Ktl-icon-tai-lieu

Đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo tinh thần Đại hội XI của Đảng

Được đăng lên bởi lethanhthuy1983-vt
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3424 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo tinh
thần Đại hội XI của Đảng
Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu và lý tưởng của toàn Đảng và toàn dân ta. Từ khi ra
đời, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn
dân đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, dựng nên nhà nước dân chủ cộng
hòa, tiến hành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhằm thực hiện lý tưởng cao
đẹp của toàn Đảng, toàn dân: xây dựng Việt Nam thành một nước xã hội chủ nghĩa
phồn vinh.
Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ ngày lập nước đến nay của Đảng và nhân dân
ta là quá trình không ngừng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí
Minh trong cách mạng Việt Nam. Đó cũng là quá trình không ngừng tổng kết thực tiễn,
phát triển lý luận để vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hiện thực, vừa hoàn thiện những
đặc trưng xã hội xã hội chủ nghĩa về mặt lý luận của Đảng qua mười một kỳ đại hội.
Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội do các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vạch
ra đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo và có kết quả vào công cuộc xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tuy nhiên, đó cũng mới chỉ là những nét khái quát: Xã hội
không có áp bức bóc lột; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, làm theo năng
lực, phân phối theo lao động; đời sống vật chất và tinh thần cao; con người được phát triển
toàn diện; xã hội công bằng, bình đẳng; có chế độ công hữu về tư liệu sản xuất; nhà nước
của toàn dân; v.v.. Hơn nữa, trong một thời gian dài, chủ nghĩa xã hội được xây dựng theo
mô hình kế hoạch hóa tập trung đã bị biến dạng và tụt hậu không chỉ ở Việt Nam mà cả ở
các nước thành trì của chủ nghĩa xã hội.
Đường lối đổi mới (từ Đại hội VI) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đột phá vào
những quan điểm sai lầm về chủ nghĩa xã hội, như tuyệt đối hóa vai trò của chế độ công
hữu; đối lập một cách máy móc sở hữu tư nhân với chủ nghĩa xã hội; đồng nhất chế độ
phân phối bình quân với chế độ phân phối xã hội chủ nghĩa; phủ định chủ nghĩa tư bản một
cách sạch trơn; phủ định kinh tế hàng hóa trong chủ nghĩa xã hội; đồng nhất nhà nước pháp
quyền với nhà nước tư sản; v.v..
Đến đại hội lần thứ X (2006) của Đảng đã bổ sung, phát triển, làm cho mô hình chủ
nghĩa xã hội Việt Nam toàn diện hơn, gồm tám đặc trưng. Trong Dự thảo Cương lĩnh (bổ
sung và phát triển 2011) Đảng ta tiếp tục xác định tám đặc trưng trên cơ sở kết hợp, bổ
sung, phát triển những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội.
Các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng đư...
Đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo tinh
thần Đại hội XI của Đảng
Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu và lý tưởng của toàn Đảng và toàn dân ta. Từ khi ra
đời, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu Chủ tịch Hồ CMinh đã lãnh đạo toàn
dân đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, dựng nên nhà nước dân chủ cộng
hòa, tiến hành công cuộc cách mạng hội chủ nghĩa, nhằm thực hiện tưởng cao
đẹp của toàn Đảng, toàn dân: xây dựng Việt Nam thành một nước hội chủ nghĩa
phồn vinh.
Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ ngày lập nước đến nay của Đảng và nhân dân
ta quá trình không ngừng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tưởng Hồ C
Minh trong cách mạng Việt Nam. Đó cũng quá trình không ngừng tổng kết thực tiễn,
phát triển luận để vừa xây dựng chủ nghĩa hội trong hiện thực, vừa hoàn thiện những
đặc trưng xã hội xã hội chủ nghĩa về mặt lý luận của Đảng qua mười một kỳ đại hội.
tưởng về chủ nghĩa hội do các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vạch
ra đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo và có kết quả vào công cuộc xây dựng
chủ nghĩa hội Việt Nam. Tuy nhiên, đó ng mới chỉ những nét khái quát: hội
không áp bức bóc lột; con người cuộc sống m no, tự do, hạnh phúc, làm theo năng
lực, phân phối theo lao động; đời sống vật chất và tinh thần cao; con người được phát triển
toàn diện; xã hội công bằng, bình đẳng; chế độ công hữu về liệu sản xuất; nhà nước
của toàn dân; v.v.. Hơn nữa, trong một thời gian dài, chủ nghĩa hội được xây dựng theo
hình kế hoạch hóa tập trung đã bị biến dạng tụt hậu không chỉ Việt Nam cả
các nước thành trì của chủ nghĩa xã hội.
Đường lối đổi mới (từ Đại hội VI) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đột phá vào
những quan điểm sai lầm về chủ nghĩa hội, như tuyệt đối hóa vai trò của chế độ công
hữu; đối lập một cách máy móc sở hữu tư nhân với chủ nghĩa hội; đồng nhất chế độ
phân phối bình quân với chế độ phân phối xã hội chủ nghĩa; phủ định chủ nghĩa tư bản một
cách sạch trơn; phủ định kinh tế hàng hóa trong chủ nghĩa xã hội; đồng nhất nhà nước pháp
quyền với nhà nước tư sản; v.v..
Đến đại hội lần thứ X (2006) của Đảng đã bổ sung, phát triển, làm cho mô nh chủ
nghĩa hội Việt Nam toàn diện hơn, gồm tám đặc trưng. Trong Dự thảo Cương lĩnh (bổ
sung phát triển 2011) Đảng ta tiếp tục c định tám đặc trưng trên sở kết hợp, bổ
sung, phát triển những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội.
Các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội nhân dân ta xây dựng được nêu trong Dự thảo
Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) là thành quả của công cuộc đổi mới, trước hết là thành quả
của đổi mới nhận thứcluận về chủ nghĩa hội, trên sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa
Marx-Lenin, tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong điều kiện hiện
nay. Đó là thành quả của sự kết hợp hài hòa giữa “cái phổ biến” và “cái đặc thù,” cái chung
và cái riêng để tạo nên một mô hình: chủ nghĩa xã hội Việt Nam .
1
Đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo tinh thần Đại hội XI của Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo tinh thần Đại hội XI của Đảng - Người đăng: lethanhthuy1983-vt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo tinh thần Đại hội XI của Đảng 9 10 519