Ktl-icon-tai-lieu

ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI - XÉT LẠI, VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

Được đăng lên bởi duongmanhsh1.c@gmail.com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI - XÉT LẠI,
VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN,
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

Dương Đức Mạnh
Lớp Cao học chủ nghĩa xã hội khoa học, Hệ 5
Đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội đã trở thành một quy luật vận động và
phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đó là cuộc đấu tranh tất
yếu để bảo vệ sự trong sáng, tính cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác và để
hiện thực hóa trong cuộc sống. Kế tục sự nghiệp cách mạng của C.Mác và
Ph.Ăngghen, V.I Lênin đã có những cống hiến vĩ đại đối với phong trào cộng sản
và công nhân quốc tế, bảo vệ và phát triển thành công Chủ nghĩa Mác. V.I.Lênin đã
nhắc nhở: "bổn phận của chúng ta, nếu chúng ta vẫn muốn còn là những người xã
hội chủ nghĩa, là phải đi sâu, đi sát hơn vào quần chúng thật sự: đấy là toàn bộ ý
nghĩa của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội và toàn bộ nội dung cuộc đấu
tranh đó"(1).
Hiện nay, lợi dụng xu thế toàn cầu hóa kinh tế thế giới và cuộc cách mạng
khoa học công nghệ, đặc biệt là tin học phát triển mạnh mẽ, các thế lực thù địch ráo
riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”. Chúng triệt để sử dụng chiêu bài
“dân chủ”, “nhân quyền” để tạo dựng những lực lượng chống đối ở các quốc gia,
kích động xu hướng chia rẽ, ly khai nhằm gây ra các cuộc bạo loạn để kiếm cớ can
thiệp, lật đổ. Âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực cơ hội, thù địch là xóa bỏ chế
độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa nước ta theo quỹ đạo
của chủ nghĩa tư bản.

1

Trước những diễn biến phức tạp đó của tình hình, cuộc đấu tranh trên bình
diện lý luận và tư tưởng trở nên rất gay gắt, thực sự chiếm vị trí hàng đầu trong đấu
tranh giai cấp, đồng thời xuất hiện nhiều trào lưu cơ hội, xét lại dưới nhiều màu sắc
rất phức tạp. Vì vậy, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội - xét lại là vấn đề quan trọng
bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay.
Ở nước ta đến nay trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chính sách
của Đảng, Nhà nước có những biểu hiện cơ hội, thực dụng trong lĩnh vực chính trị,
đạo đức, lối sống. Trong điều kiện Đảng ta là đảng duy nhất cầm quyền, một bộ
phận không nhỏ những kẻ cơ hội, thiếu lý tưởng cộng sản, tìm cách chui vào Đảng
để tìm cơ hội "thăng quan tiến chức". Bất chấp lợi ích của Đảng, của nhân dân, họ
tìm cách vun vén cho lợi ích cá nhân, gia đình, dòng tộc cốt để "vinh thân phì gia".
Họ say mê quyền lực, địa vị, coi nh...
ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI - XÉT LẠI,
VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN,
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY
Đấu tranh chống chủ nghĩa hội đã trở thành một quy luật vận động
phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đó cuộc đấu tranh tất
yếu để bảo vệ sự trong sáng, tính cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác để
hiện thực hóa trong cuộc sống. Kế tục sự nghiệp cách mạng của C.Mác
Ph.Ăngghen, V.I Lênin đã những cống hiến đại đối với phong trào cộng sản
và công nhân quốc tế, bảo vệ và phát triển thành công Chủ nghĩa Mác. V.I.Lênin đã
nhắc nhở: "bổn phận của chúng ta, nếu chúng ta vẫn muốn còn những người
hội chủ nghĩa, phải đi sâu, đi sát hơn vào quần chúng thật sự: đấy toàn bộ ý
nghĩa của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa hội toàn bộ nội dung cuộc đấu
tranh đó"(1).
Hiện nay, lợi dụng xu thế toàn cầu hóa kinh tế thế giới cuộc cách mạng
khoa học công nghệ, đặc biệt là tin học phát triển mạnh mẽ, các thế lực thù địch ráo
riết đẩy mạnh chiến ợc “diễn biến hòa bình”. Chúng triệt để sử dụng chiêu i
“dân chủ”, “nhân quyền” để tạo dựng những lực lượng chống đối các quốc gia,
kích động xu hướng chia rẽ, ly khai nhằm gây rac cuộc bạo loạn để kiếm cớ can
thiệp, lật đổ. Âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực cơ hội, thù địch là xóa bỏ chế
độ hội chủ nghĩa nước ta, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ C
Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa nước ta theo quỹ đạo
của chủ nghĩa tư bản.
Dương Đức Mạnh
Lớp Cao học chủ nghĩa xã hội khoa học, Hệ 5
1
ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI - XÉT LẠI, VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY - Trang 2
ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI - XÉT LẠI, VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY - Người đăng: duongmanhsh1.c@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI - XÉT LẠI, VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY 9 10 385