển trực tiếp những
thành tựu của:
a. Chủ nghĩa trọng thương

c. Kinh tế chính trị cổ điển Anh

b. Chủ nghĩa trọng nông

d. Kinh tế- chính trị tầm thường

Câu 7. Học thuyết kinh tế nào của C.Mác được coi là hòn đá tảng?
a. Học thuyết giá trị lao động

c. Học thuyết tích luỹ tư sản

b. Học thuyết giá trị thặng dư

d. Học thuyết tái sản xuất tư bản
xã hội

Câu 8. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế- chính trị Mác-Lênin là:
a. Sản xuất của cải vật chất
144

b. Quan hệ xã hội giữa người với người
c. Quan hệ sản xuất trong mối quan hệ tác động qua lại với lực lượng
sản xuất và kiến trúc thượng tầng.
d. Quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng.
Câu 9. Hãy chọn phương án đúng về đặc điểm của quy luật kinh tế:
a. Mang tính khách quan
b. Mang tính chủ quan
c. Phát huy tác dụng thông qua hoạt động kinh tế của con người
d. Cả a và c
Câu 10. Chọn phương án đúng về quy luật kinh tế và chính sách kinh tế:
a. Quy luật kinh tế là cơ sở của chính sách kinh tế
b. Chính sách kinh tế là hoạt động chủ quan của nhà nước trên cơ sở
nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan.
c. Quy luật kinh tế và chính sách kinh tế đều phụ thuộc vào các điều
kiện khách quan.
d. Cả a, b, c
Câu 11. Để nghiên cứu kinh tế- chính trị Mác- Lênin có thể sử dụng nhiều
phương pháp, phương pháp nào quan trọng nhất?
a. Trừu tượng hoá khoa học

c. Mô hình hoá

b. Phân tích và tổng hợp
d. Điều tra thống kê
Câu 12. Khi nghiên cứu phương thức sản xuất TBCN, C.Mác bắt đầu từ:
a. Sản xuất của cải vật chất

c. Sản xuất giá trị thặng dư

b. Lưu thông hàng hoá

d. Sản xuất hàng hoá giản đơn và hàng
hoá

Câu 13. Trừu tượng hoá khoa học là:
a. Gạt bỏ những bộ phận phức tạp của...
Câu hỏi trắc
nghiệm
kinh tế chính trị
Mác - lênin
143
cau hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cau hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị - Người đăng: trangtrangtrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
cau hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị 9 10 350