Ktl-icon-tai-lieu

Chính trị trong quản lý công

Được đăng lên bởi phanphong73
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1102 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH TRỊ TRONG QUẢN LÝ CÔNG
Chương trình: Cao học Quản lý công
Thời lượng: 02 tín chỉ

18.04.15

1

NỘI DUNG
• Chương I: Đối tượng, nhiệm vụ của môn học
• Chương II: Quyền lực chính trị và tổ chức
thực hiện quyền lực chính trị
• Chương III: Ảnh hưởng của đảng chính trị và
các tổ chức quần chúng tới hoạt
động của nhà nước
• Chương IV: Văn hóa chính trị với quản lý
công
• Chương V: Chính trị quốc tế với quản lý công
18.04.15

2

TÀI LIỆU THAM KHẢO
• Đặng Khắc Ánh: Mối quan hệ giữa chính trị và
hành chính trong bối cảnh xây dựng nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.- Tạp
chí Giáo dục Lý luận, số tháng 1+2/2012,
tr.107-110.
• Đặng Khắc Ánh: Cải cách hành chính trong
bối cảnh đổi mới hệ thống chính trị.- Tạp chí
Quản lý Nhà nước, số tháng 4/2013, tr.14-18.

18.04.15

3

TÀI LIỆU THAM KHẢO
• Học viện Hành chính: Giáo trình Chính trị
học, NXB. Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2001.
• Nguyễn Đăng Thành: Quyền lực, quyền lực
chính trị - ý nghĩa, khái niệm, những đặc trưng
cơ bản, Thông tin chính trị học số 1/2010.
• S.Chiavo - Campo and P.S.A.Sundaram :
Phục vụ và duy trì cải thiện hành chính công
trong một thế giới cạnh tranh, Nxb. CTQG, Hà
Nội, 2003.
18.04.15

4

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ NGHIÊN
CỨU MÔN HỌC CHÍNH TRỊ TRONG
QUẢN LÝ CÔNG

18.04.15

5

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
• Môn học Chính trị trong quản lý công
nghiên cứu ảnh hưởng và phương thức
tác động của các chủ thể chính trị lên
quá trình tổ chức và hoạt động của bộ
máy nhà nước  ảnh hưởng của chính
trị lên hoạt động quản lý nhà nước
• 2 khái niệm chủ yếu: chính trị và quản lý
công/quản lý nhà nước
18.04.15

6

CHÍNH TRỊ
• Chính trị là một lĩnh vực phức tạp và
biểu hiện rất đa dạng trong cuộc sống
• Chính trị là lĩnh vực của đời sống xã
hội gắn liền với quan hệ giữa các cá
nhân, giai cấp, dân tộc, quốc gia xung
quanh vấn đề giành, giữ và sử dụng
quyền lực nhà nước.

18.04.15

7

CHÍNH TRỊ
• Chính trị gắn liền với chính quyền, với nhà
nước và quyền lực nhà nước
• Yếu tố trung tâm của chính trị là quyền lực
nhà nước  nghiên cứu chính trị là nghiên
cứu cách thức giành, giữ và sử dụng quyền
lực nhà nước
• Chủ thể chính trị: đảng chính trị, nhà nước,
các tổ chức quần chúng, các quốc gia, dân
tộc,...
18.04.15

8

QUẢN LÝ CÔNG
• Theo nghĩa rộng, quản lý công là hoạt
động của các chủ thể nhằm duy trì trật
tự và bảo đảm sự phát triển của xã hội
theo một định hướng thống nhất
• Theo nghĩa hẹp, quản lý công là hoạt
đông quản lý của nhà nước đối với xã
hội  quản lý nhà nước

18.04.15

9

QUẢN ...
1
1
CHÍNH TRỊ TRONG QUẢN LÝ CÔNG
CHÍNH TRỊ TRONG QUẢN LÝ CÔNG
Chương trình: Cao học Quản lý công
Chương trình: Cao học Quản lý công
Thời lượng: 02 tín chỉ
Thời lượng: 02 tín chỉ
18.04.15
18.04.15
Chính trị trong quản lý công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính trị trong quản lý công - Người đăng: phanphong73
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Chính trị trong quản lý công 9 10 251