Ktl-icon-tai-lieu

đạo đức công vụ

Được đăng lên bởi nguyenloanbaichanh-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
IV. Bài học kinh nghiện cho Việt Nam
Từ sự tìm hiểu về nền hành chính Mỹ ta có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho việc
nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính ở Việt Nam hiện nay.
-

Đẩy mạnh việc phân quyền cho chính quyền địa phương, phát huy được tính
năng động, sáng tạo của các cơ quan hành chính để bộ máy hoạt động linh
hoạt phù hợp với hoàn cảnh của từng địa phương tránh sự máy móc, dập

-

khuôn một cách cứng nhắc.
Đổi mới xây dựng văn bản, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngắn gọn,
rõ ràng, dễ hiểu để mọi người dân có thể hiểu một cách đơn giản nhất, thực
hiện một cách chính xác nhất và không bị rơi vào tình trạng mơ hồ khi đọc

-

văn bản.
Phải có sự đãi ngộ tốt hơn với đội ngũ công chức (tăng lương, hỗ trợ nhà ở,
…); cùng với đó là tăng cường giáo dục, đào tạo nâng cao hơn nữa trình độ
cho các công chức nhà nước; tăng cường thu hút nguần nhân lực chất lượng

-

cao của nước ngoài vào Việt Nam.
Tăng cường việc thi tuyển công chức phải công khai, rõ ràng, có tính cạch
tranh cao; áp dụng hình thức thử việc trong một thời gian nhất định nếu phù
hợp với yêu cầu công tác thì nhận vào làm; tăng cường kiểm tra trình độ các

-

cán bộ để đảm bảo các công chức có đủ khả năng trong quá trình làm việc.
Cần phải có kế hoạch cụ thể trong việc sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị làm
việc,… trong các cơ quan hành chính nhà nước phù hợp với ngân sách nhà

-

nước.
Để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, phải tuyển chọn những
công chức có năng lực, trình độ cao phù hợp với công việc nhất định trong

-

một thời gian nhất định theo hình thức việc làm.
Cần tăng cường hơn nữa việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại vào các
cơ quan nhà nước trong hoạt động công việc nội bộ cơ quan hành chính nhà
nước, trong việc phục vụ lợi ích người dân, lợi ích toàn xã hội.

-

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho người dân trong việc tham gia vào
đóng góp ý kiến trong hoạt động cũng như hoàn thiện bộ máy hành chính

-

nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.
Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để có một nền hành chính
trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả hơn. Tránh tình trạng tham ô,
tham nhũng, lạm quyền, vượt quyền.

KẾT LUẬN

...
IV. Bài học kinh nghiện cho Việt Nam
Từ sự tìm hiểu về nền hành chính Mỹ ta có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho việc
nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính ở Việt Nam hiện nay.
- Đẩy mạnh việc phân quyền cho chính quyền địa phương, phát huy được tính
năng động, sáng tạo của các cơ quan hành chính để bộ máy hoạt động linh
hoạt phù hợp với hoàn cảnh của từng địa phương tránh sự máy móc, dập
khuôn một cách cứng nhắc.
- Đổi mới xây dựng văn bản, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngắn gọn,
rõ ràng, dễ hiểu để mọi người dân có thể hiểu một cách đơn giản nhất, thực
hiện một cách chính xác nhất và không bị rơi vào tình trạng mơ hồ khi đọc
văn bản.
- Phải có sự đãi ngộ tốt hơn với đội ngũ công chức (tăng lương, hỗ trợ nhà ở,
…); cùng với đó là tăng cường giáo dục, đào tạo nâng cao hơn nữa trình độ
cho các công chức nhà nước; tăng cường thu hút nguần nhân lực chất lượng
cao của nước ngoài vào Việt Nam.
- Tăng cường việc thi tuyển công chức phải công khai, rõ ràng, có tính cạch
tranh cao; áp dụng hình thức thử việc trong một thời gian nhất định nếu phù
hợp với yêu cầu công tác thì nhận vào làm; tăng cường kiểm tra trình độ các
cán bộ để đảm bảo các công chức có đủ khả năng trong quá trình làm việc.
- Cần phải có kế hoạch cụ thể trong việc sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị làm
việc,… trong các cơ quan hành chính nhà nước phù hợp với ngân sách nhà
nước.
- Để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, phải tuyển chọn những
công chức có năng lực, trình độ cao phù hợp với công việc nhất định trong
một thời gian nhất định theo hình thức việc làm.
- Cần tăng cường hơn nữa việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại vào các
cơ quan nhà nước trong hoạt động công việc nội bộ cơ quan hành chính nhà
nước, trong việc phục vụ lợi ích người dân, lợi ích toàn xã hội.
đạo đức công vụ - Trang 2
đạo đức công vụ - Người đăng: nguyenloanbaichanh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đạo đức công vụ 9 10 446