Ktl-icon-tai-lieu

Công tác đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 960 lần   |   Lượt tải: 6 lần
§å ¸n tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh: Tr¾c ®Þa
Lêi nãi ®Çu
B¶n ®å mét vai trÊt quan träng trong nghiªn cøu khoa häc ®îc
ng réng r·i trong c¸c ngµnh kinh quèc d©n quèc phßng. tµi
liÖu b¶n kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ngµnh kinh quèc d©n, trong lÜnh vùc
khoa häc thuËt. võa võa c«ng kÕt qu¶ trong thiÕt kÕ,
quy ho¹ch toµn bé nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc.
Trong giai ®o¹n hiÖn nay, viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc c«ng nghiÖp ho¸ -
hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc cña §¶ng ta ®Ò ra ngµy cµng ®Èy m¹nh trªn ph¹m vi toµn
quèc. B¶n ®å ®Þa h×nh tµi liÖu cÇn tríc tiªn cÇn thiÕt, nhÊt t¹i c¸c
vïng kinh träng ®iÓm, c¸c khu c«ng nghiÖp ®Çu mèi thuû lîi, thuû ®iÖn ®Ó
kh¶o s¸t, thiÕt kÕ quy ho¹ch sö dông ®Êt. V× vËy c«ng t¸c thµnh lËp b¶n ®å ®Þa
h×nh lµ c«ng viÖc mang tÝnh cÊp b¸ch hiÖn nay.
§Ó thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh ngêi ta thÓ dông nhiÒu ph¬ng ph¸p
kh¸c nhau, tuy nhiªn phæ biÕn nhÊt hiÖn nay vÉn ph¬ng ph¸p thµnh lËp b¶n
®å b»ng ¶nh ng kh«ng. Trong quy tr×nh c«ng nghÖ cña ph¬ng ph¸p nµy th×
c«ng t¸c ®o¸n ®äc ®iÒu vÏ lµ mét c«ng ®o¹n quan träng.
HiÓu ®îc tÇm quan träng cÊp thiÕt cña viÖc thµnh lËp b¶n ®å ®Þa
h×nh hiÖn nay, ®îc sù ®ång ý cña m«n ®o nh viÔn th¸m - Khoa Tr¾c
®Þa -Trêng §¹i häc Má - §Þa ChÊt, em ®· chän thùc hiÖn ®Ò tµi tèt nghiÖp:
"C«ng t¸c ®o¸n ®äc ®iÒu ¶nh hµng kh«ng phôc thµnh lËp b¶n
®å ®Þa h×nh tû lÖ 1:10000 "
Môc ®Ých: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ trÝ, nhiÖm tÇm quan träng cña
c«ng t¸c ®o¸n ®äc ®iÒu trong quy tr×nh c«ng nghÖ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa
h×nh b»ng ¶nh hµng kh«ng; kh¸i qu¸t ho¸ ®îc c«ng t¸c ®o¸n ®äc ®iÒu ®Þa
h×nh. ®ã x¸c ®Þnh néi dung, ph¬ng ¸n kinh tÕ, kü thuËt tèi u p hîp víi
®iÒu kiÖn thùc tiÔn nh»m thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1:10000.
Yªu cÇu: Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ ®o¸n ®äc ®iÒu vÏ trong phßng còng nh
ngoµi trêi ®Ó thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1:10000.
SV thùc hiÖn: NguyÔn Trung Khiªm 1 Líp: Tr¾c ®ÞaB – K51
Công tác đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000 - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Công tác đoán đọc điều vẽ ảnh hàng không phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000 9 10 248