Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Được đăng lên bởi vandhqt1284-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ChÝnh s¸ch u ®·i ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng
I. Chính sách xã hội cụ thể:
Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách lớn của Đảng và Nhà
nước ta, đó là sự đãi ngộ đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người có công, là trách
nhiệm và là sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến của họ đối với đất nước. Pháp luật
ưu đãi người có công với cách mạng không chỉ mang tính chính trị, kinh tế, xã hội mà
còn mang tính nhân văn sâu sắc. Nó là sự thể hiện những truyền thống đạo lý tốt đẹp
của dân tộc Việt Nam, giáo dục cho thế hệ trẻ ý thức trách nhiệm, ý thức rèn luyện,
phấn đấu vươn lên để cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp gìn giữ, xây dựng và phát triển
đất nước, bảo vệ những giá trị tốt đẹp, những thành quả to lớn mà cha ông ta đã ra sức
gìn giữ. Đồng thời thể hiện được trách nhiệm của toàn xã hội trong việc thực hiện
“đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với cách mạng. Vì vậy, chính sách đối với
người có công là chính sách vô cùng quan trọng. Làm tốt chính sách đối với người có
công sẽ góp phần vào sự ổn định xã hội, giữ vững thể chế và ngược lại.
Vì thế trong bài tập cá nhân này tôi chọn “Chính sách ưu đãi người có công với
cách mạng” để làm bài tập cá nhân cho môn học. Căn cứ pháp lệnh ưu đãi người có
công với cách mạng số 26/2005/PL – UBTVQH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của ủy
ban thường vụ Quốc hội, thay thế Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt
sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có
công giúp đỡ cách mạng ban hành năm 1994, pháp lệnh sửa đổi số
04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về
bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Khái niệm chính sách ưu đãi với người có công: Chính sách ưu đãi đối với
người có công với cách mạng là một bộ phận của chính sách xã hội đặc thù của
Đảng và Nhà nước, nhằm đãi ngộ, tôn vinh đối với những ng ười có nhiều công
lao đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
II. Đối tượng mục tiêu của chính sách của chính sách ưu đãi người có công với
cách mạng
2.1. Đối tượng của chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
Theo Pháp lệnh ưu đãi người có công số 26/2005/PL-UBTVQH, người có công
với cách mạng bao gồm:
Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Người hoạt
động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng
1

ChÝnh s¸ch u ®·i ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng
Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh...
ChÝnh s¸ch u ®·i ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng
I. Chính sách xã hội cụ thể:
Ưu đãi người công với cách mạng một chính sách lớn của Đảng Nhà
nước ta, đó sự đãi ngộ đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người công, trách
nhiệm sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến của họ đối với đất nước. Pháp luật
ưu đãi người có công với cách mạng không chỉ mang tính chính trị, kinh tế, xã hội mà
còn mang tính nhân văn sâu sắc. sự thể hiện những truyền thống đạo lý tốt đẹp
của dân tộc Việt Nam, giáo dục cho thế hệ trẻ ý thức trách nhiệm, ý thức rèn luyện,
phấn đấu vươn lên để cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp gìn giữ, xây dựng và phát triển
đất nước, bảo vệ những giá trị tốt đẹp, những thành quả to lớn mà cha ông ta đã ra sức
gìn giữ. Đồng thời thể hiện được trách nhiệm của toàn hội trong việc thực hiện
“đền ơn đáp nghĩa” đối với người công với ch mạng. vậy, chính sách đối với
người công chính sách cùng quan trọng. Làm tốt chính sách đối với người
công sẽ góp phần vào sự ổn định xã hội, giữ vững thể chế và ngược lại.
Vì thế trong bài tập cá nhân này tôi chọn “Chính sách ưu đãi người có công với
cách mạng” để làm bài tập nhân cho môn học. n cứ pháp lệnh ưu đãi người
công với cách mạng số 26/2005/PL UBTVQH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của ủy
ban thường vụ Quốc hội, thay thế Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt
sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người
công giúp đỡ cách mạng ban hành năm 1994, pháp lệnh sửa đổi s
04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 m 2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về
bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Khái niệm chính ch ưu đãi với người công: Chính sách ưu đãi đi vi
ngưi có công vi cách mng một b phn ca chính sách hội đc thù của
Đng và Nhà nưc, nhm đãi ng, tôn vinh đi vi nhng người có nhiều ng
lao đi với s nghip đu tranh giải phóng dân tộc, xây dng và bo v T quốc
Việt Nam xã hi ch nghĩa.
II. Đối tượng mục tiêu của chính sách của chính sách ưu đãi người công với
cách mạng
2.1. Đối tượng của chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
Theo Pháp lệnh ưu đãi người công số 26/2005/PL-UBTVQH, người công
với cách mạng bao gồm:
Người hoạt động ch mạng trước ngày 01 tháng 01 m 1945; Người hoạt
động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng
1
Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng - Người đăng: vandhqt1284-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng 9 10 520