Ktl-icon-tai-lieu

chủ nghĩa xã hội khoa học

Được đăng lên bởi khoavan0982
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 978 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Chủ nghĩa xã hội khoa học là thuật ngữ được Friedrich Engels nêu ra[1] để mô tả các lý thuyết
về kinh tế-chính trị-xã hội do Karl Marx và ông sáng tạo. Thuật ngữ này đối lập với chủ nghĩa xã hội
không tưởng vì nó trình bày một cách có hệ thống và nêu bật lên được những điều kiện và tiền đề
cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học đó là nó chỉ rõ con đường hiện thực dựa vào khoa học
để thủ tiêu tình trạng người bóc lột người và đưa ra một tổ chức xã hội mới không biết đến những
mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản mà những người theo chủ nghĩa xã hội không tưởng đã mơ ước
nhưng không thực hiện được.[2]
Mục lục
[ẩn]


1 Thuật ngữ



2 Nội dung



3 Tham khảo



4 Chú thích

Thuật ngữ[sửa | sửa mã nguồn]
Theo các nhà nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin thì chủ nghĩa xã hội khoa học về mặt lý luận nằm
trong khái niệm “chủ nghĩa xã hội”, là một trong ba bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mác-Lênin,
nghiên cứu sự vận động xã hội nhằm thủ tiêu chủ nghĩa tư bản và xây dựng xã hội xã hội chủ
nghĩa, tiến tới xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. Theo nghĩa hẹp thì chủ nghĩa xã hội khoa học là
một trong ba bộ phận của chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ nghĩa xã hội khoa học đã dựa trên phương
pháp luận triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, đồng thời cũng dựa trên những cơ sở lý
luận khoa học về các quy luật kinh tế, quan hệ kinh tế... để luận giải một cách khoa học về quá trình
nảy sinh cách mạngxã hội chủ nghĩa, hình thành và phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ
nghĩa, gắn liền với sứ mệnh lịch sử có tính toàn thế giới của giai cấp công nhân hiện đại, nhằm giải
phóng con người, giải phóng xã hội.[3]
Theo nghĩa rộng, chủ nghĩa xã hội khoa học tức là chủ nghĩa Mác- Lênin (bao gồm cả 3 bộ phận).
Nghĩa rộng của chủ nghĩa xã hội khoa học, V.I.Lênin khẳng định: “chủ nghĩa xã hội khoa học tức là
chủ nghĩa Mác”[3]. Vì triết học Mác lẫn kinh tế chính trị Mác đều dẫn đến cái tất yếu lịch sử là làm
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. Theo họ,
những người lãnh đạo, tổ chức cùng nhân dân thực hiện sự nghiệp cách mạng lâu dài và triệt để đó
chỉ có thể là giai cấp công nhân hiện đại, thông qua đảng của nó. V.I.Lênin nhận định: "bộ "Tư bản"
- tác phẩm chủ yếu và cơ bản ấy trình bày chủ nghĩa xã hội khoa học... những yếu tố từ đó nảy sinh
ra chế độ tương lai”.[4]

Nội dung[sửa | sửa mã nguồn]
Nội dung quan trọng của lý thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học là sứ mệnh lịch sử...
Ch nghĩa xã hi khoa hc

Chủ nghĩa xã hội khoa học
!"
#$%&'(
)*(+,-+./012.)$345'6)789./0
$):;:<'0;=6)<*=)**
)=.>'?89./0@;;ABC=??)@
#8:3C<;0C)0DE./07$<((
>F889<%C89./0$/G7
$?=4
H"
Mục lục
 I"
!5
HJ0
K5%
LMN,
Thut ng OPO/Q"
5E892+R:89./0@)*S&T
=U89./0VW0<<08892+RW
E?)0./0T889<%).>'?./0./08
9W(7.>'?./00%89459X:89./0@
0<<08892+R4M89./0@/?G
(@')<=E)')-OWQCY?G&
@)*Z'(WZ=(444#%0@)*Z:
%'3./089W:)#:(+./00%8
9W[*)7E=-O;,(78\$>=3WT%
;CW%;./04
K"
590W89./0@E892+R]<Q%K<0^4
J90889./0@W_4`4Ra-bU89./0@E
892V
K"
4_:(@2F(,-2*F(\'(-O
3./089).>'?:(+./00%8945@W
C/3WDEc>>?=?=3>)=#;
A;#\$>=3W$Z%8;4_4`4R-bd<0d5<%d
+I8'()G<%\':<'89./0@444'(6e;%'
(0GV4
L"
Ni dung OPO/Q"
J0Z@8&'(89./0@E=-O8\$
>4f>'3cG<%\889./0@4g=E=-O
8\$>0,892+R4
chủ nghĩa xã hội khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chủ nghĩa xã hội khoa học - Người đăng: khoavan0982
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
chủ nghĩa xã hội khoa học 9 10 121