Ktl-icon-tai-lieu

công thức lý thuyết thặng dư

Được đăng lên bởi decontimme
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 129 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công thức lý thuyết thặng dư
1. Các lưu ý cơ bản
 Tiền tư bản bỏ ra gồm 2 phần :
+ Tư bản cố định : Tiền đầu tư vào máy móc thiết bị + nhà xưởng
+ Tư bản lưu động : Tiền đầu tư vào dưới dạng nguyên , nhiên , vật liệu +
sức lao động.
VD : TB bỏ ra 2tr $ vào :
- 1.2tr $ máy móc nhà xưởng
- 500k $ nguyên , nhiên , vật liệu
→ 300k $ sẽ là tiền công cho sức lao động
Kết luận :
- ∑ ( TB cố định + TB lưu động ) = Chí phí sản xuất
- Giá trị thặng dư dôi ra ngoài khi người làm thuê bỏ sức lao động ra
và bị TB chiếm ko
Chí phí sản xuất
-Tiền mua phụ NVL (đinh ốc v..v ):
30$
-Tiền hao mòn máy móc :
5$

Giá trị sản phẩm mới
-Giá trị của phụ tùng đc chuyển vào:
30$
-Giá trị của máy móc đc chuyển vào:
5$

-Tiền mua sức lao động / ngày :
2$
1 ngày = 12h lao động

-Giá trị mới do lao động tạo ra trong
12h lao động:
6$

Tổng cộng
37$

Tổng cộng
41$

 Thời gian lao động gồm 2 phần :
+ Tgian lao động tất yếu : Là thời gian lao động bỏ ra để bù vào cho
bằng chi
phí ban đầu. ( hay sản xuất số sản phẩm cần
thiết để
bán )
+ Tgian lao động thặng dư : Là thời gian lao động tạo ra giá trị thặng dư
cho xã
hội
 PP tính giá trị thặng dư gồm 2 kiểu :

+ PP Tuyệt đối : Kéo dài thêm tg lao động / ngày mà giữ nguyên tg lao
động tất
yếu. ( hay là tăng cường độ lao động )
+ PP Tương đối : Cải thiện trình độ lao động , giảm tg lao động tất yếu
mà tg
lao động / ngày vẫn ko đổi. ( hay là tăng năng suất lao
động )
VD :
1 ngày làm 8h chia làm 4h tất yếu – 4h thặng dư
* Theo PP Tuyệt đối : tăng từ 8h – 10h
- Do tg tất yếu ko đổi nên tg thặng dư tăng lên = 6h
- Theo trc khi tăng giờ Tỷ suất GTTD = m’ = (4/4) .100% = 100%
- Sau khi tăng 2 h : m’ = (6/4).100% = 150 % ( tăng 50 % )
* Theo PP Tương đối : giảm tg tất yếu từ 4h xuống còn 2h
- Do tg lao động / ngày ko đổi nên tg thặng dư tăng lên = 6h
- m’ = (6/2).100% = 300%
 Bản chất TB được chia ra 2 phần :
+ TB bất biến : Là bộ phân TB đầu tư biến thành giá trị mới mà đc bảo
toàn trong suốt quá trình sản xuất rồi bán – kí hiệu c
= Giá trị (Chí phí máy móc + Chi phí mua nguyên , nhiên ,
vật liệu)
+ TB khả biến : Là bộ phận TB đầu tư dưới dạng sức lao động , khi tiêu
dụng nó tạo ra giá trị mới lớn hơn – kí hiệu v
= tg lao động tất yếu. Tiền công /giờ
→ Giá trị hàng hóa = m + c + v = W
Với m – giá trị thặng dư . m’ - tỷ suất thặng dư
m’ còn đc gọi là trình độ bóc lột của tư bản
v = tg lao động tất yếu . Tiền công/giờ
m = tg lao động thặng dư . Tiền công/giờ
→m’ = (m/v) . 100% =(tg thặng dư)/(tg tất yếu) . 100%
→Khối lượng giá trị thặng dư :
M = m’ ...
Công thức lý thuyết thặng dư
1. Các lưu ý cơ bản
Tiền tư bản bỏ ra gồm 2 phần :
+ Tư bản cố định : Tiền đầu tư vào máy móc thiết bị + nhà xưởng
+ Tư bản lưu động : Tiền đầu tư vào dưới dạng nguyên , nhiên , vật liệu +
sức lao động.
VD : TB bỏ ra 2tr $ vào :
- 1.2tr $ máy móc nhà xưởng
- 500k $ nguyên , nhiên , vật liệu
→ 300k $ sẽ là tiền công cho sức lao động
Kết luận :
- ∑ ( TB cố định + TB lưu động ) = Chí phí sản xuất
- Giá trị thặng dư dôi ra ngoài khi người làm thuê bỏ sức lao động ra
và bị TB chiếm ko
Chí phí sản xuất Giá trị sản phẩm mới
-Tiền mua phụ NVL (đinh ốc v..v ):
30$
-Tiền hao mòn máy móc :
5$
-Tiền mua sức lao động / ngày :
2$
1 ngày = 12h lao động
-Giá trị của phụ tùng đc chuyển vào:
30$
-Giá trị của máy móc đc chuyển vào:
5$
-Giá trị mới do lao động tạo ra trong
12h lao động:
6$
Tổng cộng
37$
Tổng cộng
41$
Thời gian lao động gồm 2 phần :
+ Tgian lao động tất yếu : Là thời gian lao động bỏ ra để bù vào cho
bằng chi
phí ban đầu. ( hay sản xuất số sản phẩm cần
thiết để
bán )
+ Tgian lao động thặng dư : Là thời gian lao động tạo ra giá trị thặng dư
cho xã
hội
PP tính giá trị thặng dư gồm 2 kiểu :
công thức lý thuyết thặng dư - Trang 2
công thức lý thuyết thặng dư - Người đăng: decontimme
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
công thức lý thuyết thặng dư 9 10 572