Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án đề thi môn Logic học

Được đăng lên bởi thu-ngan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐÁP ÁN ĐỀ THI (SỐ 1)
MÔN : LOGIC HỌC
Câu 1 : Cho các khái niệm sau :
- Qui luật là mối liên hệ cơ bản, tất yếu, ổn định, phổ biến và lặp đi lặp lại giữa các sự vật, hiện
tượng hoặc giữa các mặt trong cùng một sự vật, hiện tượng mới.
- Qui luật tự nhiên là loại qui luật chi phối sự vận động và phát triển của giới tự nhiên.
- Qui luật xã hội là loại qui luật chi phối sự vận động và phát triển của xã hội.
- Qui luật tư duy là loại qui luật chi phối sự vận động , phát triển nội dung của tư duy và chi phối sự
liên kết của các hình thức của tư duy.
a. Chỉ ra nội hàm và ngoại diên của các khái niệm trên
b. Chỉ ra các mối liên hệ giữa các khái niệm
Trả lời :
a. Chỉ ra nội hàm và ngoại diên của các khái niệm trên .
* Nội hàm của các khái niệm trên là :
- Mối liên hệ cơ bản,tất yếu, ổn định, phổ biến,
- Các sự vật , hiện tượng, lặp đi lặp lại .
- Các mặt trong cùng một sự vật, hiện tượng mới.
- Sự vận động
- Phát triển.
- Giới tự nhiên.
- Xã hội
- Nội dung và hình thức của tư duy.
* Ngoại diên của các khái niệm trên là :
- Qui luật
- Qui luật tự nhiên
- Qui luật xã hội.
- Qui luật tư duy
b. Chỉ ra các mối liên hệ giữa các khái niệm
- Qui luật :
+ Mối liên hệ cơ bản, tất yếu, ổn định, phổ biến
+ Lặp đi lặp lại giữa các sự vật, hiện tượng hoặc giữa các mặt trong cùng một sự vật, hiện tượng
mới.
- Qui luật tự nhiên :
+ Qui luật
+ Chi phối sự vận động và phát triển của giới tự nhiên.
- Qui luật xã hội :
+ Qui luật
+ Chi phối sự vận động và phát triển của xã hội.
- Qui luật tư duy :
+ Qui luật
+ Chi phối sự vận động , phát triển nội dung của tư duy

+ Chi phối sự liên kết của các hình thức của tư duy.
Câu 2 :
a. Nêu các đặc điểm của các qui luật lôgic cơ bản ? Mỗi đặc điểm nêu một ví dụ ?
Mục 1.2 Trang 42 giáo trình lôgic
b. Nêu nội dung các qui luật lôgic cơ bản. Mỗi qui luật nêu một ví dụ vi phạm qui luật ?
1- Nội dung của qui luật đồng nhất ( trang 43 giáo trình lôgic)
Nêu ví dụ : chọn một ví dụ trong điểm d trang 44 giáo trình)
2- Nội dung của qui luật cấm mâu thuẩn (trang 45 giáo trình)
Nêu ví dụ : chọn 1 trong 3 nội dung trang 46,47 của giáo trình)
3- Nội dung của qui luật loại trừ cái thứ ba (trang 47 giáo trình)
Ví dụ : Mọi học viên là cán bộ và mọi học viên không phải là cán bộ.
4- Nội dung qui luật lý do đầy đủ , nêu ví dụ (trang 49 giáo trình).
Liên hệ
danvanha@yahoo.com.vn hoặc havandan.hvn0@gmail.com

Câu 3 : a. Hình vuông lôgic

I

E

Lệ thuộc

Ñoái choïi treân

Lệ thuộc

A

Ñoái choïi döôùi

AE và IO : đối chọi trên và đối chọi dưới
AI và EO : lệ thuộc
AO...
ĐÁP ÁN ĐỀ THI (SỐ 1)
MÔN : LOGIC HỌC
Câu 1 : Cho các khái niệm sau :
- Qui luật mối liên hệ bản, tất yếu, ổn định, phổ biến lặp đi lặp lại giữa các sự vật, hiện
tượng hoặc giữa các mặt trong cùng một sự vật, hiện tượng mới.
- Qui luật tự nhiên là loại qui luật chi phối sự vận động và phát triển của giới tự nhiên.
- Qui luật xã hội là loại qui luật chi phối sự vận động và phát triển của xã hội.
- Qui luật tư duy là loại qui luật chi phối sự vận động , phát triển nội dung của tư duy và chi phối sự
liên kết của các hình thức của tư duy.
a. Chỉ ra nội hàm và ngoại diên của các khái niệm trên
b. Chỉ ra các mối liên hệ giữa các khái niệm
Trả lời :
a. Chỉ ra nội hàm và ngoại diên của các khái niệm trên .
* Nội hàm của các khái niệm trên là :
- Mối liên hệ cơ bản,tất yếu, ổn định, phổ biến,
- Các sự vật , hiện tượng, lặp đi lặp lại .
- Các mặt trong cùng một sự vật, hiện tượng mới.
- Sự vận động
- Phát triển.
- Giới tự nhiên.
- Xã hội
- Nội dung và hình thức của tư duy.
* Ngoại diên của các khái niệm trên là :
- Qui luật
- Qui luật tự nhiên
- Qui luật xã hội.
- Qui luật tư duy
b. Chỉ ra các mối liên hệ giữa các khái niệm
- Qui luật :
+ Mối liên hệ cơ bản, tất yếu, ổn định, phổ biến
+ Lặp đi lặp lại giữa các s vật, hiện tượng hoặc giữa c mặt trong cùng một sự vật, hiện tượng
mới.
- Qui luật tự nhiên :
+ Qui luật
+ Chi phối sự vận động và phát triển của giới tự nhiên.
- Qui luật xã hội :
+ Qui luật
+ Chi phối sự vận động và phát triển của xã hội.
- Qui luật tư duy :
+ Qui luật
+ Chi phối sự vận động , phát triển nội dung của tư duy
+ Chi phối sự liên kết của các hình thức của tư duy.
Câu 2 :
a. Nêu các đặc điểm của các qui luật lôgic cơ bản ? Mỗi đặc điểm nêu một ví dụ ?
Mục 1.2 Trang 42 giáo trình lôgic
b. Nêu nội dung các qui luật lôgic cơ bản. Mỗi qui luật nêu một ví dụ vi phạm qui luật ?
1- Nội dung của qui luật đồng nhất ( trang 43 giáo trình lôgic)
Nêu ví dụ : chọn một ví dụ trong điểm d trang 44 giáo trình)
2- Nội dung của qui luật cấm mâu thuẩn (trang 45 giáo trình)
Nêu ví dụ : chọn 1 trong 3 nội dung trang 46,47 của giáo trình)
3- Nội dung của qui luật loại trừ cái thứ ba (trang 47 giáo trình)
Ví dụ : Mọi học viên là cán bộ và mọi học viên không phải là cán bộ.
4- Nội dung qui luật lý do đầy đủ , nêu ví dụ (trang 49 giáo trình).
Liên hệ danvanha@yahoo.com.vn hoặc havandan.hvn0@gmail.com
Đáp án đề thi môn Logic học - Trang 2
Đáp án đề thi môn Logic học - Người đăng: thu-ngan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đáp án đề thi môn Logic học 9 10 125