Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá về công cuộc cải cách Trung Quốc từ 1978 đến nay

Được đăng lên bởi vuchienthang-sps
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc

TRƯỜNG: ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
LỚP: D12LS02
TÊN: VŨ CHIẾN THẮNG

KIỂM TRA

MÔN: CÔNG CUỘC CẢI CÁCH VÀ MỞ CỬA
TRUNG QUỐC

ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIẢNG VIÊN

Đề bài: Sau khi tìm hiểu về chính sách cải cách kinh tế, chính trị, mở cửa đối ngoại
của Trung Quốc, ý kiến của bạn về cải cách Trung Quốc từ 1978 đến nay.
Bài Làm
Sau khi nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng
Sản, nhân dân Trung Quốc bước vào thực hiện mục tiêu xây dựng và hiện đại hóa đất
nước. Đặc biệt là từ sau Hội nghị trung ương 3 khóa IX Đảng Cộng Sản Trung Quốc (họp
tháng 12-1978) vạch ra, theo Đặng Tiểu Bình: “cải cách là cuộc cách mạng thứ hai của
Trung Quốc” mà mục đích ở đây cần đạt được là “theo kịp thời đại” và để hoàn thành
được mục đích đó thì cải cách mở cửa: “Thứ nhất là phải giải phóng và phát triển sức sản
xuất xã hội, thực hiện hiện đại hóa đất nước, để cho dân giàu có, chấn hưng Trung
Quốc”. “Thứ hai là, thúc đẩy làm cho chế độ XHCN ở Trung Quốc tự hoàn thiện và phát
triển, tạo sức sống mới cho CNXH, xây dựng và phát triển CNXH đặc sắc Trung Quốc”.
“Thứ ba là, tăng cường và cải tiến công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho Đảng luôn đi
trước thời đại”. Bắt đầu từ đây Trung Quốc mới thực sự bước vào con đường xây đựng
GVGD: Nguyễn Thị Mai

1

Công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc
và phát triển ổn định, tiến tới hiện đại hoá, thực hiện dân giàu nước mạnh, đạt được nhiều
thành tựu huy hoàng và để lại những bài học sâu sắc cho các quốc gia đang trong quá
trình biến đổi, xây dựng đất nước. Cuộc cải cách mở của của Trung Quốc có một ý nghĩa
to lớn, được đánh giá cao trong nước và trên trường quốc tế, vì nó đã đem lại cho Trung
Quốc những biến đổi lịch sử quan trọng, những thành tựu rực rỡ trên nhiều nhiều lĩnh
vực.
Trên lĩnh vực kinh tế, sau hội nghi trung ương 3 khóa IX Đảng Cộng Sản Trung Quốc
đã quyết định đổi từ trọng tâm công tác toàn Đảng từ “lấy đấu tranh giai cấp là chính”
sang “lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm” và tiến hành cải cách mở cửa. Điều này đã
thúc đẩy các nhà nghiên cứu lý luận Trung Quốc nỗ lực tìm tòi xây dựng thể chế kinh tế
mới nhằm thúc đẩy sức sản xuất phát triển.
Ở thời kì đầu của cải cách giai đoạn từ 1978 - 1991, đứng trước nền kinh tế suy sụp sau
cách mạng Văn Hóa, nhiều nhà kinh tế học đề xuất những luận điểm mới như: “Quan
điểm kết hợp kinh tế kế hoạch là chính, điều tiết thị trường là phụ” nhằm chống lại quan
điểm hữu khuynh, đòi xóa bỏ quan hệ tiền – tệ, nhưng do nhận thức chưa đầy...
Công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc
TRƯỜNG: ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
LỚP: D12LS02
TÊN: VŨ CHIẾN THẮNG
KIỂM TRA
MÔN: CÔNG CUỘC CẢI CÁCH VÀ MỞ CỬA
TRUNG QUỐC
ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIẢNG VIÊN
Đề bài: Sau khi tìm hiểu về chính sách cải cách kinh tế, chính trị, mở cửa đối ngoại
của Trung Quốc, ý kiến của bạn về cải cách Trung Quốc từ 1978 đến nay.
Bài Làm
Sau khi nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng
Sản, nhân dân Trung Quốc bước vào thực hiện mục tiêu xây dựng hiện đại hóa đất
nước. Đặc biệt là từ sau Hội nghị trung ương 3 khóa IX Đảng Cộng Sản Trung Quốc (họp
tháng 12-1978) vạch ra, theo Đặng Tiểu Bình: “cải cách cuộc cách mạng thứ hai của
Trung Quốc” mục đích đây cần đạt được “theo kịp thời đại” để hoàn thành
được mục đích đó thì cải cách mở cửa: “Thứ nhất là phải giải phóng và phát triển sức sản
xuất hội, thực hiện hiện đại hóa đất nước, để cho dân giàu có, chấn hưng Trung
Quốc”. “Thứ hai là, thúc đẩy làm cho chế độ XHCN Trung Quốc tự hoàn thiện phát
triển, tạo sức sống mới cho CNXH, xây dựng phát triển CNXH đặc sắc Trung Quốc”.
“Thứ ba là, tăng cường cải tiến công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho Đảng luôn đi
trước thời đại”. Bắt đầu từ đây Trung Quốc mới thực sự bước vào con đường xây đựng
GVGD: Nguy n Th Mai 1
Đánh giá về công cuộc cải cách Trung Quốc từ 1978 đến nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá về công cuộc cải cách Trung Quốc từ 1978 đến nay - Người đăng: vuchienthang-sps
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đánh giá về công cuộc cải cách Trung Quốc từ 1978 đến nay 9 10 822