Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 4 ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi thuyhang1077
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 2292 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN
VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA
NHÓM 3

Chương IV

ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

NỘI DUNG
II

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới

1

Quá trình đổi mới tư duy về CNH

2

Mục tiêu, quan điểm CNH, HĐH

3

4

Nội dung và định hướng CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức

Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

IQuátrình đổi mới tư duy về CÔNGNGHIỆPHÓA

1

Quá trình đổi mới tư duy về CNH

Đại hội VI của Đảng phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ
1960-1985

 Sai lầm trong việc xác địnhmục đíchvàbước đivề xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật.
 Chủ quan, nóng vội muốnbỏ qua những bước đi cần thiếttrong việc đẩy mạnh CNH khichưa có đủ các
điều kiện cần thiết;chậm đổi mới cơ chế quản lí kinh tế.

 Trong bố trí cơ cấu kinh tế, thiên về công nghiệp nặng, không tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản:
lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

 Không thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyếtĐại hội Vcủa Đảng.

S

M
Ầ
L
I
A

1

Quá trình đổi mới tư duy về CNH

ĐH VI

ĐH VII

Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp
hóa
ĐH VIII

ĐH X

1

Quá trình đổi mới tư duy về CNH

 Đại hội VI:nội dungchínhcủacông nghiệp hóaxã hội chủ nghĩalà thực hiệncho bằng được 3 chương trình
mục tiêu:

Lươngthực -Thựcphẩm

Hàngtiêudùng

Hàngxuấtkhẩu

1

Quá trình đổi mới tư duy về CNH

 Hội nghị TW 7 khóa VII(1- 1994):đột phá mới trong nhận thứcvề công nghiệp hóa, hiện đại hóa:
“CNH, HĐH
HĐH là
là quá
quá trình
trình chuyển
chuyển đổi
đổi một
một cách
cách căn
căn bản,
bản,
“CNH,
toàn diện
diện các
các hoạt
hoạt động
động sản
sản xuất
xuất kinh
kinh doanh,
doanh, dịch
dịch vụ
vụ
toàn
và quản
quản lý
lý kinh
kinh tế
tế xã
xã hội
hội từ
từ sử
sử dụng
dụng sức
sức lao
lao động
động thủ
thủ
và
công là
là chính
chính sang
sang sử
sử dụng
dụng một
một cách
cách phổ
phổ biến
biến sức
sức lao
lao
công
động cùng
cùng với
với phương
phương tiện,
tiện, phương
phương pháp
pháp tiên
tiên tiến,
tiến,
động
hiện đại
đại dựa
dựa trên
trên sự
sự phát
phát triển
triển của
của công
công nghiệp
nghiệp và
và tiến
tiến
hiện
bộ khoa
khoa học
học công
công nghệ,
nghệ, tạo
tạo ra
ra năng
năng suất
suất lao
lao động
động
bộ
cao”.
cao”.

1

Quá trình đổi mới tư duy về CNH

1

Quá trình đổi mới tư duy về CNH

 Đại hội VIII(6 –1996): Nhìn lạiđất nước10 năm sau đổi mới đã đạt được một số thành tựu quan trọng
là, nướcta đã thoátkhỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, hoàn thành những nhiệm vụ đề ra của chặng
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ,...
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN
VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA
NHÓM 3
CHƯƠNG 4 ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 4 ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Người đăng: thuyhang1077
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
CHƯƠNG 4 ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 9 10 368