Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết nhà nước và phát luật

Được đăng lên bởi Tuyên Coii
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN
VỀ NHÀ NƯỚC
GV. Ngô Bằng Đoan

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1) Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp
luật - Khoa NN&PL Học viện CTQG Hồ Chí
Minh-Nxb LLCT, Hà nội, 2004;
2) Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp
luật – Khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội, NXB
ĐHQG Hà nội, 2005;
3) Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật Trường ĐH Luật Hà Nội-Nxb CAND, Hà nội,
2005.

Nội dung
- Nguồn gốc ra đời nhà nước
- Bản chất của nhà nước
- Đặc trưng của nhà nước
- Chức năng của nhà nước
- Các kiểu nhà nước
- Hình thức nhà nước
- Bộ máy nhà nước

I- Nguồn gốc ra đời nhà nước
1. Các quan điểm phi mác-xít lý giải về nguồn gốc
ra đời nhà nước
Thuyết “Thần học”: NN do Thượng đế sáng tạo ra
Tồn tại trong mọi xã hội

Hệ quả
Sự phục tùng quyền lực NN
là đương nhiên

Thuyết khế ước: Nhà nước ra đời là kết quả của
một khế ước được ký kết giữa những con người
sống trong trạng thái tự nhiên không có nhà nước.
Ý chí
Sự thoả thuận

NHÀ NƯỚC

Ý chí

Sự thoả
thuận

CN Mác-Lênin: Nhà nước là một hiện tượng
xã hội mang tính lịch sử.
Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà
nước nảy sinh từ trong lòng xã hội cộng sản
nguyên thuỷ.
1.1 Xã hội cộng sản nguyên thuỷ và tổ chức
Thị tộc – Bộ lạc
- Cơ sở kinh tế : Chế độ sở hữu chung về tư
liệu sản xuất và sản phẩm lao động.
- Đời sống xã hội: Xã hội cộng sản nguyên
thuỷ được tổ chức dưới hình thức Thị tộc.

Cấu trúc XH: Huyết thống
Thị tộc
Quyền lực: Quyền lực Xã hội
Thị tộc….
BÀO TỘC

BỘ LẠC

Tù trưởng
BÀO TỘC

Hội
đồng
thị
tộc

Thủ lĩnh
Quân sự

1.2 Tổ chức thị tộc – bộ lạc tan rã và sự ra
đời của nhà nước
Quá trình phát triển của xã hội cộng
sản nguyên thuỷ đã làm cho lực lượng
sản xuất ngày càng phát triển, năng suất
lao động ngày càng cao.
Xã hội trải qua ba lần phân công lao
động xã hội lớn trong lịch sử:

3 lần phân công lao động xã
hội

Lần thứ nhất
Chăn nuôi tách
trồng trọt

Lần thứ hai
Thủ công nghiệp

Lần thứ ba
Thương nghiệp
ra đời

Tư hữu(MN)
CN><NL(ít)

Tư hữu hoàn toàn
CN><NL(chủ yếu)

Giàu><Nghèo
CN><NL gay gắt

Nhu caàu

Nhà nước ra đời

Nhà nước ra đời, theo Ph.Ăngghen, có 3
hình thức nhà nước điển hình:
3 hình thức nhà nước điển hình

Nhà nước
Aten

Nhà nước
Rôma

Nhà nước
Giécmanh

2. Bản chất, đặc trưng, chức năng, các kiểu,
hình thức và bộ máy nhà nước
2.1 Bản chất của nhà nước
- Tính giai cấp:
- Tính xã hội:

Định nghĩa nhà nước

NN là
một
tổ chức
đặc biệt
của
quyền
lực
chính trị

Có bộ máy cưỡng chế nhằm
tổ chức và quản lý xã hội
Bảo vệ lợi ích của giai cấp thống
trị trong XH có gi...
Bài 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN
VỀ NHÀ NƯỚC
GV. Ngô Bằng Đoan
Đề cương chi tiết nhà nước và phát luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương chi tiết nhà nước và phát luật - Người đăng: Tuyên Coii
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề cương chi tiết nhà nước và phát luật 9 10 781