Ktl-icon-tai-lieu

câu trắc nghiệm môn chính trị

Được đăng lên bởi NaRin Nguyễn
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1310 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÑEÀ THI
MOÂN HOÏC: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐỀ TRẮC NGHIỆM - THI THƯ
(Sinh viên vào Slide Show > View Show để
chạy tự động và làm bài)
Ngöôøi bieân soaïn: GVCC - Th.S Nguyeãn Syõ Noàng

30

YEÂU CAÀU:
ANH (CHÒ) CHOÏN VAØ GAÏCH CHEÙO (X)
VAØO MOÄT TRONG CAÙC MUÏC A, B, C, D
MAØ MÌNH CHO LAØ CHÍNH XAÙC.

30

SINH VIÊN CHÚ Ý:
1. Không được sử dung tài liệu.
2. Không được sử dụng các phương tiện.
3. Không được trao đổi với người khác.
4. Chữ viết tắt:
- Việt Nam = VN
- Công nghiệp hóa = CNH
- Hiện đại hóa
= HĐH
- Kinh tế thị trường = KTTT
- Xã hội chủ nghĩa = XHCN
- Cách mạng giải phóng dân tộc = CMGPDT
90

Câu 1: Động lực phát triển đất nước trong
giai đoạn mới là:
A. Đấu tranh giai cấp
B. Đại đoàn kết toàn dân
C. Đấu tranh dân tộc
D. Cả 3 câu trên đều đúng.

30

Câu 2: Trong cơ chế kế hoạch hóa tập
trung, quan liêu, bao cấp hình thức bao cấp
được thể hiện:
A. Định giá
B. Lương hiện vật
C. Cấp phát vốn
D. Cả 3 hình thức trên đều đúng.
25

Câu 3: “Nắm vững chuyên chính vô sản,
phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân
dân lao động...” là đường lối do Đại hội nào
đề ra:

A. Đại hội III
B. Đại hội IV
C. Đại hội V
D. Đại hội VI
30

Câu 4: Từ tháng 3 năm 1989 đến nay ở VN về
chính trị dùng khái niệm:
A. Chuyên chính dân chủ nhân dân.
B. Chuyên chính vô sản.
C. Hệ thống chính trị.
D. Cả 3 khái niệm đó đều sai.

30

Câu 5: Những hạn chế của chuyên chính vô
sản ở nước ta:
A. Mối quan hệ trong hệ thống: Đảng, Nhân
dân Nhà nước chưa rõ
B. Bộ máy cồng kềnh, trung gian nhiều,
hình thức chủ nghĩa
C. Sự lãnh đạo của Đảng chưa ngang tầm
Đoàn thể chưa phát huy vai trò, chức
năng.
D. Cả 3 câu trên đều đúng.
40

Câu 6: Tìm câu sai trong các câu nói về nội
dung chuyên chính vô sản ở nước ta là:
A. Nhà nước của giai cấp vô sản thực hiện
quyền chuyên chính đối với giai cấp
thống trị.
B. Nhà nước CCVS thực hiện dân chủ
XHCN là nhà nước của dân do dân vì dân.
C. Cơ chế vận hành xã hội: Đảng lãnh đạo,
Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.
D. Quyền làm chủ của nhân dân được thể
chế hóa bằng luật pháp và tổ chức
60

Câu 7: Nhận thức của Đảng ta về quan hệ
đổi mới kinh tế với đổi mới hệ thống chính
trị là:
A. Bắt đầu đổi mới hệ thống chính trị, từng
bước đổi mới kinh tế.
B. Bắt đầu đổi mới kinh tế, từng bước đổi
mới hệ thống chính trị.
C. Cùng tiến hành đổi mới kinh tế và đổi
mới hệ thống chính trị.
D. Cả ...
ÑEÀ THI
MOÂN HOÏC:

Ngöôøi bieân soaïn: GVCC - Th.S Nguyeãn Syõ Noàng

 
!"#$%&'()*
+,
câu trắc nghiệm môn chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu trắc nghiệm môn chính trị - Người đăng: NaRin Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
câu trắc nghiệm môn chính trị 9 10 555