Ktl-icon-tai-lieu

đề cương đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Được đăng lên bởi atien_ktm3c
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI ĐẢNG CSVN HK1 2010-1011

Câu 1: Hoàn cảnh Quốc tế cuối TK 19, đầu TK 20:
•

Sự chuyển biến của CNTB và hậu quả của nó:

•

Từ cuối TK 19, CNTB đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang gđ độc quyền. Các
nước TBĐQ bên trong thì tăng cường bóc lột nd lđ, bên ngoài thì xâm lược & áp
bức nd các nước thuộc địa. Sự thống trị tàn bạo của CNĐQ làm cho đ/s ndlđ trở
nên cùng cực. Mâu thuẫn giữa các dt thuộc địa vs CNTD ngày càng gay gắt, pt gp
dt diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.

•

Ảnh hưởng của CN Mác-Lênin:

•

Vào giữa TK 19, pt dt của g/c công nhân phát triển mạnh, trong hoàn cảnh đó, CN
Mác ra đời, về sau được Lenin phát triển & trở thành CNMLN.

•

CN MLN chỉ rõ muốn giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh thực hiện sứ
mệnh LS của mình, g/c cn cần phải lập ra DCS.

•

Đảng phải luôn đứng trên lập trường của g/c cn, mọi chiến lược sách lược của
Đảng đều phải luôn xuất phát từ lợi ích của g/c cn, Đảng là đại biểu quyền lợi của
toàn thể ndlđ.

•

CN MLN đã lay chuyển, lôi cuốn quần chúng nd & cả những phần tử ưu tú, tích
cực ở các nước thuộc địa vào phong trào cộng sản.

•

Nguyễn Ái Quốc đã vận dụng sáng tạo & phát triển CN MLN vào thực tiễn cm
VN, sáng lập ra DCS VN, CN MLN là nền tảng tư tưởng của DCS VN.

•

Tác động của cm Tháng Mười Nga & Quốc tế CS.

•

Năm 1917, CM Tháng Mười Nga giành được thắng lợi. Nhà nước Xô Viết dựa
trên nền tảng liên minh công-nông dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vich Nga ra
đời.

•

Nguyễn Ái Quốc khẳng định: CMT10 như tiếng sét đã đánh thức nd Châu Á tỉnh
giấc hàng TK nay.

•

T3/1919, Quốc tế CS ( QT2) được thành lập. Sự ra đời của QT CS có ý nghĩa thúc
đẩy sự phát triển mạnh mẽ pt CS & Công nhân QT.

•

Đối với VN, QT CS có vai trò quan trọng trong việc truyền bá CN MLN & thành
lập DCS vn.

Câu 2: Hoàn cảnh VN cuối TK XIX đầu TK XX:
Năm 1958, td P nổ súng tấn công xâm lược VN và từng bước thiệt lập bộ máy cai trị ở
VN:
•

Về chính trị: td P áp dặt chính sách cai trị td, tước bỏ quyền lực đối nội và đối
ngoại của chính quyền nhà Nguyễn; chia VN ra làm 3 xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ,
Nam Kỳ & thực hiện ở mỗi Kỳ 1 chế độ cai trị riêng.

•

Về KT: td P thực hiện chính sách bóc lột, cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền;

đầu tư khai thác tài nguyên; xd công nghiệp, giao thông, bến cảng phục vụ cho
việc khai thác thuộc địa. Vì thế, KT VN lệ thuộc TB Pháp, bị kìm hãm trog vòng
lạc hậu.
•

•

Về văn hóa: td P thực hiện chính sách văn hóa, gd thực dân; duy trì hủ tục lạc
hậu; chúng lập nhiều nhà tù hơn trường học.

Tình hìn...

 !" #$%&'($
Sự chuyển biến của CNTB và hậu quả của nó:
Từ cuối TK 19, CNTB đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang gđ độc quyền. Các
nước TBĐQ bên trong thì tăng cường bóc lột nd lđ, bên ngoài thì xâm lược & áp
bức nd các nước thuộc địa. Sự thống trị tàn bạo của CNĐQ làm cho đ/s ndlđ trở
nên cùng cực. Mâu thuẫn giữa các dt thuộc địa vs CNTD ngày càng gay gắt, pt gp
dt diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.
Ảnh hưởng của CN Mác-Lênin:
Vào giữa TK 19, pt dt của g/c công nhân phát triển mạnh, trong hoàn cảnh đó, CN
Mác ra đời, về sau được Lenin phát triển & trở thành CNMLN.
CN MLN chỉ rõ muốn giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh thực hiện sứ
mệnh LS của mình, g/c cn cần phải lập ra DCS.
Đảng phải luôn đứng trên lập trường của g/c cn, mọi chiến lược sách lược của
Đảng đều phải luôn xuất phát từ lợi ích của g/c cn, Đảng là đại biểu quyền lợi của
toàn thể ndlđ.
CN MLN đã lay chuyển, lôi cuốn quần chúng nd & cả những phần tử ưu tú, tích
cực ở các nước thuộc địa vào phong trào cộng sản.
Nguyễn Ái Quốc đã vận dụng sáng tạo & phát triển CN MLN vào thực tiễn cm
VN, sáng lập ra DCS VN, CN MLN là nền tảng tư tưởng của DCS VN.
Tác động của cm Tháng Mười Nga & Quốc tế CS.
Năm 1917, CM Tháng Mười Nga giành được thắng lợi. Nhà nước Xô Viết dựa
trên nền tảng liên minh công-nông dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vich Nga ra
đời.
Nguyễn Ái Quốc khẳng định: CMT10 như tiếng sét đã đánh thức nd Châu Á tỉnh
giấc hàng TK nay.
T3/1919, Quốc tế CS ( QT2) được thành lập. Sự ra đời của QT CS có ý nghĩa thúc
đẩy sự phát triển mạnh mẽ pt CS & Công nhân QT.
Đối với VN, QT CS có vai trò quan trọng trong việc truyền bá CN MLN & thành
lập DCS vn.
 #$))'($))
Năm 1958, td P nổ súng tấn công xâm lược VN và từng bước thiệt lập bộ máy cai trị ở
VN:
Về chính trị: td P áp dặt chính sách cai trị td, tước bỏ quyền lực đối nội và đối
ngoại của chính quyền nhà Nguyễn; chia VN ra làm 3 xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ,
Nam Kỳ & thực hiện ở mỗi Kỳ 1 chế độ cai trị riêng.
Về KT: td P thực hiện chính sách bóc lột, cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền;
đề cương đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam - Người đăng: atien_ktm3c
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
đề cương đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam 9 10 448