Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương đường lối cách mạng ĐCSVN Mục tiêu, quan điểm của công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới

Được đăng lên bởi Hưng Đinh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 855 lần   |   Lượt tải: 0 lần
21/5/2015

Đề cương đường lối cách mạng ĐCSVN ­ Mục tiêu, quan điểm của công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới ­ Page 2 ­ Wattpad

Mục tiêu, quan điểm của công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ
đổi mới
 18.3K

(/user/GodOfHunting)
 20

 5

LT 4.5.3 (5điểm): Mục tiêu, quan điểm của công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới. Anh (chị) hãy:
a. Phân tích mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới.
b. Phân tích quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới.
Trả lời:
Khái niệm Công nghiệp hóa,hiện đại hóa:
Hội nghị TW lần thứ VII(tháng 1/1994) đã ó bước đột phá mới trong nhận thức về khái niệm CNH,HĐH:”Công nghiệp
hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý
kinh tế, xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng 1 cách phổ biến sức lao động cùng vs công nghệ,
phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ khoa học-công nghệ, tạo
ra năng suất lao động XH cao.
Phân tích mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới
Mục tiêu cơ bản của CNH,HĐH là cải biến nước ta thành 1 nước công nghiệp có cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện đại,có cơ
cấu kinh tế hợp lý,quan hệ sản xuất tiến bộ,phù hợp vs trình độ pt của lực lượng sx, mức sống vật chất và tinh thần cao,
quốc phòng-an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh.
Để thực hiện được những mục tiêu trên,ở mỗi thời kỳ phải đạt được những mục tiêu cụ thể. Đại hội X xác định mục tiêu
đẩy mạnh CNH,HĐH gắn vs pt kinh tế tri thức để sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém pt; tạo nền tảng để đến năm
2020 đưa nước ta cơ bản trở thành 1 nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Phân tích quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới
Bước vào thời kỳ đổi mới, trên cơ sở phân tích khoa học các đk trong nước và quốc tế, Đảng ta nêu ra những quan điểm
mới chỉ đạo quá trình thực hiện CNH,HĐH đất nước trong đk mới. Những quan điểm này được Hội nghị lần thứ VII BCH
­%C4%91%E1%BB%81­c%C6%B0%C6%A1ng­%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng­l%E1%BB%91i­c%C3%A1ch­m%E1…

1/5

21/5/2015

Đề cương đường lối cách mạng ĐCSVN ­ Mục tiêu, quan điểm của công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới ­ Page 2 ­ Wattpad

TW Khóa VII nêu ra và được pt, bổ sung qua các Đại hội VIII, IX, X của Đảng.
Một là, CNH gắn vs HĐH và CNH gắn vs pt kinh tế tri thức.
+ CNH gắn vs HĐH:
Kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát tr...
21/5/2015 ĐềcươngđườnglốicáchmạngĐCSVNMụctiêu,quanđiểmcủacôngnghiệphoá,hiệnđạihoáthờikỳđổimớiPage2Wattpad
http://www.wattpad.com/17343690%C4%91%E1%BB%81c%C6%B0%C6%A1ng%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dngl%E1%BB%91ic%C3%A1chm%E1
1/5
Mc tiêu, quan đim ca công nghip hoá, hin đi hoá thi k
đi mi
(/user/GodOfHunting)
18.3K 20 5
LT 4.5.3 (5đim): Mc tiêu, quan đim ca công nghip hoá, hin đi hoá thi k đi mi. Anh (ch) hãy:
a. Phân tích mc tiêu công nghip hoá, hin đi hoá thi k đi mi.
b. Phân tích quan đim công nghip hoá, hin đi hoá thi k đi mi.
Tr li:
Khái nim Công nghip hóa,hin đi hóa:
Hi ngh TW ln th VII(tháng 1/1994) đã ó bưc đt phá mi trong nhn thc v khái nim CNH,HĐH:”Công nghip
hóa, hin đi hóa là quá trình chuyn đi căn bn, toàn din các hot đng sn xut, kinh doanh, dch v và qun lý
kinh tế, xã hi t s dng lao đng th công là chính sang s dng 1 cách ph biến sc lao đng cùng vs công ngh,
phương tin và phương pháp tiên tiến, hin đi da trên s phát trin công nghip và tiến b khoa hc-công ngh, to
ra năng sut lao đng XH cao.
Phân tích mc tiêu công nghip hoá, hin đi hoá thi k đi mi
Mc tiêu cơ bn ca CNH,HĐH là ci biến nưc ta thành 1 nưc công nghip có cơ s vt cht – k thut hin đi,có cơ
cu kinh tế hp lý,quan h sn xut tiến b,phù hp vs trình đ pt ca lc lưng sx, mc sng vt cht và tinh thn cao,
quc phòng-an ninh vng chc, dân giàu, nưc mnh, XH công bng, dân ch, văn minh.
Đ thc hin đưc nhng mc tiêu trên, mi thi k phi đt đưc nhng mc tiêu c th. Đi hi X xác đnh mc tiêu
đy mnh CNH,HĐH gn vs pt kinh tế tri thc đ sm đưa nưc ta ra khi tình trng kém pt; to nn tng đ đến năm
2020 đưa nưc ta cơ bn tr thành 1 nưc công nghip theo hưng hin đi.
Phân tích quan đim công nghip hoá, hin đi hoá thi k đi mi
Bưc vào thi k đi mi, trên cơ s phân tích khoa hc các đk trong nưc và quc tế, Đng ta nêu ra nhng quan đim
mi ch đo quá trình thc hin CNH,HĐH đt nưc trong đk mi. Nhng quan đim này đưc Hi ngh ln th VII BCH
Đề cương đường lối cách mạng ĐCSVN Mục tiêu, quan điểm của công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới - Trang 2
Đề cương đường lối cách mạng ĐCSVN Mục tiêu, quan điểm của công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới - Người đăng: Hưng Đinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương đường lối cách mạng ĐCSVN Mục tiêu, quan điểm của công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới 9 10 290