Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án HSG môn Lịch Sử 12 vĩnh phúc

Được đăng lên bởi Trang Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së Gd&§T VÜnh Phóc
§¸p ¸n- thang ®iÓm
kú thi Chän HSG líp 12 n¨m häc 2008-2009
M«n: LÞch sö
Dµnh cho häc sinh c¸c trêng THPT
(Híng dÉn chÊm cã 04 trang)
-------------------------------------
C©u
Néi dung
§iÓm
1 Hoµn c¶nh lÞch nµo dÉn ®Õn c«ng cuéc c¶i c¸ch ë Trung Quèc (tõ
n¨m 1978)? i dung cña ®êng lèi i c¸ch? Thùc hiÖn ®êng lèi i
c¸ch, n¨m 1978 ®Õn n¨m 2000 Trung Quèc ®· nh÷ng biÕn ®æi
c¨n b¶n nh thÕ nµo?
2,5
Hoµn c¶nh lÞch sö
Kh¸ch quan
N¨m 1973, cuéc khñng ho¶ng dÇu bïng næ, tiÕp theo nh÷ng cuéc
khñng ho¶ng chÝnh trÞ, kinh tÕ, tµi chÝnh…Nh÷ng cuéc khñng ho¶ng
nµy ®Æt nh©n lo¹i ®øng tríc nh÷ng vÊn ®Ò bøc thiÕt ph¶i gi¶i quyÕt nh
t×nh tr¹ng v¬i c¹n dÇn nguån tµi nguyªn, bïng næ d©n sè…
0,25
Yªu cÇu c¶i c¸ch kinh tÕ, chÝnh trÞ, héi ®Ó thÝch nghi víi ph¸t
triÓn nhanh chãng cña c¸ch m¹ng khoa häc - thuËt giao lu, hîp
t¸c quèc tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ theo xu thÕ quèc tÕ ho¸.
Trong bèi c¶nh trªn, yªu cÇu lÞch ®Æt ra ®èi víi tÊt c¸c níc ph¶i
nhanh chãng c¶i c¸ch vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ- x· héi ®Ó thÝch øng.
0,25
Chñ quan
§èi néi: n¨m 1959 ®Õn n¨m 1978 Trung Quèc tr¶i qua 20 n¨m kh«ng
æn ®Þnh kinh tÕ, chÝnh trÞ, héi. Víi viÖc thùc hiÖn ®êng lèi “Ba
ngän cê hång” nÒn kinh Trung Quèc r¬i vµo t×nh tr¹ng hçn lo¹n, s¶n
xuÊt gi¶m sót nghiªm träng, ®êi sèng nh©n d©n gÆp nhiÒu khã kh¨n…
Trong néi §¶ng Nhµ níc Trung Quèc diÔn ra nh÷ng bÊt ®ång gay
g¾t ®êng lèi, tranh chÊp quyÒn lùc, ®Ønh cao cuéc “§¹i c¸ch
m¹ng v¨n hãa v« s¶n” (1966-1976)…
0,25
§èi ngo¹i: ñng hé cuéc ®Êu tranh chèng MÜ cña nh©n d©n ViÖt Nam…x¶y
ra nh÷ng cuéc xung ®ét biªn giíi gi÷a Trung Quèc víi c¸c níc Ên §é,
Liªn X«…Th¸ng 2- 1972, Tæng thèng MÜ R.Nichx¬n sang th¨m Trung
Quèc, më ®Çu quan míi theo chiÒu híng hoµ dÞu gi÷a hai níc. Bèi
c¶nh lÞch trªn ®ßi hái Trung Quèc tiÕn hµnh c¶i c¸ch ®Ó p hîp víi
xu thÕ chung cña thÕ giíi®a ®Êt níc tho¸t ra khái t×nh tr¹ng kh«ng æn
®Þnh…
0,25
Néi dung ®êng lèi c¶i c¸ch
Th¸ng 12-1978, Trung ¬ng §¶ng Céng s¶n Trung Quèc ®Ò ra ®êng lèi
míi do §Æng TiÓu B×nh khëi xíng, ®Çu cho c«ng cuéc c¶i c¸ch kinh
tÕ - x· héi ë Trung Quèc hiÖn nay. §êng lèi nµy ®îc n©ng lªn thµnh ®êng
lèi chung qua §¹i héi XII (9-1982), ®Æc biÖt §¹i héi XIII (10-1987)
cña §¶ng: LÊy ph¸t triÓn kinh tÕ lµm trung t©m.
0,25
Kiªn tr× bèn nguyªn t¾c b¶n (con ®êng XHCN, chuyªn chÝnh d©n chñ
nh©n d©n, l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n Trung Quèc, chñ nghÜa M¸c-
Lªnin, t tëng Mao Tr¹ch §«ng).
0,25
TiÕn hµnh c¶i c¸ch cöa, chuyÓn nÒn kinh ho¹ch ho¸ tËp trung
sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng XHCN linh ho¹t h¬n nh»m hiÖn ®¹i ho¸ vµ x©y
dùng chñ nghÜa héi mang ®Æc s¾c Trung Quèc, víi môc tiªu biÕn
Trung Quèc thµnh quèc gia giµu m¹nh, d©n chñ v¨n minh.
0,25
Thùc hiÖn ®êng lèi c¶i c¸ch ®Êt níc Trung Quèc ®· nh÷ng biÕn ®æi
c¨n b¶n.
Sau 20 n¨m nÒn kinh Trung Quèc bíc tiÕn nhanh chãng, ®¹t tèc ®é
t¨ng trëng cao nhÊt thÕ giíi, tæng s¶n phÈm trong níc (GDP) t¨ng trung
b×nh hµng n¨m trªn 8%, ®¹t gi¸ trÞ 7974 nh©n d©n tÖ, ®øng hµng thø 7
thÕ giíi. N¨m 2000 GDP cña Trung Quèc vît qua ngìng ngh×n ®« la
MÜ..Thu nhËp theo khu vùc cã thay ®æi lín…§êi sèng nh©n d©n ®îc
c¶i thiÖn râ rÖt...
0,25
1
Đáp án HSG môn Lịch Sử 12 vĩnh phúc - Trang 2
Đáp án HSG môn Lịch Sử 12 vĩnh phúc - Người đăng: Trang Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đáp án HSG môn Lịch Sử 12 vĩnh phúc 9 10 399