Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi tự luận kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi Việt Anh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Tập đoàn GM
Định nghĩa:
Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự kết hợp sức mạnh của các tổ chức độc quyền tư
nhân với sức mạnh của nhà nước tư sản thành một thiết chế và thể chế thống nhất nh ằm phục
vụ lợi ích của các tổ chức độc quyền và cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản.
Bản chất của chủ nghĩa tư bản đọc quyền nhà nước là nấc thang phát tri ển mới ch ủ nghĩa tư
bản độc quyền, là sự thống nhất của ba quá trình gắn bó chặt chẽ v ới nhau gồm tăng s ức m ạnh
của các tổ chức độc quyền, tăng vai trò can thiệp của nhà nước vào kinh tế, kết h ợp s ức m ạnh
của độc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước trong một cơ chế thống nhất. Bộ máy nhà
nước phụ thuộc vào các tổ chức độc quyền.
 CNTB ĐQNN là một quan hệ về kinh tế, chính trị xã hội chứ không ph ải là m ột chinhs ách

trong giai đoạn độc quyền của CNTB.
Nguyên nhân hình thành ?
Sự tham gia, can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế theo chính các đòi h ỏi của n ền kinh t ế t ư
bản chủ nghĩa trong quá trình phát tri ển đã làm xuất hiện chủ nghĩa tư b ản đ ộc quy ền nhà
nước.
Biểu hiện ntn ?
Các tổ chức độc quyền nhà nước đều có sự kết hợp về nhân sự giữa tổ chức độc quy ền và nhà
nước. Nhà nước tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức độc quyền và là đại di ện danh dự của các
tổ chức độc quyền. Các tổ chức độc quyền cử đại diện tham gia vào hoạt động của nhà nước và
can thiệp vào hoạt động chính trị xã hội. Bên cạnh đó cũng có sự điều ti ết kinh tế của nhà n ước
thông qua các chính sách kinh tế.
Sở hữu độc quyền nhà nước là sở hữu tập thể của giai cấp tư sản độc quyền, có nhiệm vụ ủng
hộ và phục vụ lợi ích của tư bản độc quyền nhằm duy trì sự tồn tại của chủ nghĩa.
Sở hữu độc quyền bao gồm:
+ Động sản và bất động sản cần cho hoạt động bộ máy nhà nước
+ Những doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong nền kinh tế
+ Ngân sách nhà nước
Các cách hình thành sở hữu nhà nước
+ Xây dựng doanh nghiệp nhà nước bằng vốn ngân sách
+ Quốc hữu hóa các xí nghiệp tư nhân bằng cách mua lại
+ Tham gia mua cổ phần các công ty tư nhân.
Câu 2: Lương
Khái niệm

Sức lao động hay năng lực lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần tồn tại
trong một cơ thể, trong một con người đang sống và được người đó đem ra vận dụng mỗi khi
sản xuất ra một giá trị sử dụng nào đó.
Điều kiện để sức lao động thành hàng hóa
Một là người lao động được tự do về thân thể, có quyền bán sức lao động như một hàng hóa.
Hai là người lao động không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động để tồn tại.
Thuộc tính
Hàng hóa sức lao động có hai thuộc...
Câu 1: T p đoàn GM
Đ nh nghĩa:
Ch nghĩa t b n đ c quy n nhà n c là s k t h p s c m nh c a các t ch c đ c quy n t ư ư ế ư
nhân v i s c m nh c a nhà n c t s n thành m t thi t ch và th ch th ng nh t nh m ph c ướ ư ế ế ế
v l i ích c a các t ch c đ c quy n và c u nguy cho ch nghĩa t b n. ư
B n ch t c a ch nghĩa t b n đ c quy n nhà n c là n c thang phát tri n m i ch nghĩa t ư ư ư
b n đ c quy n, là s th ng nh t c a ba quá trình g n bó ch t chẽ v i nhau g m tăng s c m nh
c a các t ch c đ c quy n, tăng vai trò can thi p c a nhà n c vào kinh t , k t h p s c m nh ướ ế ế
c a đ c quy n t nhân v i s c m nh c a nhà n c trong m t c ch th ng nh t. B máy nhà ư ướ ơ ế
n c ph thu c vào các t ch c đ c quy n.ướ
CNTB ĐQNN là m t quan h v kinh t , chính tr xã h i ch không ph i là m t chinhs ách ế
trong giai đo n đ c quy n c a CNTB.
Nguyên nhân hình thành ?
S tham gia, can thi p c a nhà n c vào n n kinh t theo chính các đòi h i c a n n kinh t t ướ ế ế ư
b n ch nghĩa trong quá trình phát tri n đã làm xu t hi n ch nghĩa t b n đ c quy n nhà ư
n c.ướ
Bi u hi n ntn ?
Các t ch c đ c quy n nhà n c đ u có s k t h p v nhân s gi a t ch c đ c quy n và nhà ướ ế
n c. Nhà n c t o hành lang pháp lý cho các t ch c đ c quy n và là đ i di n danh d c a các ướ ướ
t ch c đ c quy n. Các t ch c đ c quy n c đ i di n tham gia vào ho t đ ng c a nhà n c và ướ
can thi p vào ho t đ ng chính tr xã h i. Bên c nh đó cũng có s đi u ti t kinh t c a nhà n c ế ế ướ
thông qua các chính sách kinh t .ế
S h u đ c quy n nhà n c là s h u t p th c a giai c p t s n đ c quy n, có nhi m v ng ướ ư
h và ph c v l i ích c a t b n đ c quy n nh m duy trì s t n t i c a ch nghĩa. ư
S h u đ c quy n bao g m:
+ Đ ng s n và b t đ ng s n c n cho ho t đ ng b máy nhà n c ướ
+ Nh ng doanh nghi p nhà n c ho t đ ng trong n n kinh t ướ ế
+ Ngân sách nhà n cướ
Các cách hình thành s h u nhà n c ướ
+ Xây d ng doanh nghi p nhà n c b ng v n ngân sách ướ
+ Qu c h u hóa các xí nghi p t nhân b ng cách mua l i ư
+ Tham gia mua c ph n các công ty t nhân. ư
Câu 2: L ngươ
Khái ni m
Câu hỏi tự luận kinh tế chính trị - Trang 2
Câu hỏi tự luận kinh tế chính trị - Người đăng: Việt Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Câu hỏi tự luận kinh tế chính trị 9 10 314