Ktl-icon-tai-lieu

Chế độ bầu cử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Được đăng lên bởi Dương Trở Lại
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chế độ bầu cử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai
sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một ngày sau, trong phiên họp đầu
tiên của Hội đồng Chính phủ (HĐCP), ngày 3-9-1945, Chính phủ đã thảo luận
và nhất trí tán thành 6 vấn đề cấp bách nhất do Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra,
trong đó có vấn đề: Tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ
phổ thông đầu phiếu, soạn thảo Hiến pháp dân chủ. Đây là ý nguyện mà Người
đã trăn trở từ lâu là làm thế nào để quyền lực Nhà nước đích thực thuộc về nhân
dân. Giữa hàng trăm gánh nặng về khi đất nước mới giành độc lập giữa giặc đói,
giặc dốt, giặc ngoại xâm nhưng điều mà Chính phủ ta cần làm lúc bấy giờ là bầu
cử để xây dựng chính quyền nhân dân. Bầu cử là công đoạn đầu tiên để nhân
dân lựa chọn ra những người có đức, có tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của
nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước ta. Ngày
nay thông qua bầu cử để xây dựng nên chính quyền đại diện cho người dân là
hình thức phổ biến trên thế giới, nên chế độ bầu cử được quy định ngày càng
hoàn thiện, chặt chẽ và dân chủ hơn.
Bầu cử là một nội dung quan trọng được ghi nhận xuyên suốt trong các bản
Hiến pháp của nước ta qua các thời kỳ. Các quy định về chế độ bầu cử phù hợp
với định hướng xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, thật sự dân chủ, công bằng
và công khai. Tuy nhiên không thể phủ nhận một điều rằng sự quan tâm của một
bộ phận dân chúng đối với các hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
HĐND chưa cao. Một số người xác định việc đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu HĐND chỉ như là một “nghĩa vụ” chính trị, chưa quan tâm tới việc tìm hiểu
đầy đủ về các ứng cử viên mà họ sẽ bầu và kết quả của cuộc bầu cử.
Hiến pháp 1992 đang được Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, thay thế với việc
xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường quyền
lực nhân dân. Chính vì vậy nghiên cứu đề tài “pháp luật về chế độ bầu cử của
nước ta hiện nay” là cần thiết để xem xét toàn diện các quy định của pháp luật

SVTH: Vũ Văn Dương – Lớp: Luật K34D

1

Chế độ bầu cử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
về chế độ bầu cử, đánh giá những mặt tích cực và sửa đổi những hạn chế để bầu
cử thật sự là công cụ thể hiện quyền lực nhân dân.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Bài niên luận nghiên cứu nhằm tìm hiểu hệ thống pháp luật Việt Nam quy
định về chế độ bầu cử hiện nay. Đánh giá quy định pháp luật và quá trình...
Chế độ bầu cử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ C Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai
sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một ngày sau, trong phiên họp đầu
tiên của Hội đồng Chính phủ (HĐCP), ngày 3-9-1945, Chính phủ đã thảo luận
nhất trí tán thành 6 vấn đề cấp bách nhất do Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra,
trong đó có vấn đề: Tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế đ
phổ thông đầu phiếu, soạn thảo Hiến pháp dân chủ. Đây ý nguyện Người
đã trăn trở từ lâu là làm thế nào đquyền lực Nớc đích thực thuộc về nhân
dân. Giữa hàng trăm gánh nặng về khi đất nước mới giành độc lập giữa giặc đói,
giặc dốt, giặc ngoại xâm nhưng điều mà Chính phủ ta cần làm lúc bấy giờ là bầu
cử để xây dựng chính quyền nhân dân. Bầu cử công đoạn đầu tiên để nhân
dân lựa chọn ra những người có đức, có tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của
nhân dân tham gia vàoquan quyền lực nhà ớc cao nhất của nước ta. Ngày
nay thông qua bầu cử để xây dựng nên chính quyền đại diện cho người dân
hình thức phổ biến trên thế giới, nên chế độ bầu cử được quy định ngày càng
hoàn thiện, chặt chẽ và dân chủ hơn.
Bầu cử là một nội dung quan trọng được ghi nhận xuyên suốt trong các bản
Hiến pháp của nước ta qua các thời kỳ. Các quy định về chế độ bầu cử phù hợp
với định ớng xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, thật sự dân chủ, công bằng
và công khai. Tuy nhiên không thể phủ nhận một điều rằng sự quan tâm của một
bộ phận dân chúng đối với các hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
HĐND chưa cao. Một sngười c định việc đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu HĐND chỉ như là một “nghĩa vụ” chính trị, chưa quan tâm tới việc tìm hiểu
đầy đủ về các ứng cử viên mà họ sẽ bầu và kết quả của cuộc bầu cử.
Hiến pháp 1992 đang được Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, thay thế với việc
xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa, tăng cường quyền
lực nhân dân. Chính vậy nghiên cứu đề tài pháp luật v chế đbầu cử của
nước ta hiện nay” cần thiết để xem xét toàn diện các quy định của pháp luật
SVTH: Vũ Văn Dương – Lớp: Luật K34D
1
Chế độ bầu cử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế độ bầu cử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Người đăng: Dương Trở Lại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Chế độ bầu cử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 9 10 946