Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề : Phân tích thực trạng tổ chức và họat động của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương

Được đăng lên bởi quocviethoang1995
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1111 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Danh sách thành viên Nhóm 5:
1. Hoàng Quốc Việt (nhóm trưởng)
2. Đặng Hoàng Yến
3. Nguyễn Thanh Tùng
4. Lục Hoàng Thị Kim Hoàn
5. Phùng Thị Cúc
6. Nguyễn Thị Thanh Hằng

1

Mục Lục
A. BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG.......................................................................2
I. Khái niệm cơ quan hành chính nhà nước.............................................................................................2
II. Tổ chức Bộ máy nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương................................2
1. Ủy ban Nhân Dân (UBND) các cấp...................................................................................................2
2. Các cơ quan chuyên môn:....................................................................................................................6
B. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI
ĐỊA PHƯƠNG...............................................................................................................................................11
I. Thực trạng cơ cấu tổ chức, hoạt động của UBND cấp tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc
UBND cấp tỉnh...........................................................................................................................................11
1. Về tổ chức...........................................................................................................................................11
2. Về hoạt động......................................................................................................................................12
II. Thực trạng cơ cấu tổ chức, hoạt động của UBND cấp huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc
UBND cấp huyện.......................................................................................................................................13
III. Thực trạng cơ cấu tổ chức, hoạt động của UBND cấp xa.............................................................14
1. Về tổ chức của UBND cấp xa...........................................................................................................14
2. Trong hoạt động tài chính và ngân sách........................................................................................14
3. Trong hoạt động quản lý đất đai.........................................................................................................15
4. Trong hoạt động chứng thực................................................................................
Danh sách thành viên Nhóm 5:
1. Hoàng Qu c Vi t (nhóm tr ng) ưở
2. Đ ng Hoàng Y n ế
3. Nguy n Thanh Tùng
4. L c Hoàng Th Kim Hoàn
5. Phùng Th Cúc
6. Nguy n Th Thanh H ng
1
Chuyên đề : Phân tích thực trạng tổ chức và họat động của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề : Phân tích thực trạng tổ chức và họat động của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương - Người đăng: quocviethoang1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Chuyên đề : Phân tích thực trạng tổ chức và họat động của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương 9 10 681