Ktl-icon-tai-lieu

Chức năng, nhiệm vụ của ban giảm nghèo

Được đăng lên bởi phamkimlien90
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 1: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN GIẢM NGHÈO CẤP XÃ VÀ
TRƯỞNG THÔN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH
PHẦN A: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN GIẢM NGHÈO CẤP XÃ
TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH
I. THÀNH PHẦN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHUNG CỦA BAN GIẢM
NGHÈO CẤP XÃ.
1. Thành phần Ban giảm nghèo cấp xã bao gồm:
- Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã làm Trưởng ban.
- Phó Chủ tịch UBND xã là Phó ban thường trực.
- Thành viên bao gồm: Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Lãnh đạo các Tổ
chức đoàn thể cơ sở (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh
niên) và các Trưởng thôn.
2. Chức năng của Ban giảm nghèo cấp xã:
- Tư vấn giúp Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND cấp xã tổ chức thực hiện
chương trình mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn xã.
- Làm cầu nối để truyền tải chủ trương, chính sách, nguồn lực đến người nghèo tại cơ
sở.
3. Nhiệm vụ của Ban giảm nghèo cấp xã:
- Tham mưu giúp UBND xã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu,
chỉ tiêu giảm nghèo trên địa bàn xã.
- Xác định đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo hướng dẫn của
ban chỉ đạo giảm nghèo cấp trên. Tổ chức rà soát biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và công nhận hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới. Khảo
sát xác định nguyên nhân, tình trạng nghèo, lập danh sách, phân loại theo từng nhóm
hộ để quản lý và có giải pháp hỗ trợ phù hợp.
- Xây dựng mục tiêu, biện pháp, giải pháp giảm nghèo hàng năm của địa
phương, kế hoạch huy động nguồn lực và phân công trách nhiệm từng thành viên trong
việc chỉ đạo, giúp đỡ thôn/ấp, hộ nghèo.
- Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người nghèo, tư vấn, hướng dẫn cách
làm ăn giúp hộ nghèo làm ăn có hiệu quả, vươn lên thoát nghèo. Hướng dẫn, tổ chức
để nhân dân thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động giảm nghèo ở cở sở.
- Tổ chức thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo trên địa bàn đến đúng đối
tượng thụ hưởng.
- Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, tăng cường sự tham gia của
người dân, của chính người nghèo trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình giảm nghèo, mô hình sản xuất
có hiệu quả phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương.
- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chương trình cho cấp ủy chính quyền địa
phương và Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp trên.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết chương trình. Phát hiện, đề nghị khen thưởng những
gương điển hình (tập thể, cá nhân) trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

1

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN GIẢM NGHÈO ...
BÀI 1: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN GIẢM NGHÈO CẤP XÃ VÀ
TRƯỞNG THÔN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH
PHẦN A: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN GIẢM NGHÈO CẤP XÃ
TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH
I. TNH PHẦN, CHC NĂNG, NHIM V CHUNG CỦA BAN GIẢM
NGHÈO CP XÃ.
1. Thành phần Ban giảm nghèo cấp xã bao gồm:
- thư Đảng y hoc Ch tch y ban nhân dân (UBND) xã làm Trưng ban.
- Phó Chủ tịch UBND xã là Phó ban thường trực.
- Thành viên bao gồm: Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Lãnh đạo các T
chức đoàn thể sở (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh
niên) và các Trưởng thôn.
2. Chức năng của Ban giảm nghèo cấp xã:
- vấn giúp Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND cấp tổ chức thực hiện
chương trình mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn xã.
- Làm cu ni đtruyền ti chtrương, cnh sách, ngun lc đến ngưi nghèo ti cơ
s.
3. Nhiệm vụ của Ban giảm nghèo cấp xã:
- Tham mưu giúp UBND xã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu,
chỉ tiêu giảm nghèo trên địa bàn xã.
- Xác định đối tượng hộ nghèo, hcận nghèo trên địa bàn theo hướng dẫn của
ban chỉ đạo giảm nghèo cấp trên. Tổ chức soát biến động hộ ngo, hộ cận nghèo
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt công nhận hộ thoát nghèo, hộ nghèo mi. Khảo
sátc định nguyên nhân, tình trạng nghèo, lập danh sách, phân loại theo từng nhóm
hộ để quản lý và có giải pháp hỗ trợ phù hợp.
- y dựng mục tiêu, biện pháp, gii pháp giảm nghèo hàng m của địa
phương, kế hoạch huy động nguồn lực và phân công trách nhiệm từng thành viên trong
việc chỉ đạo, giúp đỡ thôn/ấp, hộ nghèo.
- Tuyên truyn, vận động nâng cao ý thức người nghèo, tư vấn, hướng dẫn cách
làm ăn gp hộ nghèom ăn hiệu quả, vươn lên thoát ngo. Hướng dẫn, tổ chức
để nhân dân thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động giảm nghèo ở cở sở.
- Tổ chức thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo trên địa bàn đến đúng đối
tượng thụ hưởng.
- Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, tăng cường sự tham gia của
người dân, của chính người nghèo trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình giảm nghèo, hình sản xuất
có hiệu quả phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương.
- Định kỳ báoo kết quả thực hiện chương trình cho cấpy chính quyền địa
phương và Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp trên.
- T chức sơ kết, tổng kết cơng trình. Pt hin, đề nghị khen thưởng nhng
gương đin hình (tập thể, cá nhân) trong việc thực hin mục tiêu giảm ngo.
1
Chức năng, nhiệm vụ của ban giảm nghèo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chức năng, nhiệm vụ của ban giảm nghèo - Người đăng: phamkimlien90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chức năng, nhiệm vụ của ban giảm nghèo 9 10 365