Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa Mác - Lênin

Được đăng lên bởi josephreina04
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 1: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo và sự vận dụng
để giải quyết vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở
nước ta hiện nay.
Theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tôn giáo vừa là một hình thái ý thức xã hội vừa là một thực
thể xã hội. Song xét về bản chất, tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội đặc biệt, nó phản
ánh một cách hoang đường, hư ảo, lệch lạc hiện thực khách quan vào đầu óc con người. Sự
hoang đường của tôn giáo do chính con người sáng tạo ra; cái thế giới hư ảo ấy không ai
nhìn thấy được và chưa ai chứng minh được bằng cơ sở khoa học. Hoang đường và hư ảo
chính là bản chất của tôn giáo.
Chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng tôn giáo ra đời có 3 nguồn gốc cơ bản:
- Trước hết là nguồn gốc nhận thức: tôn giáo đã nảy sinh trong xã hội mà trình độ sản
xuất hết sức thấp kém, con người hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, bất lực trước
những hiện tượng tự nhiên không thể giải thích được, cho đó là một lực lượng siêu nhiên
có sức mạnh ghê gớm ở bên ngoài con người, đang chi phối con người. Vì vậy, tôn giáo
lúc đầu là đa thần, gắn liền với đặc điểm nhận thức; ánh sáng khoa học đi đến đâu thì tôn
giáo lùi đến đó. Biết và chưa biết còn khoảng cách thì còn tôn giáo và tôn giáo sẽ còn tồn
tại lâu dài.
- Thứ hai là nguồn gốc KT-XH: Khi xã hội loài người phân chia thành giai cấp và có đối
kháng giai cấp, con người phải chịu sự bóc lột của giai cấp thống trị, xã hội bất bình đẳng, con
người không giải thích được, nên tìm đến tôn giáo. Con người tìm đến tôn giáo để được che
chở bởi đức chúa trời, đức phật, thượng đế… Giai cấp thống trị luôn luôn sử dụng tôn giáo, lợi
dụng triệt để tôn giáo để thống trị nhân dân, khống chế nhân dân.
- Thứ ba là nguồn gốc tâm lý tình cảm: Con người tìm đến tôn giáo như tìm đến niềm
an ủi, chỗ dựa tinh thần, tôn giáo đã có tác dụng giữ trạng thái thăng bằng, tâm tư, tình cảm
của con người. Nó là quan niệm, lòng tin, tình cảm của con người trước những sức mạnh
của tự nhiên, những biến cố của xã hội.
Như vậy, theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tôn giáo có nguồn gốc từ trong
hiện thực và phản ánh chính hiện thực đó – một hiện thực cần có tôn giáo và có điều kiện
để tôn giáo xuất hiện và tồn tại.
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tôn giáo có các chức năng:
- Chức năng đền bù hư ảo: Mặc dù tôn giáo phản ánh xuyên tạc, hoang đường cái hiện
thực khách quan nhưng từ sự bất lực thực tiễn của con người, tôn giáo đáp ứng nhu cầu
niềm tin tạo sự thăng bằng tâm lý và vấn an con người.
- Chức năng thế giới qua...
Câu 1: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo sự vận dụng
để giải quyết vấn đề n giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội
nước ta hiện nay.
Theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tôn giáo vừa là một hình thái ý thức xã hội vừa là một thực
thể hội. Song xét về bản chất, tôn giáo một hình thái ý thức hội đặc biệt, phản
ánh một cách hoang đường, hư ảo, lệch lạc hiện thực khách quan vào đầu óc con người. Sự
hoang đường của tôn giáo do chính con người sáng tạo ra; i thế giới ảo ấy không ai
nhìn thấy được chưa ai chứng minh được bằng sở khoa học. Hoang đường ảo
chính là bản chất của tôn giáo.
Chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng tôn giáo ra đời có 3 nguồn gốc cơ bản:
- Trước hết nguồn gốc nhận thức: tôn giáo đã nảy sinh trong xã hội mà trình độ sản
xuất hết sức thấp kém, con người hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, bất lực trước
những hiện tượng t nhiên không thể giải thích được, cho đó một lực lượng siêu nhiên
sức mạnh ghê gớm bên ngoài con người, đang chi phối con người. vậy, tôn giáo
lúc đầu đa thần, gắn liền với đặc điểm nhận thức; ánh sáng khoa học đi đến đâu thì tôn
giáo lùi đến đó. Biết chưa biết còn khoảng cách thì còn tôn giáo tôn giáo sẽ còn tồn
tại lâu dài.
- Thứ hainguồn gốc KT-XH: Khi hội loài người phân chia tnh giai cấp và có đối
kháng giai cấp, con nời phải chịu sự bóc lột ca giai cấp thống trị, xã hội bấtnh đẳng, con
người không giải thích được, nên m đến tôn giáo. Con người m đến tôn giáo để được che
chbởi đức ca trời, đc phật, thượng đế… Giai cấp thống trị luôn luôn sử dụngn giáo, lợi
dụng triệt đển giáo để thống trnhân n, khống chế nhân dân.
- Thứ banguồn gốc tâm lý tình cảm: Con người tìm đến tôn giáo như tìm đến niềm
an ủi, chỗ dựa tinh thần, tôn giáo đã có tác dụng giữ trạng thái thăng bằng, tâm tư, tình cảm
của con người. quan niệm, lòng tin, tình cảm của con người trước những sức mạnh
của tự nhiên, những biến cố của xã hội.
Như vậy, theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tôn giáo nguồn gốc từ trong
hiện thực phản ánh chính hiện thực đó một hiện thực cần tôn giáo điều kiện
để tôn giáo xuất hiện và tồn tại.
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tôn giáo có các chức năng:
- Chức năng đền bù hư ảo: Mặc dù tôn giáo phản ánh xuyên tạc, hoang đường cái hiện
thực khách quan nhưng từ sự bất lực thực tiễn của con người, tôn giáo đáp ứng nhu cầu
niềm tin tạo sự thăng bằng tâm lý và vấn an con người.
- Chức năng thế giới quan: giúp cho con người nhận biết về sự giải thích thế giới quan
thông qua sự giải thích của tôn giáo.
- Chức năng điều chỉnh hành vi hoạt động của con người thông qua hệ thống chuẩn
mực những giá trị xã hội do tôn giáo đưa ra.
- Chức năng liên kết: duy trì củng c hệ thống hội hiện hành, củng cố cộng
đồng, củng cố các mối quan hệ hội, thể gắn hàng triệu con người vào mục tiêu
nào đó.
1
Chủ nghĩa Mác - Lênin - Trang 2
Chủ nghĩa Mác - Lênin - Người đăng: josephreina04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chủ nghĩa Mác - Lênin 9 10 952