Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề luật so sánh

Được đăng lên bởi huong-dao-thi1
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 5291 lần   |   Lượt tải: 8 lần
LUẬT SO SÁNH
BÀI 1: KHÁI NIỆM VỀ LUẬT SO SÁNH
1.1. TÊN MÔN HỌC
1.1.1. Luật so sánh
Luật so sánh là một môn khoa học nghiên cứu và so sánh hệ thống pháp luật ở các nước nhằm
tìm ra nét tương đồng và khác biệt điển hình giữa chúng trên cơ sở đó góp phần tạo thuận lợi cho
sự tương đồng hệ thống pháp luật quốc gia so với pháp luật của các nước và quốc tế từ đó góp
phần hội nhập quốc tế trong lĩnh vực pháp luật
1.1.2. Một số điều lưu ý- Tên gọi của môn học là Luật so sánh hay luật đối chiếu
- Luật so sánh không phải là một ngành luật thực định vì nò không chứa các quy định của pháp
luật như pháp luật thực định (không quy định vấn đề gì, không có đối tượng điều chỉnh) mà Luật
so sánh đi nghiên cứu những cái quy định để tìm ra những tri thức khoa học
- Mục đích của Luật so sánh là tìm ra những nết tương đồng và khác biệt giữa các hệ thống pháp
luật trên thế giới và giải tại sao có sự tương đồng và khác biệt đó hay nói cách khác là tìm ra
nguyên nhân của chúng từ đó đưa ra các giải pháp pháp lý tối ưu hay chỉ ra hạt nhân pháp lý tối
ưu (giải pháp lý quốc gia nào là hợp lý nhất) và cuối cùng là phân nhóm luật của nước nào giống
nước nào thì ta phân thành một nhóm và khác nhau ta phân thành một nhóm(ví dụ: nhóm châu
âu lục địa, nhóm anh mỹ, nhóm XHCN)
1.1.3. Một số vấn đề lưu ý về việc đánh gia sự tương đồng và khác biệt giữa các hệ thống pháp
luật trên thế giới
- Tương đồng và khác biệt là hai mặt của 1 vấn đề nghĩa là chúng ta tiếp cận một vấn đề sẻ có
hai khả năng xảy hoặc tương đồng hoặc khác biệt hoặc là cả hai đều chịu tác động của một nhóm
yếu tố
Ví dụ: Sự tương đồng trong hệ thống kinh tế => sự giống nhau giữa các hệ thống pháp luật tương
ứng và ngược lại.
- Dừ là tương đồng hay khác biệt thì các hiện tượng pháp lý đều chịu sự tác động của một nhóm
yếu tố giống nhau cho dù theo những hướng trái ngược nhau.
Tương đồng
(1 nhóm yếu tố =>1 vấn đề)
khác biệt
Ví dụ: Sự tương đồng trong hệ thống kinh tế sẽ => sự giống nhau giữa các hệ thống pháp luật
tương ứng và sự khác biệt trong hệ thống kinh tế sẽ góp phần tạo nên sự khác nhau trong lĩnh
vực pháp luật.
- Trong các tường hợp cụ thể thì quá trình so sánh luật có thể tập trung một khía cạnh nhất định
hoặc chúng ta tập trung chỉ ra những nét tương đồng hoặc chỉ tập trung chỉ ra những nét khác
biệt. Ví dụ khi so sánh hệ thống pháp luật Anh và Mỹ thì chúng ta nên so sánh những điểm khác
biệt và tìm ra nguyên nhân của sự khác biệt nó thú vị hơn là so sánh những đặc điểm tương đồng
vì hai hệ thống này coa nhiều đặc điể...
LUẬT SO SÁNH
BÀI 1: KHÁI NIỆM VỀ LUẬT SO SÁNH
1.1. TÊN MÔN HỌC
1.1.1. Luật so sánh
Luật so sánh là một môn khoa học nghiên cứu và so sánh hệ thống pháp luật ở các nước nhằm
tìm ra nét tương đồng và khác biệt điển hình giữa chúng trên cơ sở đó góp phần tạo thuận lợi cho
sự tương đồng hệ thống pháp luật quốc gia so với pháp luật của các nước và quốc tế từ đó góp
phần hội nhập quốc tế trong lĩnh vực pháp luật
1.1.2. Một số điều lưu ý- Tên gọi của môn học là Luật so sánh hay luật đối chiếu
- Luật so sánh không phải là một ngành luật thực định vì nò không chứa các quy định của pháp
luật như pháp luật thực định (không quy định vấn đề gì, không có đối tượng điều chỉnh) mà Luật
so sánh đi nghiên cứu những cái quy định để tìm ra những tri thức khoa học
- Mục đích của Luật so sánh là tìm ra những nết tương đồng và khác biệt giữa các hệ thống pháp
luật trên thế giới và giải tại sao có sự tương đồng và khác biệt đó hay nói cách khác là tìm ra
nguyên nhân của chúng từ đó đưa ra các giải pháp pháp lý tối ưu hay chỉ ra hạt nhân pháp lý tối
ưu (giải pháp lý quốc gia nào là hợp lý nhất) và cuối cùng là phân nhóm luật của nước nào giống
nước nào thì ta phân thành một nhóm và khác nhau ta phân thành một nhóm(ví dụ: nhóm châu
âu lục địa, nhóm anh mỹ, nhóm XHCN)
1.1.3. Một số vấn đề lưu ý về việc đánh gia sự tương đồng và khác biệt giữa các hệ thống pháp
luật trên thế giới
- Tương đồng và khác biệt là hai mặt của 1 vấn đề nghĩa là chúng ta tiếp cận một vấn đề sẻ có
hai khả năng xảy hoặc tương đồng hoặc khác biệt hoặc là cả hai đều chịu tác động của một nhóm
yếu tố
Ví dụ: Sự tương đồng trong hệ thống kinh tế => sự giống nhau giữa các hệ thống pháp luật tương
ứng và ngược lại.
- Dừ là tương đồng hay khác biệt thì các hiện tượng pháp lý đều chịu sự tác động của một nhóm
yếu tố giống nhau cho dù theo những hướng trái ngược nhau.
Tương đồng
(1 nhóm yếu tố =>1 vấn đề)
khác biệt
Ví dụ: Sự tương đồng trong hệ thống kinh tế sẽ => sự giống nhau giữa các hệ thống pháp luật
tương ứng và sự khác biệt trong hệ thống kinh tế sẽ góp phần tạo nên sự khác nhau trong lĩnh
vực pháp luật.
- Trong các tường hợp cụ thể thì quá trình so sánh luật có thể tập trung một khía cạnh nhất định
hoặc chúng ta tập trung chỉ ra những nét tương đồng hoặc chỉ tập trung chỉ ra những nét khác
biệt. Ví dụ khi so sánh hệ thống pháp luật Anh và Mỹ thì chúng ta nên so sánh những điểm khác
biệt và tìm ra nguyên nhân của sự khác biệt nó thú vị hơn là so sánh những đặc điểm tương đồng
vì hai hệ thống này coa nhiều đặc điểm giống nhau (có thể giải thích về sự giống nhau là do lịch
sử, địa lý, kinh tế, thể chế chính trị)
- Những yếu tố nào được coi là cớ liên quan và có vai trò quyết định đối với sự hình thành của hệ
thống pháp luật tất nhiên phụ thuộc chủ yếu vào các giá trị hệ tư tưởng và các quan điểm khác
của người so sánh.
Ví dụ: Các nhà so sánh luật dưới góc độ quan điểm triết học Mác – Lê nin thì so sánh luật dựa
trên cơ cấu kinh tế, các nhà so sánh luật dưới góc đọ tôn giáo thì so sánh luật dựa trên giáo lý,
quan điểmn giáo
1.1.4. một số vấn đề cần lưu ý về việc đánh giá các hạt nhân giải pháp chung
- Các giải pháp pháp lý được so sánh phải có cùng chức năng, nghĩa là cùng điều chỉnh các tình
huống và các vấn đề tương tự.
(cần phải xem xét các giải pháp pháp lý đó có cùng mục đích hay không bởi vì có hai khả năng
chuyên đề luật so sánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề luật so sánh - Người đăng: huong-dao-thi1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
chuyên đề luật so sánh 9 10 476