Ktl-icon-tai-lieu

Đề án “Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường……….
Khoa………

Đề án
Đề tài:

Chính sách kinh tế mới của Lênin
và sự vận dụng nó ở Việt Nam”

PHẦN THỨ NHẤT
LỜI MỞ ĐẦU
Sau 15 năm đổi mới, nhất là trong 5 năm gần đây nền kinh tế xã hội
nước ta đã đạt được những bước tiến đáng kể. Năm 2020 Việt Nam sẽ là
một thị trường rộng lớn có số dân khoảng 100 triệu người đứng hàng thứ hai
trong số các nước có dân số lớn ở Đông Nam á, thứ 7 so với các nước Châu
á Thái Bình Dương và đứng hàng thứ 10 trên thế giới. Với nhịp độ tăng
trưởng kinh tế là 8,2% giai đoạn 1991-1995 và 6,9% thời kì 1996-2000,
khoảng 7-8% thời kì 2000-2010 cho thấy sau một vài thập kỉ tới Việt Nam
sẽ là một quốc gia có sức vươn mạnh mẽ trên con đường công nghiệp hóa
hiện đại hoá. Tuy nhiên những khó khăn thách thức về kinh tế xã hội đã gây
cản trở cho việc thực hiện những mục tiêu phương hướng của Đảng và chính
phủ nhằm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp hoá hiện đại hoá.
Trên cơ sở thực tiễn, nước ta và thế giới trước thềm thế kỉ 21, với
những thành công và thất bại, vận hội và thách thức, vấn đề là phải nhận
thức lại chủ nghĩa xã hội. Mọi vấn đề cần phải xem xét trong vận động sáng
tạo phản ánh đúng bản chất cách mạng và khoa học của nó theo bản sắc Việt
Nam. Do đó, không thể giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội của đất nước
bằng các chủ trương biện pháp duỵ trên tư duy cũ, mang tính chất bị động
và đối phó với tình hình. Ngược lại, nó đòi hỏi phải có những chiến lược,
sách lược vừa mang tính tình thế, có khả năng đáp ứng yêu cầu trước mắt
vừa tạo nền móng cho sự phát triển lâu dài.
Tiềm năng tư duy lý luận, chính trị và nghệ thuật lãnh đạo, tổ chức
thực tiễn của Lênin trong thời kì chính sách kinh tế mới vẫn luôn luôn là cội
nguồn của sự sáng tạo của những người cộng sản đang trực tiếp lãnh đạo
công cuộc xây dựng xã hội mới với các giai đoạn phát triển khác nhau.
1

Cũng như trước đây, dân tộc ta phải khai phá con đường giải phóng đất
nước. Xã hội ngày nay chúng ta đang khai phá một con đường mới xuất phát
từ những điều kiện kinh tế, xã hội,văn hoá, con người Việt Nam trong thời
đại mới. Thành công nổi bật của cách mạng nước ta là dựa vào sức mình là
chính, đồng thời coi trọng sự giúp đỡ quốc tế, tham khảo kinh nghiệm của
nước ngoài là giàu thêm sự hiểu biết của ta, độc lập tự chủ, giải quyết đúng
đắn vấn đề do công cuộc đổi mới ở nước ta đặt ra. Chính vì thế, việc nghiên
cứu và vận dụng NEP vào nước ta trong giai đoạn hiện nay trở nên quan
trọng hơn bao giờ hết.
Với vốn hiểu biết ít ỏi, bài đề án này xin đề cập đến Chính sách...
Trường……….
Khoa………
Đề án
Đề tài:
Chính sách kinh tế mi ca Lênin
và s vn dng nó Vit Nam”
Đề án “Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án “Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề án “Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam 9 10 0