Ktl-icon-tai-lieu

Đảng cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi Tiến Đạt Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12/1986) với tinh thần “nhìn
thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”. Đã nghiêm khắc chỉ ra
những
sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kì 1960-1985 mà trực
tiếp
là 10 năm từ 1975-1985. Đó là:
✓ Chúng ta đã phạm sai lầm trong việc xác định mục tiêu và bước đi về xây
dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật, cải tạo XHCN và quản lý kinh tế, vv… Do tư
tưởng chỉ đạo chủ quan nóng vội, muốn bỏ qua những bước đi cần thiết nên
chúng ta đã chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa trong khi chưa đủ các điều
kiện cần thiết, mặt khác chậm đổi mới cơ chế quản lý kinh tế.
✓ Trong việc bố trí cơ cấu kinh tế, trước hết là cơ cấu sản xuất và đầu tư
thường xuất phát từ lòng mong muốn đi nhanh, không kết hợp chặt chẽ ngay từ
đầu công nghiệp với nông nghiệp thành một cơ cấu hợp lý, thiên về xây dựng
công nghiệp nặng và những công trình quy mô lớn, không tập trung sức giải
quyết về căn bản vần đề lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất
khẩu. Kết quả là đầu tư nhiều nhưng hiệu quả thấp.
✓ Không thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Đại hội lần thứ V như: vẫn
chưa thực sự coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, công nghiệp nặng không
phục vụkịp thời nông nghiệp và công nghiệp nhẹ

...
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12/1986) với %nh thần “nhìn
thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Đã nghiêm khắc chỉ ra
những
sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kì 1960-1985 mà trực
%ếp
là 10 năm từ 1975-1985. Đó là:
Chúng ta đã phạm sai lầm trong việc xác định mục %êu và bước đi về xây
dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật, cải tạo XHCN và quản lý kinh tế, vv… Do tư
tưởng chỉ đạo chủ quan nóng vội, muốn bỏ qua những bước đi cần thiết nên
chúng ta đã chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa trong khi chưa đủ các điều
kiện cần thiết, mặt khác chậm đổi mới cơ chế quản lý kinh tế.
Trong việc bố trí cơ cấu kinh tế, trước hết là cơ cấu sản xuất và đầu tư
thường xuất phát từ lòng mong muốn đi nhanh, không kết hợp chặt chẽ ngay từ
đầu công nghiệp với nông nghiệp thành một cơ cấu hợp lý, thiên về xây dựng
công nghiệp nặng và những công trình quy mô lớn, không tập trung sức giải
quyết về căn bản vần đề lương thực, thực phẩm, hàng %êu dùng và hàng xuất
khẩu. Kết quả là đầu tư nhiều nhưng hiệu quả thấp.
Không thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Đại hội lần thứ V như: vẫn
chưa thực sự coi nông nghiệp là mặt trn hàng đầu, công nghiệp nặng không
phục vụkịp thời nông nghiệp và công nghiệp nhẹ
Đảng cộng sản Việt Nam - Người đăng: Tiến Đạt Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đảng cộng sản Việt Nam 9 10 609