Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn mực xã hội

Được đăng lên bởi Giang Nam
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Xã hội có thể tồn tại và phát triển được dựa trên cơ sở của sự trật tự và ổn định. Để làm được điều này thì
pháp luật giữ vai trò rất quan trọng, nó là chuẩn mực cho hành vi của con người được quy định thành văn
bản. cùng với pháp luật thì phong tục tập quán cũng là công cụ hữu hiệu, quan trọng trong việc điều
chỉnh, quản lí các hành vi của con người. hai yếu tố này vừa có điểm khác nhau nhưng cũng có điểm
giống nhau như vai trò của chúng đối với quan hệ xã hội… và chúng cũng có những mối quan hệ chặt
chẽ, song song cùng tồn tại đồng thời bổ sung, hoàn thiện lẫn nhau. Nên khi tìm hiểu về mối liên hệ giữa
chúng chúng ta sẽ có thể vận dụng vào trong thực tế ở Việt Nam.
NỘI DUNG
1_ khái niệm Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc
thừa nhận nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội theo mục tiêu, định hướng chung. Phong tục tập quán
là những quy tắc xử sự chung mang tính cộng đồng, được lưu truyền một cách chủ yếu theo phương thức
truyền miệng, được bảo đảm thực hiện thói quen,dư luận xã hội và bằng cả các biện pháp cưỡng chế phi
nhà nước.

2_ giống nhau Pháp luật và phong tục tập quán có nhiều điểm giống nhau. Thứ nhất chúng đều là những
quy tắc xử sự chung để hướng dẫn cách xử sự cho mọi người trong xã hội, hay chúng chính là khuôn
mẫu, chuẩn mực để hướng dẫn mọi hành vi xử sự cho con người, để khi vào bất cứ trường hợp, hoàn cảnh
nào con người đều có thể dự liệu được cách xử sự của mình cho đúng và nhờ vào pháp luật và phong tục
tập quán chúng ta có thể biết được mình được làm gì, không được làm gì,phải làm gì và làm như thế nào
khi rơi vào một hoàn cảnh nhất định, ngoài ra chúng còn là tiêu chuẩn để xác định giới hạn và đánh giá
hành vi con người. Ví dụ hành động chặt phá rừng là hành vi trái pháp luật vì đây là hành vi làm” suy kiệt
tài nguyên và hủy hoại môi trường “ hành vi này được nghiêm cấm trong Hiến pháp và các bộ luật của
nhà nước. Tính chất này là quy tắc xử sự chung còn được thể hiện ở việc pháp luật và phong tục tập quán
đặt ra không phải cho một chủ thể hay một tổ chức cá nhân cụ thể mà cho tất cả các chủ thể tham gia vào
quan hệ xã hội do chúng điều chỉnh, chúng đươc thực hiện nhiều lần trong thực tế vì chúng được đặt ra để
điều chỉnh mọi trường hợp có thể xảy ra trong xã hội. Thứ hai cả pháp luật và phong tục tập quán đều
tham gia điều chỉnh quan hệ xã hội nhằm thiết lập và giữ gìn trật tự xã hội, chúng được đảm bảo thực
hiện bằng những biện pháp nhất định như tuyên truyền, thuyết phục...
LỜI MỞ ĐẦU
Xã hội có thể tồn tại và phát triển được dựa trên cơ sở của sự trật tự và ổn định. Để làm được điều này thì
pháp luật giữ vai trò rất quan trọng, nó là chuẩn mực cho hành vi của con người được quy định thành văn
bản. cùng với pháp luật thì phong tục tập quán cũng là công cụ hữu hiệu, quan trọng trong việc điều
chỉnh, quản lí các hành vi của con người. hai yếu tố này vừa có điểm khác nhau nhưng cũng có điểm
giống nhau như vai trò của chúng đối với quan hệ xã hội… và chúng cũng có những mối quan hệ chặt
chẽ, song song cùng tồn tại đồng thời bổ sung, hoàn thiện lẫn nhau. Nên khi tìm hiểu về mối liên hệ giữa
chúng chúng ta sẽ có thể vận dụng vào trong thực tế ở Việt Nam.
NỘI DUNG
1_ khái niệm Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc
thừa nhận nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội theo mục tiêu, định hướng chung. Phong tục tập quán
là những quy tắc xử sự chung mang tính cộng đồng, được lưu truyền một cách chủ yếu theo phương thức
truyền miệng, được bảo đảm thực hiện thói quen,dư luận xã hội và bằng cả các biện pháp cưỡng chế phi
nhà nước.
Chuẩn mực xã hội - Trang 2
Chuẩn mực xã hội - Người đăng: Giang Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chuẩn mực xã hội 9 10 518