Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết học phần Triết học Mác - LêNin

Được đăng lên bởi spiralshape
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1541 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TẬP THỂ TÁC GIẢ BIÊN SOẠN
PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng
GVC. TS. Nguyễn Văn Hòa
GVC. Ths.Võ Ngọc Huy

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN
I. Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin
1. Những điều kiện lịch sử của sự ra đời triết học Mác
1.1. Tiền đề kinh tế-xã hội
1.2. Tiền đề lý luận
1.3. Tiền đề khoa học tự nhiên
2. Thực chất và ý nghĩa cuộc cách mạng trong triết học do C. Mác và
Ph. Ăngghen thực hiện

II. Vật chất và ý thức
1. Nội dung và ý nghĩa của định nghĩa về vật chất của V.I.Lênin
1.1. Phân tích định nghĩa vật chất của V.I.Lênin
1.2. Ý nghĩa định nghĩa vật chất của V.I.Lênin
2. Quan điểm của triết học Mác-Lênin về vận động của vật chất
2.1. Vận động là gì
2.2. Vận động là phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật
chất
2.3. Các hình thức vận động cơ bản của vật chất
2.4. Vận động đứng im
3. Quan điểm của triết học Mác-Lênin về nguồn gốc và bản chất của ý thức
3.1. Nguồn gốc của ý thức
3.2. Bản chất của ý thức

III. Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật
1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
1.1. Nội dung của nguyên lý
1.2. Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
2. Nguyên lý phát triển
2.1. Nội dung nguyên lý
2.2. Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý phát triển

IV. Những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật.
1. Cái riêng, cái chung
1.1. Khái niệm
1.2. Quan hệ biện chứng giữa cái riêng và cái chung
1.3. Những ý nghĩa về phương pháp luận
2. Nguyên nhân và kết quả
2.1. Khái niệm
2.2. Một số tính chất của mối liên hệ nhân quả
2.3. Quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả
2.4. Những ý nghĩa về mặt phương pháp luận
3. Tất nhiên và ngẫu nhiên
2.1. Khái niệm
2.2. Quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu nhiên
2.3. Những ý nghĩa về mặt phương pháp luận
4. Nội dung và hình thức
4.1. Khái niệm

1

4.2. Quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức
4.3. Những ý nghĩa về mặt phương pháp luận.
5. Bản chất và hiện tượng
5.1. Khái niệm
5.2. Quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng.
5.3. Những ý nghĩa về mặt phương pháp luận
6. Khả năng và hiện thực
6.1. Khái niệm
6.2. Phân loại các khả năng
6.3. Mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực
6.4. Vai trò của điều kiện khách quan và chủ quan trong sự chuyển biến khả
năng thành hiện thực
6.5. Những ý nghĩa về mặt phương pháp luận.

V. Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay
đổi về chất và ngược lại
1.1. Khái niệm
1.2. Quan hệ biện chứng giữa ...
TẬP THỂ TÁC GIẢ BIÊN SOẠN
PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng
GVC. TS. Nguyễn Văn Hòa
GVC. Ths.Võ Ngọc Huy
Đề cương chi tiết học phần Triết học Mác - LêNin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương chi tiết học phần Triết học Mác - LêNin - Người đăng: spiralshape
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Đề cương chi tiết học phần Triết học Mác - LêNin 9 10 437