Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách an ninh của Nhật bản đối với Trung quốc

Được đăng lên bởi harryholmes
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chính sách an ninh của Nhật Bản đối với Trung Quốc
Thứ ba, 12 Tháng 7 2011 10:45

Bài viết của học giả Trung Quốc, dựa trên lý luận quan hệ quốc tế của phương Tây để phân tích sự
thay đổi trong tư duy và chính sách an ninh của Nhật Bản đối với Trung Quốc của hai đảng cầm
quyền DPJ và LDP, đồng thời đưa ra nhận định về hướng đi trong tương lai trong vấn đề này. Bài
đăng trên Tạp chí Ngoại giao Trung Quốc

Sau khi đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) lên cầm quyền, quan hệ an ninh chính trị TrungNhật đã xuất hiện một số dấu hiệu phát triển mới. Đằng sau chiều hướng phát triển này, ở
mức độ nào đó có thể cho rằng tư duy chính sách “chính trị quyền lực của chủ nghĩa hiện
thực” mà DPJ muốn điều chỉnh đang đóng vai trò rất lớn. Hiện nay, các nhân tố như cạnh
tranh quyền lực, cơ chế hợp tác và quan niệm trao đổi qua lại, đang đan xen ảnh hưởng
và thúc đẩy Nhật Bản hình thành và soạn ra chính sách an ninh đối với Trung Quốc.
Nhận thấy điều đó, bài viết này muốn xuất phát từ góc độ chủ nghĩa hiện thực, điều chỉnh
tư duy an ninh và diễn biến chính sách do đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) chủ đạo
đối với Trung Quốc từ sau Chiến tranh Lạnh, đặc biệt là từ thế kỷ 21 đến nay. Trên cơ sở
này, lấy khuôn mẫu nghiên cứu và các yếu tố phân tích của chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa
xây dựng, để tiến hành phân tích các nhân tố tiêu cực trong lịch sử, những biểu hiện hình
thái tích cực đang được thể hiện mà Chính quyền DPJ đảm nhiệm trong việc điều chỉnh
chính sách an ninh đối với Trung Quốc, và đưa ra cách nhìn nhận chung về hướng đi
trong tương lai của nó.
I. Tư duy và chính sách dưới sự chủ đạo của chủ nghĩa hiện thực
1. Những phán đoán về mối đe dọa và sự lôgích trong nhận thức chung
Từ khi Trung Quốc và Nhật Bản bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1972 đến khi
Chiến tranh Lạnh kết thúc, do các nguyên nhân như liên minh để cùng nhau đối phó với
Liên Xô, chính sách an ninh của Nhật Bản đối với Trung Quốc diễn tiến trong bầu không
khí tương đối thân thiện. Nhưng, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, “Thuyết về mối đe
dọa từ Trung Quốc” bắt đầu nổi lên. Từ giữa những năm 90 của thế kỷ 20, Nhật Bản đã
lấy việc công khai “Đại cương kế hoạch phòng vệ” và việc “định nghĩa lại” liên minh
Nhật-Mỹ làm tiêu chí, chính sách an ninh của Nhật Bản đối với Trung Quốc “chuyển
sang cánh hữu” đã lộ rõ những nhân tố tiêu cực. Sau khi bước vào thế kỷ 21, khuynh
hướng này càng rõ ràng hơn: trong dư luận của các tầng lớp tinh hoa, các bản tin củ...
Chính sách an ninh của Nhật Bản đối với Trung Quốc
Thứ ba, 12 Tháng 7 2011 10:45
Bài viết ca hc gi Trung Quc, dựa trên l luận quan hệ quc tế ca phương Tây để phân tích sự
thay đổi trong duy chính sách an ninh ca Nhật Bn đi với Trung Quc ca hai đng cầm
quyền DPJ LDP, đồng thời đưa ra nhận định về hướng đi trong tương lai trong vấn đề này. Bài
đăng trên Tạp chí Ngoại giao Trung Quốc
Sau khi đng Dân ch Nhật Bn (DPJ) lên cầm quyền, quan hệ an ninh chính trị Trung-
Nhật đã xuất hiện một s dấu hiệu phát triển mới. Đằng sau chiều hướng phát triển này, ở
mức độ nào đó có thể cho rằng tư duy chính sách “chính trị quyền lực ca ch nghĩa hiện
thực” mà DPJ mun điều chỉnh đang đóng vai trò rất lớn. Hiện nay, các nhân t như cạnh
tranh quyền lực, chế hợp c quan niệm trao đổi qua lại, đang đan xen nh hưởng
thúc đẩy Nhật Bn hình thành soạn ra chính sách an ninh đi với Trung Quc.
Nhận thấy điều đó, bài viết này mun xuất phát từ góc độ ch nghĩa hiện thực, điều chỉnh
duy an ninhdiễn biến chính sách do đng Dân chTự do Nhật Bn (LDP) ch đạo
đi với Trung Quc từ sau Chiến tranh Lạnh, đặc biệt là từ thế kỷ 21 đến nay. Trên cơ sở
này, lấy khuôn mẫu nghiên cứucác yếu t phân tích ca ch nghĩa tự do và ch nghĩa
xây dựng, để tiến hành phân tích các nhân t tiêu cực trong lịch sử, những biểu hiện hình
thái tích cực đang được thể hiện Chính quyền DPJ đm nhiệm trong việc điều chỉnh
chính sách an ninh đi với Trung Quc, đưa ra cách nn nhận chung về hướng đi
trong tương lai ca nó.
I. Tư duy và chính sách dưới sự chủ đạo của chủ nghĩa hiện thực
1. Những phán đoán về mối đe dọa và sự lôgích trong nhận thức chung
Từ khi Trung Quc Nhật Bn bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1972 đến khi
Chiến tranh Lạnh kết thúc, do các nguyên nhân như liên minh để cùng nhau đi phó với
Liên Xô, chính sách an ninh ca Nhật Bn đi với Trung Quc diễn tiến trong bầu không
khí tương đi thân thiện. Nhưng, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, “Thuyết về mi đe
da từ Trung Quc” bắt đầu ni lên. Từ giữa những năm 90 ca thế kỷ 20, Nhật Bn đã
lấy việc công khai “Đại cương kế hoạch phòng vệ” việc “định nghĩa lại” liên minh
Nhật-Mỹ làm tiêu chí, chính sách an ninh ca Nhật Bn đi với Trung Quc “chuyển
sang cánh hữu” đã lộ những nhân t tiêu cực. Sau khi bước vào thế kỷ 21, khuynh
hướng này càngràng hơn: trong dư luận ca các tầng lớp tinh hoa, các bn tin ca các
phương tiện thông tin đại chúng và các báo cáo ca nhóm chuyên gia c vấn, xưa nay đều
không thiếu sự luận bàn về “tương lai khôngc định”, “mi đe da quân sự tiềm tàng”
Chính sách an ninh của Nhật bản đối với Trung quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách an ninh của Nhật bản đối với Trung quốc - Người đăng: harryholmes
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Chính sách an ninh của Nhật bản đối với Trung quốc 9 10 762