Ktl-icon-tai-lieu

Chữ “Nhân” trong triết học Khổng Tử và ảnh hưởng của nó đối với việc bồi dưỡng nhân cách cho sinh viên

Được đăng lên bởi thanhhuyen-100
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
1.

Lý do chọn đề tài
Trong học thuyết của Khổng Tử, có nhiều nội dung và giá trị tích cực
về mặt đạo đức đến nay vẫn còn ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt là những giá trị đạo
đức, những chuẩn mực cơ bản về đạo đức con người.
Từ trước tới nay, đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về vấn đề
này và ở các công trình ấy có nhiều cách tiếp cận khác nhau với kết quả
nghiên cứu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, do bởi các công trình đó thường đan
xen nhiều nội dung khác nhau nên thường mang tính khái quát cao, cho nên
quan điểm về nhân cách và nhất là vai trò của nó đối với việc giáo dục cho
sinh viên chưa được trình bày một cách có hệ thống. Vì vây, chúng tôi nghiên
cứu những nội dung cơ bản của học thuyết đạo đức của Khổng Tử mà hạt
nhân cốt lõi là chữ “Nhân” và sự ảnh hưởng của nó trong việc giáo dục nhân

2.

cách cho sinh viên.
Tình hình nghiên cứu đề tài
Ở Việt Nam, liên quan đến đề tài, từ trước đến nay có nhiều công trình
nghiên cứu. Có thể khái quát một số kết quả nghiên cứu thành hai loại hình
chủ yếu sau:
Loại hình thứ nhất: Là những công trình nghiên cứu về Nho giáo trong
đó có học thuyết đạo đức của Khổng Tử.
Loại hình thứ hai: Là những nghiên cứu về ảnh hưởng và vai trò của
Nho giáo nói chung và học thuyết đạo đức của Khổng Tử nói riêng đối với đời
sống đạo đức con người Việt Nam.

3.

Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
Mục đích của đề tài là thông qua việc trình bày một cách có hệ thống
những nội dung của chữ “Nhân” trong học thuyết đạo đức của Khổng Tử để
vận dụng vào việc giáo dục nhân cách cho sinh viên khoa Lý luận Chính trị –
Giáo dục Công dân, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Để đạt được mục đích đó, đề tài cần thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
1

Một là, tìm hiểu những nội dung cơ bản của quan niệm về chữ “Nhân”
trong triết học của Khổng Tử.
Hai là, nghiên cứu sự tác động của quan niệm về chữ “Nhân” trong triết
học của Khổng Tử đối với việc bồi dưỡng nhân cách cho sinh viên khoa Lý
luận Chính trị – Giáo dục Công dân.
4.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Chữ “Nhân” trong triết học Khổng Tử và sinh
viên khoa Lý luận Chính trị – Giáo dục công dân trường Đại học Sư phạ...

1. 

 !"!#!$%&'()(*! +,-.!"
!#./0+1!"!#234
5266!789:;#<!
=89<>?:6:@1
;#!?4;+=89!23!
AB:;23:@;
@!C)<-%!D6,E
(;2!2F9+,D4G9)H8;
#.0+1!"!#"
)D-I-.JK)L(12=,E)
(;4
2. 
MG,K-;@!!526!89
;#4NC:@(D:@1;#-"9
(O
Loi hnh th nht:P.89;#K
!!"!#4
Loi hnh th hai:P.;#12=%
K!"!#;!D6!3
(D!"!#23G,K4
3.  !"#$%&
QE!!-8@,9+,D
..JK)L!"!#!C
?E,E)(;:P&-?NR
SEN8)23T"U2>"VK4
TC!"!2FE!!!W,,E(!)O
1
Chữ “Nhân” trong triết học Khổng Tử và ảnh hưởng của nó đối với việc bồi dưỡng nhân cách cho sinh viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chữ “Nhân” trong triết học Khổng Tử và ảnh hưởng của nó đối với việc bồi dưỡng nhân cách cho sinh viên - Người đăng: thanhhuyen-100
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chữ “Nhân” trong triết học Khổng Tử và ảnh hưởng của nó đối với việc bồi dưỡng nhân cách cho sinh viên 9 10 686