Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương bồi dưỡng Lý luận chính trị

Được đăng lên bởi ngoi30ck
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương “Bồi dưỡng Lý luận chính trị”
Bồi dưỡng Lý luận chính trị
Đảng viên mới
Câu 1. Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển
sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Trả lời: Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển
sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đó là sản phẩm sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử đấu
tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội VII năm 1991 đã chỉ rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa
Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động..."
Lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hồ
Chí Minh đã thành lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Đại hội VII (tháng 6- 1991) Đảng ta
đã chỉ rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng,
kim chỉ nam cho hành động...", đó là kết luận sâu sắc rút ra từ lịch sử của Đảng ta và cách
mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng.
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta đã vận dụng những nội dung, tư
tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng của nước ta
Chủ nghĩa Mác- Lênin vẫn còn nguyên giá trị. Khi vận dụng một quan điểm cụ thể của
chủ nghĩa Mác- Lênin phải nắm chắc bối cảnh ra đời, phạm vi nhiệm vụ mà tư tưởng, nguyên
lý đó được xác định không chỉ dựa vào một câu nói, một luận điểm tư tưởng của C. Mác, Ph.
Ăngghen, V. I. Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh để áp đặt vào tình hình thực tiễn. Những câu nói
bài viết của các nhà kinh điển luôn gắn liền với hoàn cảnh thực tiễn của nó
Khi vận dụng, phải nắm chắc đặc điểm thực tiễn của đất nước, xác định rõ những yêu
cầu và nhiệm vụ thực tiễn đặt ra trong từng giai đoạn và bối cảnh quốc tế.
Phải đẩy mạnh nghiên cứu lý luận , tổng kết thực tiễn, tham khảo có chọn lọc kinh
nghiệm các nước, từ đó khái quát thành những bài học cho cách mạng nước ta trong từng giai
đoạn, từng thời kỳ.
Việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn
nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm, coi đó là một trong những
nhiệm vụ hàng đầu. Sự nghiệp đổi mới ở nước ta ...

Bồi dưỡng Lý luận chính trị
Đảng viên mới
 !"#$%&'()*+,-.-/01
+023)4*$056-3,70 289:* ;
<(=> !"#$!%&'
&()*&+,-!) .&(/01
23/014546%78-9:;4<
#3!4<<%/01)=*>?# 4<@)
5A&43-*>B3(2(3/CCDEFFE4BGHI2<?*
&+,-!JG)43I
,:;4<#3!4<<%/01#@ B4()
4B"%-23/01(2(3/CCK&L+EFFEM2
4BGHI2<?*&+,-!J
G)43I46"9NO:;2!&
(/01O"%2
P)Q&RB4()&(24B!"#$S3#
!) .&(@
*&+,-!TU?-&:V!"#$34'$'
*&+,-%99WQ45%(!0!$?-
X464Y>&4:ZG# !)363"4'&
[\/C,-:4'&%4]!)RR .1S6
W!&4'Z9J!@) .6
V!"#$%994]4' .4<@>&4:S?-
^!0!$ .4])O4)(!WQQ
47?(-_X"` .)688
0&@O46&&SW8)&(@)O
4)(O5A
/0!"#$*&+,-)4J0 .
@0?4!<4J4Y2_)463)S
0!$4^a 0%4`@@0?44!)JJ!<
4J@:5_@%&%?J3"%bS!<
4J<@^4Y-_4&%!JX"! .(4(3c4B>&4:H
%DN%&0` .4'R&@X"W`))
X"&>#d63G#T45_Z%&4'
=!)&)4J
HVH efghegehEe
Trang 1
Đề cương bồi dưỡng Lý luận chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương bồi dưỡng Lý luận chính trị - Người đăng: ngoi30ck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Đề cương bồi dưỡng Lý luận chính trị 9 10 273