Ktl-icon-tai-lieu

Đạo đức nghề báo

Được đăng lên bởi ariellovejae
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ tên : Nguyễn Tiến Tú
Lớp : Truyền Hình K33A1
So sánh đạo đức nghề báo Việt Nam với một nước phương Đông và một nước
Phương Tây.
I.

Đạo đức nghề báo Việt Nam

Đạo đức nghề nghiệp được hiểu như là những tiêu chuẩn, nguyên tắc được xã hội
và những người trong nghề thừa nhận, quy định thành quan hệ của con người với
con người trong một nghề và trong toàn xã hội theo một hệ tiêu chí riêng biệt. Mỗi
xã hội, mỗi quốc gia, mỗi chế độ chính trị đều có hệ chuẩn cho hoạt động báo chí
và có quan niệm khác nhau về đạo đức nghề báo. Đối với nghề báo, quan niệm về
đạo đức cũng vẫn dựa trên đạo đức xã hội nói chung để phân biệt tốt-xấu, thiện-ác.
Tuy nhiên trên thực tế giữa cái xấu và cái tốt của nghề báo hiện nay, những ý đồ
không tốt của tác giả trong một bài báo thật khó phân định, mà cái cốt lõi vẫn là cái
tâm nhà báo và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.
Hội Nhà báo Việt Nam đã đưa ra 9 điều quy định đạo đức báo chí Việt Nam,
những quy định này là nhằm điều chỉnh hành vi của nhà báo, ngăn ngừa những
hành vi không đúng đắn, nhưng không mang tính chất cưỡng chế mà chỉ mang tính
tự giác trên cơ sở trách nhiệm, lương tâm và lòng tự trọng của nhà báo. Căn cứ vào
những tiêu chuẩn đạo đức này và dựa vào tính chất của những hành vi, mỗi nhà
báo sẽ phải biết tự điều chỉnh hành vi của mình trong hoạt động tác nghiệp. Quy
ước đạo đức báo chí Việt Nam là văn bản pháp quy đối với nhà báo.
Người làm báo Việt nguyện thực hiện những quy định về đạo đức nghề nghiệp sau
đây:

1. Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt xã hội
chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Luôn gắn bó với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân.
3. Hành nghề trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật.
4. Sống lành mạnh, trong sáng, không lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi và làm
trái pháp luật.
5. Gương mẫu chấp hành pháp luật, làm tròn nghĩa vụ công dân, làm tốt trách
nhiệm xã hội.
6. Bảo vệ bí mật quốc gia, nguồn tin và giữ bí mật cho người cung cấp thông
tin.
7. Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp trong hoạt động nghề
nghiệp.
8. Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, nghiệp vụ,
khiêm tốn cầu tiến bộ.
9. Giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc đồng thời tiếp thu có chọn lọc các nền
văn hóa khác.
II.

Đạo đức nghề báo Mỹ

Điều 1. Trách nhiệm.
Mục đích chính của sự thu thập và phổ biến tin tức và ý kiến là để phục vụ phúc lợi
chung qua việc cung cấp tin tức và cho người dân khả năng nhận định thời sự.
Người làm báo nào lạm dụng thế l...
Họ tên : Nguyễn Tiến Tú
Lớp : Truyền Hình K33A1
So sánh đạo đức nghề báo Việt Nam với một nước phương Đông và một nước
Phương Tây.
I. Đạo đức nghề báo Việt Nam
Đạo đức nghề nghiệp được hiểu như những tiêu chuẩn, nguyên tắc được hội
những người trong nghề thừa nhận, quy định thành quan hệ của con người với
con người trong một nghề và trong toàn hội theo một hệ tiêu chí riêng biệt. Mỗi
hội, mỗi quốc gia, mỗi chế độ chính trị đều hệ chuẩn cho hoạt động báo chí
quan niệm khác nhau về đạo đức nghề báo. Đối với nghề báo, quan niệm về
đạo đức cũng vẫn dựa trên đạo đức xã hội nói chung để phân biệt tốt-xấu, thiện-ác.
Tuy nhiên trên thực tế giữa cái xấu cái tốt của nghề báo hiện nay, những ý đồ
không tốt của tác giả trong một bài báo thật khó phân định, mà cái cốt lõi vẫn là cái
tâm nhà báo và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.
Hội Nhà báo Việt Nam đã đưa ra 9 điều quy định đạo đức báo chí Việt Nam,
những quy định này nhằm điều chỉnh hành vi của nhà báo, ngăn ngừa những
hành vi không đúng đắn, nhưng không mang tính chất cưỡng chế mà chỉ mang tính
tự giác trên cơ sở trách nhiệm, lương tâm và lòng tự trọng của nhà báo. Căn cứ vào
những tiêu chuẩn đạo đức y dựa vào tính chất của những hành vi, mỗi nhà
báo sẽ phải biết tự điều chỉnh hành vi của mình trong hoạt động tác nghiệp. Quy
ước đạo đức báo chí Việt Nam là văn bản pháp quy đối với nhà báo.
Người làm báo Việt nguyện thực hiện những quy định về đạo đức nghề nghiệp sau
đây:
Đạo đức nghề báo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đạo đức nghề báo - Người đăng: ariellovejae
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đạo đức nghề báo 9 10 526