Ktl-icon-tai-lieu

Đề Chi Tiết Đường Lối CM

Được đăng lên bởi giatung
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 3925 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương bài giảng môn Đường lối cách mạng của
Đảng cộng sản Việt Nam
CHƢƠNG MỞ ĐẦU
ĐỐI TƢỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
MÔN ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

I. ĐỐI TƢỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1. Đối tƣợng nghiên cứu
a. Khái niệm đƣờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3/2/1930. Đảng là đội tiên phong
của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc
Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của
dân tộc.
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng
Việt Nam.

Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về
mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam.
Đường lối cách mạng của Đảng chỉ có giá trị chỉ đạo thực tiễn khi nắm bắt đúng
quy luật vận động khách quan.
Đường lối đúng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng, quyết
định vị trí, uy tín của Đảng đối với quốc gia dân tộc.
Để hoạch định đường lối cách mạng đúng đắn Đảng phải nắm vững và vận dụng
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bám sát thực tiễn vận động của
đất nước và thời đại, tìm tòi nghiên cứu để nắm bắt những quy luật khách quan, chống
mọi biểu hiện của chủ nghĩa giáo điều, chủ quan, duy ý chí.
b. Đối tƣợng nghiên cứu môn học

Đối tượng chủ yếu của môn học là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của
Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến
cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có mối quan hệ mật thiết với
môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm rõ sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách
mạng Việt Nam.
- Làm rõ quá trình hình thành, bổ sung và phát triển đường lối cách mạng của
Đảng.
- Làm rõ kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng.
II. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN
HỌC
1. Phƣơng pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu được hiểu là con đường, cách thức để nhận thức đúng đắn
những nội dung cơ bản của đường lối và hiệu quả tác động của nó trong thực tiễn cách
mạng Việt Nam.
a. Cơ sở phƣơng pháp luận
Nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam phải dựa trên
thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, các quan điểm có
ý nghĩa phương pháp luận của Chủ tịch Hồ Chí Min...
Đề cương bài giảng môn Đường lối cách mạng của
Đảng cộng sản Việt Nam
CHƢƠNG MỞ ĐẦU
ĐỐI TƢỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
MÔN ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. ĐỐI TƢỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1. Đối tƣợng nghiên cứu
a. Khái niệm đƣờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3/2/1930. Đảng đội tiên phong
của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc
Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của
dân tộc.
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng
Việt Nam.
Đường lối cách mạng của Đảng hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về
mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam.
Đường lối cách mạng của Đảng chỉ giá trị chỉ đạo thực tiễn khi nắm bắt đúng
quy luật vận động khách quan.
Đường lối đúng nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng, quyết
định vị trí, uy tín của Đảng đối với quốc gia dân tộc.
Để hoạch định đường lối cách mạng đúng đắn Đảng phải nắm vững vận dụng
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, bám sát thực tiễn vận động của
đất nước thời đại, tìm tòi nghiên cứu để nắm bắt những quy luật khách quan, chống
mọi biểu hiện của chủ nghĩa giáo điều, chủ quan, duy ý chí.
b. Đối tƣợng nghiên cứu môn học
Đề Chi Tiết Đường Lối CM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Chi Tiết Đường Lối CM - Người đăng: giatung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Đề Chi Tiết Đường Lối CM 9 10 817