Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 1

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 4544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG I

VÒ TRÍ, ÑOÁI TÖÔÏNG
PHÖÔNG PHAÙP
CHÖÙC NAÊNG CUÛA
CNXHKH

VÒ TRÍ , ÑOÁI TÖÔÏNG, PHÖÔNG PHAÙP
VAØ CHÖÙC NAÊNG CUÛA CNXHKH
I
I

VÒ TRÍ

IIII
Ñ.TÖÔÏNG
NGH.CÖÙU
PH.VI
III
III
KH.SAÙT,
PH.PHAÙP
ÖÙNG
NGHIEÂN
DUÏNG
CÖÙU

IV
IV

C.NAÊNG,
YÙ NGHÓA
CUÛA VIEÄC
NGH.CÖÙU
CNXHKH

CHÖÔNG I
I.VÒ TRÍ CUÛA CNXHKH
1. Khaùi nieäm CNXHKH
2. Vò trí cuûa CNXHKH
II. ÑOÁI TÖÔÏNG NGH.CÖÙU VAØ PH.VI
KH.SAÙT, ÖÙNG DUÏNG CUÛA CNXHKH
1. Ñoái töôïng nghieân cöùu
2. Phaïm vi khaûo saùt vaø vaän duïng

CHÖÔNG I
III. PH.PHAÙP NG.CÖÙU CUÛA CNXHKH
1. Phöông phaùp luaän chung

2. Phöông phaùp ñaëc tröng cuûa CNXHKH
IV. CHÖÙC NAÊNG VAØ YÙ NGHÓA CUÛA VIEÄC
NGH.CÖÙU CNXHKH

1. Chöùc naêng cuûa CNXHKH
2. YÙ nghiaõ cuûa ng.cöùu, h.taäp CNXHKH

I. VÒ TRÍ CUÛA CNXHKH
1.KHAÙI NIEÄM CNXHKH

 Xeùt veà kh.nieäm “CNXHKH” naèm trong

“CNXH”
 Xeùt trong h.thuyeát Maùc, CNXHKH laø moät
trong ba b.phaän hôïp thaønh.
CNXHKH COÙ 4 ÑAËC ÑIEÅM
Thöù nhaát - Treân c.sôû kh.hoïc CNXHKH coù nh.vuï :
- chæ ra c.ñöôøng ñeå thuû tieâu tình traïng ngöôøi
b.loät ngöôøi;
- ñöa ra moät kieåu toå chöùc XH môùi tieán boä hôn
so vôùi CNTB

ÑAËC ÑIEÅM CUÛA CNXHKH
Thöù hai – CNXHKH döïa vaøo k.luaän cuûa TH,
KTCT MLN ñeå l.giaûi nhöõng v.ñeà ch.trò - xaõ
hoäi cuûa HTKT - XHCS
Thöù ba – CNXHKH laø theá giôùi quan, laø heä
t.töôûng ch.trò cuûa GCCN, laø lyù luaän b.hieän lôïi
ích cuûa GCCN trong nh.vuï XDXH môùi.
Thöù tö – CNXHKH laø kh.hoïc t.keát k.nghieäm
ñ.tranh cuûa GCCN, ph.traøo DC cuûa q.chuùng,
CMTS vaø CMGPDT./

I.2. VÒ TRÍ CUÛA CNXHKH
- Kh.nieäm CNXHKH vaø CNCSKH c.baûn
th.nhaát. Tröôùc ñaây s.duïng kh.nieäm CNCSKH,
hieän nay ta s.duïng kh.nieäm CNXHKH
- Vò trí cuûa CNXHKH th.hieän ôû 3 m.q.heä sau
 Thöù nhaát - CNXHKH laø s.phaåm t.töôûng, l.luaän,
 noù naèm trong doøng caùc s.phaåm t.thaàn maø
l.ngöôøi ñaõ taïo ra. Trong l.vöïc KHXH,
CNXHKH laø moät trong nhöõng ñænh cao nhaát.

I. 2. VÒ TRÍ CUÛA CNXHKH

Thöù hai - CNXHKH laø h.thuyeát baøn veà
CNXH,  noù naèm trong doøng s.phaåm
TTXHCN cuûa nhaân loaïi. Noù ra ñôøi sau
CNXH kh.töôûng, noù keá thöøa giaù trò tích
cöïc, loaïi boû yeáu toá kh.töôûng, vôùi ph.minh vó
ñaïi cuûa Maùc-AÊngghen  CNXHKH ñaõ chæ
ra ñuùng q.luaät c.baûn cuûa q.trình GPGCCN,
GPXH vaø XD moät XH môùi.

I. 2. VÒ TRÍ CUÛA CNXHKH
Thöù ba – Xeùt trong CNMLN
+ Hieåu theo nghóa heïp:
- Laø moät trong ba b.phaän  CNMLN. Noù döïa
treân TH, KTCT MLN ñeå l.giaûi tính veà
CMXHCN, veà q.trình h.thaønh ph.trieån
HTKT–XHCSCN gaén lieàn vôùi SMLS cuûa
GCCN nhaèm GPGCN, GPXH ...

I.2. ...
CHÖÔNG I
CHÖÔNG I
VÒ TRÍ, ÑOÁI TÖÔÏNG
VÒ TRÍ, ÑOÁI TÖÔÏNG
PHÖÔNG PHAÙP
PHÖÔNG PHAÙP
CHÖÙC NAÊNG CUÛA
CHÖÙC NAÊNG CUÛA
CNXHKH
CNXHKH
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 1 - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 1 9 10 722