Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết TTHCM

Được đăng lên bởi mtshpp
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TTHCM
(Dùng cho hệ đào tạo KSDS K12)
____________________________

I. Giáo trình, tài liệu tham khảo.
1.1. Giáo trình (GT)
- Bộ Giáo dục & Đào tạo: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (dùng trong các trường
đại học và cao đẳng), Nxb CTQG, H., 2006 (tái bản 2008, 2010, 2011, 2013).
1.2. Tài liệu tham khảo (TL)
1. Hội đồng lý luận TW chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, H,
2002 (tái bản 2008)
2. Võ Nguyên Giáp: Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, Nxb
CTQG, H, 2000.
3. WEBSITE: 

4. Băng hình: Hồ Chí Minh chân dung một con người (lưu tại phòng tư liệu Bộ môn
Tư tưởng Hồ Chí Minh)
5. Băng hình: Hồ Chí Minh – Một hành trình (lưu tại phòng tư liệu Bộ môn Tư tưởng
Hồ Chí Minh)
6. Tác phẩm của Hồ Chí Minh (bộ Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000)
STT
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Tên tác phẩm

Thời
gian
Đông Dương
1921
Phong trào cộng sản quốc tế - Đông Dương
1921
Đông Dương (1923-1924) - Cuộc kháng chiến
1924
Thư gửi đồng chí Pêtơrốp, tổng thư ký Ban Phương Đông 1924
Đường cách mệnh
1927
Khổng Tử
1927
Chánh cương vắn tắt của Đảng
1930
Sách lược vắn tắt của Đảng
1930
Lời kêu gọi
1930
Những chỉ thị mà tôi nhớ và truyền đạt
1939
Kính cáo đồng bào
1941
Thư gửi đồng bào toàn quốc
1944
Tuyên ngôn độc lập
1945
Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam dân 1945
chủ cộng hoà
Chính phủ là công bộc của dân
1945
Thư gửi uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng
1945
Thư gửi đồng bào Nam Bộ
1946
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
1946
Gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng
1947
Sửa đổi lối làm việc
1947

Tập

Trang

1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4

27-28
33-36
412-416
263-264
259-280
452-454
1-2
3
8-10
138-139
197-198
505-506
1-4
7-9

4
4
4
4
5
5

22-23
56-58
246-247
480-481
40
229-298
0

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Thư gửi Hội nghị tư pháp toàn quốc
Cách làm việc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
Cần kiệm liêm chính
Dân vận
Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II
của Đảng
Bài nói tại buổi khai mạc Đại hội thống nhất Việt MinhLiên Việt
Thư gửi các hoạ sĩ nhân dịp triển lãm hội hoạ 1951
Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh
quan liêu
Bài nói tại lớp chỉnh đảng trung ương khoá 2
Thường thức chính trị
Nói chuyện tại Hội nghị đại biểu mặt trận Liên-Việt toàn
quốc
Thư gửi đồng bào cả nước
Nó...
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TTHCM
(Dùng cho hệ đào tạo KSDS K12)
____________________________
I. Giáo trình, tài liệu tham khảo.
1.1. Giáo trình (GT)
- Bộ Giáo dục & Đào tạo: Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh (dùng trong các trường
đại học và cao đẳng), Nxb CTQG, H., 2006 (tái bản 2008, 2010, 2011, 2013).
1.2. Tài liệu tham khảo (TL)
1. Hội đồng lý luận TW chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác
- Lênin, tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, H,
2002 (tái bản 2008)
2. Võ Nguyên Giáp: Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, Nxb
CTQG, H, 2000.
3. WEBSITE: http:// www.dangcongsan.vn;
http://tapchicongsan.org.vn
4. Băng nh: Hồ Chí Minh chân dung một con người (lưu tại phòng liệu Bộ môn
Tư tưởng Hồ Chí Minh)
5. Băng nh: Hồ Chí Minh – Một hành trình (lưu tại phòng tư liệu Bộ môn Tư tưởng
Hồ Chí Minh)
6. Tác phẩm của Hồ Chí Minh (bộ Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000)
STT Tên tác phẩm Thời
gian
Tập Trang
5 Đông Dương 1921 1 27-28
6 Phong trào cộng sản quốc tế - Đông Dương 1921 1 33-36
7 Đông Dương (1923-1924) - Cuc kháng chiến 1924 1 412-416
8 Thư gửi đồng chí Pêtơrốp, tổng thư ký Ban Phương Đông 1924 1 263-264
9 Đường cách mệnh 1927 2 259-280
10 Khổng Tử 1927 2 452-454
11 Chánh cương vắn tắt của Đảng 1930 3 1-2
12 Sách lược vắn tắt của Đảng 1930 3 3
13 Lời kêu gọi 1930 3 8-10
14 Những chỉ thị mà tôi nhớ và truyền đạt 1939 3 138-139
15 Kính cáo đồng bào 1941 3 197-198
16 Thư gửi đồng bào toàn quốc 1944 3 505-506
17 Tuyên ngôn độc lập 1945 4 1-4
18 Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam dân
chủ cộng hoà
1945 4 7-9
19 Chính phủ là công bộc của dân 1945 4 22-23
20 Thư gửi uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng 1945 4 56-58
21 Thư gửi đồng bào Nam Bộ 1946 4 246-247
22 Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 1946 4 480-481
23 Gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng 1947 5 40
24 Sửa đổi lối làm việc 1947 5 229-298
0
Đề cương chi tiết TTHCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương chi tiết TTHCM - Người đăng: mtshpp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề cương chi tiết TTHCM 9 10 574