Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương đường lối CM Đảng

Được đăng lên bởi Khánh Ngọc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 538 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐƯỜNG LỐI CM ĐCSVN
1.Khái quát sự ra đời và ý nghĩa của Đảng CSVN.
**Hoàn cảnh lịch sử
- Hoàn cảnh thế giới


Các nước tư bản đế quốc, bên trong thì tăng cường bóc lột nhân dân lao động, bên ngoài
thì xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc
địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.



Chủ nghĩa Mác lê Nin ra đời và trở thành vũ khí tư tưởng của giai cấp công nhân. Chủ
nghĩa Mác - Lê nin chỉ rõ, muốn giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh thực hiện sứ
mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải lập ra đảng cộng sản lột.



Tác động tích cực của Cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản đã cổ vũ nền
cách mạng dân chủ trên toàn thế giới.

-Hoàn cảnh trong nước:
+Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp.Bị bóc lột nặng nề vật chất và tinh thần.


Về kinh tế, thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột về kinh tế: tiến hành cướp đoạt
ruộng đất để lập đồn điền; đầu tư khai thác tài nguyên; xây dựng một số cơ sở công
nghiệp; xây dựng hệ thống đường giao thông, bến cảng phục vụ cho chính sách khai thác
thuộc địa của thực dân Pháp.



Về văn hóa, thực dân Pháp thực hiện chính sách văn hóa, giáo dục thực dân; dung túng,
duy trì các hủ tục lạc hậu... Nguyễn Ái Quốc đã vạch rõ tội ác của chế độ cai trị thực dân
ở Đông Dương

+Dưới tác động của chính sách cai trị và chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục thực dân, xã hội
Việt Nam diễn ra quá trình phân hóa sâu sắc thành nhiều giai cấp: địa chủ, nông dân, công nhân,
tư sản, tiểu tư sản
+Trong xã hội Việt Nam, ngoài mâu thuẫn giữa nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến, đã nẩy
sinh mâu thuẫn vừa cơ bản, vừa chủ yếu và ngày càng gay gắt trong đời sống dân tộc, đó là: mâu
thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược.=> cần đấu tranh
+ Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc theo khuynh
hướng phong kiến và tư sản diễn ra mạnh mẽ. Những phong trào tiêu biểu diễn ra trong thời kỳ
này là:Phong trào Cần Vương (1885 – 1896)/khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang) diễn ra từ năm
1884…
1

+ phong trào yêu nước dưới sự lãnh đạo của tầng lớp sĩ phu tiến bộ chịu ảnh hưởng của tư tưởng
dân chủ tư sản diễn ra sôi nổi. Đại diện của xu hướng bạo động là Phan Bội Châu ( 1867-1941
tộc. Đại diện cho khuynh hướng cải cách là Phan Châu Trinh…
Sự ra đời của các tổ chức cộng sản
-Là một kết quả tất yếu.1929 có ba tổ chức CM lần lượt ra...
ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐƯỜNG LỐI CM ĐCSVN
1.Khái quát sự ra đời và ý nghĩa của Đảng CSVN
**Hoàn cảnh lịch sử

 !"!# 
$!%&'()!"!"!  *#+!,-#"!  
*#'./#0"!1#12(3#("! 
"4#%5%67 *#
./#+8#'7'9:;7.##3(<!.
/#+=>?%&2& 3#0@A)
%@*AB.#%#3(<!(C(# A 
D ;0.#%5D+8#'E AFG'9H
%5"!.
I
JKF L@8#%"A0*.#0"!M(N* OH'C3'P
LH:0"!M(0@;A 'H:I(5
 3QC(RHSP:#1S$!1"0% ATA7<
@(S$!1"0@#<(U'U;A:#
 *#.#0"!M(
LH'#0"!M(0@;A'#"U0"!S"V
"1.U5C814WEF'5? .# #*0"!
7X<YT
JY .#;A#*';A:'#"U0"!$F 
L@8#%"4#(!#A!A2H#3(I*#.<"!<!
AQA
JD$F L@8#%%!,-#<"!'#3(*#.(:FZ1
A%!,'[#T'[#.1'1#12A"! I%!
,-#Q!"!L@8#%'0"!M($!%&\]P3#
JDA0$!%&.#0"!M((3#("! ^:1
(:'A"4#%5%68-(Q"4#:_
1IMPLT`abbcdabefgh:7/#iD`N2j#g"4#[%
abbkl
1
Đề cương đường lối CM Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương đường lối CM Đảng - Người đăng: Khánh Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề cương đường lối CM Đảng 9 10 122