Ktl-icon-tai-lieu

cương lĩnh xây dựng đất nước

Được đăng lên bởi Hoàng Thành
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C¦¥NG LÜNH
X¢Y DùNG §ÊT N¦íC TRONG THêI Kú
QU¸ §é L£N CHñ NGHÜA X· HéI
(Bæ sung, ph¸t triÓn n¨m 2011)
I- QU¸ TR×NH C¸CH M¹NG
Vµ NH÷NG BµI HäC KINH NGHIÖM

1. Tõ n¨m 1930 ®Õn nay, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh s¸ng
lËp vµ rÌn luyÖn, ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ta tiÕn hµnh cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng l©u dµi,
gian khæ, vît qua mu«n vµn khã kh¨n, thö th¸ch vµ giµnh ®îc nh÷ng th¾ng lîi vÜ ®¹i:
Th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m n¨m 1945, ®Ëp tan ¸ch thèng trÞ cña thùc d©n,
phong kiÕn, lËp nªn níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ, ®a d©n téc ta tiÕn vµo kû nguyªn
®éc lËp, tù do; th¾ng lîi cña c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng x©m lîc, mµ ®Ønh cao lµ chiÕn
th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ n¨m 1954, ®¹i th¾ng mïa Xu©n n¨m 1975, gi¶i phãng d©n
téc, thèng nhÊt ®Êt níc, b¶o vÖ Tæ quèc, lµm trßn nghÜa vô quèc tÕ; th¾ng lîi cña c«ng
cuéc ®æi míi, tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ héi nhËp quèc tÕ, tiÕp tôc ® a
®Êt níc tõng bíc qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi víi nhËn thøc vµ t duy míi ®óng ®¾n, phï
hîp thùc tiÔn ViÖt Nam.
Víi nh÷ng th¾ng lîi ®· giµnh ®îc trong h¬n 80 n¨m qua, níc ta tõ mét xø thuéc ®Þa
nöa phong kiÕn ®· trë thµnh mét quèc gia ®éc lËp, tù do, ph¸t triÓn theo con ®êng x· héi
chñ nghÜa; nh©n d©n ta tõ th©n phËn n« lÖ ®· trë thµnh ngêi lµm chñ ®Êt níc, lµm chñ x·
héi; ®Êt níc ta ®· ra khái t×nh tr¹ng níc nghÌo, kÐm ph¸t triÓn, ®ang ®Èy m¹nh c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, cã quan hÖ quèc tÕ réng r·i, cã vÞ thÕ ngµy cµng quan träng
trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn, khã kh¨n, th¸ch thøc cßn nhiÒu.
Trong l·nh ®¹o, §¶ng cã lóc còng ph¹m sai lÇm, khuyÕt ®iÓm, cã nh÷ng sai lÇm,
khuyÕt ®iÓm nghiªm träng do gi¸o ®iÒu, chñ quan, duy ý chÝ, vi ph¹m quy luËt kh¸ch
quan. §¶ng ®· nghiªm tóc tù phª b×nh, söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, tù ®æi míi, chØnh ®èn ®Ó
tiÕp tôc ®a sù nghiÖp c¸ch m¹ng tiÕn lªn.
2. Tõ thùc tiÔn phong phó cña c¸ch m¹ng, §¶ng ®· rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm
lín:
Mét lµ, n¾m v÷ng ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi - ngän cê vinh quang
mµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· trao l¹i cho thÕ hÖ h«m nay vµ c¸c thÕ hÖ mai sau. §éc lËp
d©n téc lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó thùc hiÖn chñ nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa x· héi lµ c¬ së

b¶o ®¶m v÷ng ch¾c cho ®éc lËp d©n téc. X©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc x·
héi chñ nghÜa lµ hai nhiÖm vô chiÕn lîc cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau.
Hai lµ, sù nghiÖp c¸ch m¹ng lµ cña nh©n d©n, do nh©n d©n vµ v× nh©n d©n. ChÝnh
nh©n d©n lµ ngêi lµm nªn nh÷ng th¾ng lîi lÞch sö. Toµn bé ho¹t ®éng cña §¶ng ph¶i
xuÊt ph¸t tõ lîi Ých vµ ...
C¦¥NG LÜNH
X¢Y DùNG §ÊT N¦íC TRONG THêI Kú
QU¸ §é L£N CHñ NGHÜA X· HéI
(Bæ sung, ph¸t triÓn n¨m 2011)
I- QU¸ TR×NH C¸CH M¹NG
Vµ NH÷NG BµI HäC KINH NGHIÖM
1. n¨m 1930 ®Õn nay, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam do Chñ tÞch ChÝ Minh s¸ng
lËp rÌn luyÖn, ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ta tiÕn hµnh cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng l©u dµi,
gian khæ, vît qua mu«n vµn khã kh¨n, thö th¸ch giµnh ®îc nh÷ng th¾ng lîi ®¹i:
Th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m n¨m 1945, ®Ëp tan ¸ch thèng t cña thùc d©n,
phong kiÕn, lËp nªn níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ, ®a d©n téc ta tiÕn vµo nguyªn
®éc lËp, do; th¾ng i cña c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng x©m lîc, ®Ønh cao chiÕn
th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ n¨m 1954, ®¹i th¾ng mïa Xu©n n¨m 1975, gi¶i png d©n
téc, thèng nt ®Êt níc, o vÖ quèc, m tn nghÜa qc tÕ; th¾ng lîi cña c«ng
cc ®æi míi, tn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ i nhËp quèc tÕ, tiÕp c ®a
®Êt níc tõng c q ®é lªn c nghÜa héi víi nhËn thøc t duy míi ®óng ®¾n, phï
hîp thùc tiÔn ViÖt Nam.
Víi nh÷ng th¾ng lîi ®· giµnh ®îc trong h¬n 80 n¨m qua, níc ta mét thuéc ®Þa
nöa phong kiÕn ®· trë thµnh mét quèc gia ®éc lËp, do, ph¸t triÓn theo con ®êng x· héi
chñ nghÜa; nh©n d©n ta th©n phËn ®· trë thµnh ngêi lµm chñ ®Êt níc, lµm c
héi; ®Êt níc ta ®· ra khái t×nh tr¹ng níc nghÌo, kÐm ph¸t triÓn, ®ang ®Èy m¹nh c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, quan quèc réng r·i, thÕ ngµy cµng quan träng
trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn, khã kh¨n, th¸ch thøc cßn nhiÒu.
Trong l·nh ®¹o, §¶ng cã lóc còng ph¹m sai m, khuyÕt ®iÓm, cã nh÷ng sai m,
khuyÕt ®iÓm nghiªm träng do gi¸o ®iÒu, c quan, duy ý chÝ, vi ph¹m quy luËt kh¸ch
quan. §¶ng ®· nghiªm c phª b×nh, a ch÷a khuyÕt ®iÓm, ®æi míi, chØnh ®èn ®Ó
tiÕp tôc ®a sù nghiÖp c¸ch m¹ng tiÕn lªn.
2. thùc tiÔn phong phó cña c¸ch m¹ng, §¶ng ®· rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm
lín:
Mét lµ, n¾m v÷ng ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi - nn cê vinh quang
mµ C tÞch ChÝ Minh ®· trao l¹i cho thÕ hÖ h«m nayc¸c thÕ mai sau. §éc lËp
d©n téc lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó thùc hiÖn chñ nghÜahéi vµ chñ nghÜa x· héisë
cương lĩnh xây dựng đất nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cương lĩnh xây dựng đất nước - Người đăng: Hoàng Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
cương lĩnh xây dựng đất nước 9 10 520