Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề 1,2 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4

Được đăng lên bởi huepr23
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1023 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò 1
CHIÕN TRANH NH¢N N VIÖT NAM
O QUèC HéI CHñ NGHÜA TRONG T×NH NH I
Bn sn: §¹i t¸, PGS. TS NguyÔn M¹nh Hëng
I. Chn tranh m lîc cña c t lùc ®Õ qc, thï ®Þch ®èi
i níc ta trong nh h×nh míi
1. c ®Ých, tÝnh ct, ®Æc ®iÓm chiÕn tranh x©m lîc a c thÕ lùc ®Õ qc, t ®Þch
®èi víi ViÖt Nam trong nh nh míi
a) Môc ®Ých
Chn tranh lµ sù kÕ tôc cnh trÞ b»ng t ®o¹n b¹o c trang. V.I.Lªnin c râ: Chn
tranh ch¼ng qua chØ chÝnh t ®Çu ®Õn cuèi, chØ lµ tp c tc hn còng nng môc
®Ých... cña c¸c giai cÊp... i nh÷ng ph¬ng pp kh¸c ti”
1
, “ChiÕn tranh ph¶n ¸nh
cnh ch ®èi i níc ®ã ®· thi hµnh tríc ®©y
2
. Nghiªn u n chÊt Chn tranh T
giíi n t I, V.I.Lªnin viÕt:ChÝnh toµn ®êng i cnh t cña toµn hÖ tng c qc gia
ë Ch©u ¢u trong mèi quan kinh chÝnh t cña c¸c qc gia ®ã i lµ i cÇn xem xÐt ®Ó
hiÓu ®îc ng ®iÒu tÊt nhn, kng t tnh ®îc lµ hÖ thèng Êy ®· g©y ra cc chiÕn tranh hn
nay”
3
.
LuËn ®m m¸ct vÒ chn tranh vÉn c¬ së ph¬ng ph¸p luËn khoa c cho phÐp gi
n ct cnh trÞ a c¸c cuéc chn tranh hiÖn ®¹i môc ®Ých cnh t cña chn tranh do c¸c
tc ®Õ qc, t ®Þch tn hµnh cng ViÖt Nam trong t×nh nh i.
Môc ®Ých chiÕn lîc c¬ bn cña c¸c thÕ lùc ®Õ quèc, thï ®Þch quy ®Þnh môc ®Ých chÝnh trÞ cña cuéc
chiÕn tranh mµ chóng ph¸t ®éng chèng ViÖt Nam.c ®Ých chiÕn lîc n cña c¸c thÕc ®Õ quèc,
thï ®Þch lµ x¸c lËp “g trÞ”a chóng trªn toµn hµnh tinh, chi phèi ®êi sèng chÝnh trÞ thÕ giíi. B¶n
chÊt ph¶n ®éng c ®Ých chiÕn lîc c¬ b¶n ®ã ®îc tc hiÖn th«ng qua nhiÒu biÖn ph¸p chÝnh trÞ,
kinh tÕ, t tëng, ngo¹i giao... vµ cqu©n. Môc ®Ých chÝnh trÞ cña cuéc chiÕn tranh x©m lîc do c¸c t
c ®Õ quèc, thï ®Þch tiÕn hµnh chèng níc ta lµ nh»m x©m chiÕm ®éc lËp, chñ quyÒn, l·nh thæ, bn ®o,
thñ tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· ia nnn ta. Môc ®Ých chÝnh trÞ ®ã cã nhiÒu nÐt míi. §ã
ng bøc ý chÝ cña nh©n n ta, buéc §ng, N níc nn d©n ta phôc ng ý chÝ, chÊp nhËn ®iÒu
kiÖn cña chóng vÒ biªn giíi, ®Êt liÒn, biÓn ®¶o, ®ßi thay ®æi thÓ chÕ chÝnh trÞ, biÕn níc ta thµnh níc n»m
trong q ®¹o a chóng.
b) TÝnh ct
Chn tranh m lîc do c¸c t lùc ®Õ quèc, t ®Þch tn hµnh cng níc ta cc chiÕn
tranh phi nghÜa. nh chÊt ®ã a chn tranh bu hiÖn trªn mÊy vÊn ®Ò cnh: mét , ®©y
cc chiÕn tranh x©m lîc nh»m cng mét quèc gia ®éc lËp, cã c qun; hai lµ, ®©y cc
chiÕn tranh cng l¹i tiÕn bé x· i; ba lµ, ®©y lµ cc chn tranh tr¸i i ®¹o lý vµ lt ph¸p
qc tÕ; bèn lµ, ®©y cuéc chn tranh cng nh©n li vµ hoµ b×nh thÕ gi.
ChiÕn tranh diÔn ra hÕt søc ¸c liÖt, tµn khèc huû diÖt lín. Trong cuéc tiÕn ng n¨m 1999,
®ång minh ®· phãng h¬n 1.500 n löa tªna hµnh tr×nh,in 5.000 tÊn bom vµo c¸c
c tiªu quan träng cña Nam T i ®¬ng lîng gÊp n 3 n 2 q bom nguyªn ®· nÐm xuèng
NhËt B¶n n¨m 1945
4
. ChiÕn tranh chèng Ir¾c n¨m 2003ng diÔn ra ¸c liÖt vµ hñy diÖt kh«ng kÐm.
§èii níc ta, nÕu kÎ thï liÒu lÜnh ph¸t ®éng chiÕn tranh x©m lîc, dïtrªn ®Êt liÒn, biÓn ®¶o, hay
quy n trªn ph¹m vi níc, th× ®Òu rÊt ¸c liÖt n khèc.n nhËn thøc ®óng nh chÊt ¸c
liÖt vµ tµn khèc cña chiÕn tranh ®Ó x¸c ®Þnh quyÕt t©m chiÕn ®Êu, t×m c¸ch ®¸nh tr cã hiÖu qu¶,
kh«ng hoang mang lo sî.
c) §Æc ®iÓm
Thø nhÊt, i ng c n ®Ò trong néi bé níc ta, n ®Ò "n c","n go", d©n c,
nn quyÒn, tranh cp bn gi, bn ®¶o, t¹o dùng lùc lîng chÝnh trÞ ®èi lËp ®Ó pt ®éng
chn tranh.
Trong lÞch chn tranh nn lo¹i, cã nhiÒu trêng hîp chØ i nng kiÖn, xung ®ét
nhá, c nga ®Õ qc ng nngun vµ tun bè chn tranh. i i ë ®©y nguyªn
1
V.I.Lªnin, Toµn tËp, tËp 32, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va, 1981,tr. 356.
2
V.I.Lªnin, Toµn tËp, tËp 39, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va, 1977, tr. 361.
3
V.I.Lªnin, Toµn tËp, tËp 32, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va, 1981, tr. 102.
4
T¹p chÝ Quèc phßng toµn d©n, sè 5/1999, tr. 76.
Chuyên đề 1,2 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề 1,2 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4 - Người đăng: huepr23
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Chuyên đề 1,2 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4 9 10 888