Ktl-icon-tai-lieu

Con người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay

Được đăng lên bởi Ngo Thi Dung
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Chóng ta ®ang sèng trong nguyªn cña kinh tri thøc, ®ßi hái mçi
con ngêi ph¶i ®îc ®µo t¹o tr×nh ®é häc vÊn, n¨ng lùc ; tu dìng rÌn luyÖn phÈm
chÊt ®¹o ®øc, ý thøc lao ®éng tèt h¬n ®Ó cã thÓ ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña
biÕn ®æi khoa häc c«ng nghÖ hÕt søc nhanh chãng.
Trong nghiÖp ®æi míi ®Êt níc víi nh÷ng môc tiªu d©n giµu, níc
m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh, hiÖn nay, con ngêi vµ nguån nh©n
lùc ®îc coi nh©n quan träng hµng ®Çu, quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn nhanh,
hiÖu qubÒn v÷ng nÒn kinh tÕ níc ta. §ã lµ yÕu tè hÕt søc bøc thiÕt cÇn
cã tÝnh cËp nhËt, ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ con ngêi vµ nguån nh©n lùc xÐt trong
níc ta nãi riªng quèc nãi chung. Chóng ta kh¼ng ®Þnh con ngêi võa
môc tiªu a lµ ®éng lùc cña ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®ång thêi ph¶i lµ nh÷ng
con ngêi cã tri thøc vµ ®¹o ®øc. Tõ ®©y mçi con ngêi dÇn dÇn vÒ ®óng vÞ trÝ lµ
mét chñ thÓ ng t¹o ra c¸c gi¸ trÞ, bao gåm c¸c gi¸ trÞ tinh thÇn gi¸ trÞ vËt
chÊt, cho b¶n th©n cho x· héi. vËy, vÊn ®Ò cèt lâi lµ, ta ph¶i thùc hiÖn
chiÕn lîc GD§T nguån nh©n lùc, ph¸t triÓn con ngêi mét c¸ch toµn diÖn
thÓ lùc lÉn trÝ lùc. NhiÖm cña GD§T ®a con ngêi ®¹t ®Õn nh÷ng gi¸ trÞ
phï p víi ®Æc ®iÓm v¨n ho¸ vµ nh÷ng yªu cÇu míi ®Æt ra ®èi víi con ngêi
ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®æi míi cña níc ta còng nh xu híng ph¸t
triÓn kinh tÕ nãi chung trªn thÕ giíi.
§Ò tµi: VÊn ®Ò triÕt häc vÒ con ngêi vµ con ngêi trong qu¸ tr×nh ®æi míi
hiÖn nay
1
Con người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Con người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay - Người đăng: Ngo Thi Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Con người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay 9 10 803