Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3. Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi Cậu Út Miền Tây
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1628 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ
QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945-1975)
I. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược
(1945 - 1954)
1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945 - 1954)
a. Hoàn cảnh Việt Nam sau cách mạng Tháng Tám
§ Thuận lợi:
- Với thắng lợi của cách mạng Tháng Tám, nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà ra đời, Đảng ta đã
trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước.
- Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất chống
ngoại xâm. Truyền thống đó càng được phát huy khi nhân dân ta đã thực sự trở thành người làm
chủ đất nước, thực sự được hưởng thành quả do cách mạng đem lại, nên có quyết tâm cao độ
trong việc xây dựng và bảo vệ chế độ mới.
- Sau chiến tranh thế giới thứ II, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống thế giới, phong trào
giải phóng dân tộc phát triển trở thành một dòng thác cách mạng; phong trào dân chủ và hoà bình
cũng đang vươn lên mạnh mẽ. Về cơ bản và lâu dài thì tình hình ấy có lợi cho cách mạng Việt
Nam.
§ Khó khăn:
- Chính quyền Nhà nước vừa ra đời còn non trẻ chưa được củng cố vững chắc. Lực lượng vũ
trang cách mạng đang trong thời kỳ hình thành, các công cụ bạo lực khác chưa được xây dựng.
- Nền kinh tế nước ta bị kiệt quệ sau nhiều năm chiến tranh.Tài chính, kho bạc chỉ còn 1,2 triệu
đồng Đông Dương (một nửa rách nát), ngân hàng Đông Dương vẫn đang nằm trong tay tư bản
Pháp. Bên cạnh đó, bọn Tưởng Giới Thạch mang tiền quan kim và quốc tệ sang tiêu ở Việt Nam
gây rối loạn thị trường.
- Văn hoá: 95% dân số mù chữ, các tệ nạn xã hội mà chế độ cũ để lại còn nặng nề.
- Chính trị:
+ Ở miền Bắc (từ vĩ tuyến 16 Đà Nẵng trở ra): Gần 20 vạn quân Tưởng lũ lượt vào miền Bắc.
Sau lưng chúng là bọn Việt Quốc, Việt Cách với âm mưu thủ tiêu chính quyền cách mạng, đưa
bọn tay sai lập chính quyền bù nhìn và thực hiện chính sách cứơp bóc nhân dân Việt Nam.
+ Ở Miền Nam (từ vĩ tuyến 16 trở vào): Trên một vạn quân Anh cũng mượn tiếng là vào tước vũ
khí của Nhật, nhưng kỳ thực là chúng mở đường cho thực dân Pháp cướp lại nước ta. Ngày
23/9/1945 dưới sự yểm trở của 2 sư đoàn thiết giáp Anh, Pháp đã nổ súng tấn công Sài Gòn,
chính thức xâm lược nước ta lần thứ 2.
Trên đất nước ta lúc này còn có khoảng 6 vạn quân Nhật đang chờ lệnh giải giáp nhưng một số
quân Nhật đã thực hiện lệnh của quân Anh, cầm súng với quân Anh, dọn đường cho quân Pháp
mở rộng vùng chiếm đóng ở miền Nam. Chưa bao giờ, cùng một lúc cách mạng Việt Nam phải
đối p...
CHƯƠNG III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ
QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945-1975)
I. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyềnkháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược
(1945 - 1954)
1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945 - 1954)
a. Hoàn cảnh Việt Nam sau cách mạng Tháng Tám
§ Thuận lợi:
- Với thắng lợi của cách mạng Tháng Tám, nước Vit Nam dân chủ Cộng hoà ra đời, Đảng ta đã
trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước.
- Nhân dân ta truyền thống yêu nước, truyn thống đấu tranh kiên cường bất khuất chống
ngoại xâm. Truyền thống đó càng được phát huy khi nhân dân ta đã thực sự trở thành người làm
chủ đất nước, thực sự được hưởng thành quả do cách mạng đem lại, nên quyết tâm cao độ
trong việc xây dựng và bảo vệ chế độ mới.
- Sau chiến tranh thế giới thứ II, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống thế giới, phong trào
giải phóng dân tộc phát triển trở thành một dòng thác cách mạng; phong trào dân chủ và hoà bình
cũng đang vươn lên mạnh mẽ. Về bản lâui thì tình nh ấy lợi cho cách mạng Việt
Nam.
§ Khó khăn:
- Chính quyền Nhà nước vừa ra đời còn non trẻ chưa được củng cố vững chắc. Lực lượng
trang cách mạng đang trong thời kỳ hình thành, các công cụ bạo lực khác chưa được xây dựng.
- Nền kinh tế nước ta bị kiệt quệ sau nhiều năm chiến tranh.Tài chính, kho bạc chỉ còn 1,2 triệu
đồng Đông Dương (một nửa rách nát), ngân hàng Đông Dương vẫn đang nằm trong tay bản
Pháp. n cạnh đó, bọn Tưởng Giới Thạch mang tiền quan kim và quốc tệ sang tiêu ở Việt Nam
gây rối loạn thị trường.
- Văn hoá: 95% dân số mù chữ, các tệ nạn xã hội mà chế độ cũ để lại còn nặng n.
- Chính trị:
+ min Bắc (từ tuyến 16 Đà Nẵng trở ra): Gần 20 vạn quân Tưởng lượt vào miền Bắc.
Sau lưng chúng bọn Việt Quốc, Việt Cách với âm mưu thủ tiêu chính quyềnch mạng, đưa
bọn tay sai lập chính quyền bù nhìn và thực hiện chính sách cứơp bóc nhân dân Việt Nam.
+ Ở Miền Nam (từ vĩ tuyến 16 trở vào): Trên một vạn quân Anh cũng mượn tiếng là vào tước vũ
khí của Nhật, nhưng kỳ thực chúng mở đường cho thực dân Pháp cướp lại nước ta. Ngày
23/9/1945 dưới sự ym trở của 2 đoàn thiết giáp Anh, Pháp đã nổ súng tấn công Sài Gòn,
chính thức xâm lược nước ta lần thứ 2.
Trên đất nước ta lúc này còn khoảng 6 vạn quân Nhật đang chờ lệnh giải giáp nhưng một số
quân Nhật đã thực hiện lnh của quân Anh, cầm súng với quân Anh, dọn đường cho quân Pháp
mở rộng vùng chiếm đóng miền Nam. Chưa bao giờ, cùng một lúc cách mạng Việt Nam phải
đối phó với nhiều kẻ thù như thời điểm này. Chúng có thể mâu thuẫn với nhau về lợi ích kinh tế
Chương 3. Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3. Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Người đăng: Cậu Út Miền Tây
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Chương 3. Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam 9 10 483