Ktl-icon-tai-lieu

đề cương học tập môn Mác 1 trường đại học kinh tế

Được đăng lên bởi phantom148
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4966 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Tên môn học: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ
NGHĨA MÁC – LÊNIN (học phần 1)
Mã học phần : 3100101
Giảng viên: ( 7 giảng viên)
1.
GVC. TS. Trần Nguyên Ký, Trưởng Bộ môn
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
2.
GV. TS. Bùi Xuân Thanh, giảng viên bộ
môn, Phó trưởng Bộ môn Nguyên lý cơ bản
của chủ nghĩa Mác – Lênin
3.
GVC. TS. Bùi Văn Mưa, giảng viên bộ môn,
Phó trưởng Khoa Lý luận chính trị
4.
GVC. TS. Bùi Bá Linh, giảng viên bộ môn.
5.
GVC. TS. Nguyễn Ngọc Thu, giảng viên bộ
môn.
6.
PGS. TS. Lê Thanh Sinh, giảng viên bộ môn,
Giám đốc Công ty in kinh tế
7.
CN. Đỗ Kiên Trung, giảng viên bộ môn.
Bậc đào tạo: Đại học
Hệ đào tạo: Chính quy
Khóa: K35
Thời lượng: 2 tín chỉ
Điều kiện tiên quyết: không
Mô tả môn học:
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (học phần 1) là một bộ
phận của môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Môn học
này được xây dựng từ năm học 2008 – 2009, theo tinh thần đổi mới các môn khoa
học Mác – Lênin của Bộ giáo dục và đào tạo, trên cơ sở tích hợp ba môn học cũ:
triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị học Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa
học. Về thực chất, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (học
phần1) chính là môn triết học Mác – Lênin trước kia.
Trong hệ thống môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –
Lênin, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (học phần 1) đóng vai
trò là lý luận nền tảng, là thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa
Mác - Lênin. Do đó, nó trở thành lý luận xuất phát, là cơ sở thế giới quan và

Đề cương Những NLCB của CNMLN

Trang  1

phương pháp luận triết học cho mọi hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn
cách mạng.
Trong môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (học
phần1), người học được trang bị những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin,
đỉnh cao của triết học nhân loại - giải thích về những vấn đề chung liên quan tới sự
tồn tại, phát triển của thế giới nói chung, của sự tồn tại và phát triển xã hội loài
người nói riêng. Trên cơ sở đó, góp phần quan trọng trong việc xây dựng thế giới
quan đúng đắn, nhân sinh quan tích cực, cũng như phương pháp luận biện chứng,
khoa học cho ngươ...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học: NHỮNG NGUYÊN L BẢN CỦA CHỦ
NGHĨA MÁC – LÊNIN (học phần 1)
Mã học phần : 3100101
2. Giảng viên: ( 7 giảng viên)
1. GVC. TS. Trần Nguyên Ký, Trưởng Bộ môn
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
2. GV. TS. Bùi Xuân Thanh, giảng viên bộ
môn, Phó trưởng Bộ môn Nguyên lý bản
của chủ nghĩa Mác – Lênin
3. GVC. TS. Bùi Văn Mưa, giảng viên bộ môn,
Phó trưởng Khoa Lý luận chính trị
4. GVC. TS. Bùi Bá Linh, giảng viên bộ môn.
5. GVC. TS. Nguyễn Ngọc Thu, giảng viên bộ
môn.
6. PGS. TS. Lê Thanh Sinh, giảng viên bộ môn,
Giám đốc Công ty in kinh tế
7. CN. Đỗ Kiên Trung, giảng viên bộ môn.
3. Bậc đào tạo: Đại học Hệ đào tạo: Chính quy Khóa: K35
4. Thời lượng: 2 tín chỉ
5. Điều kiện tiên quyết: không
6. Mô tả môn học:
Những nguyên lý bản của chủ nghĩa Mác Lênin (học phần 1) là một bộ
phận của môn học Những nguyên lý bản của chủ nghĩa Mác Lênin. Môn học
này được xây dựng từ năm học 2008 2009, theo tinh thần đổi ́i các môn khoa
học Mác Lênin của Bộ giáo dục v đào tạo, trên sở tích hợp ba môn học cũ:
triết học Mác Lênin, kinh tế chính trị học Mác Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa
học. Về thực chất, Những nguyên lý bản của chủ nghĩa Mác Lênin (học
phần1) chính là môn triết học Mác – Lênin trước kia.
Trong hệ thống môn học Những nguyên lý bản của chủ nghĩa Mác
Lênin, Những nguyên lý bản của chủ nghĩa Mác Lênin (học phần 1) đóng vai
trò là lý luận nền tảng, là thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa
Mác - Lênin. Do đó, nó trở thành lý luận xuất phát, là sở thế giới quan và
Đề cương Những NLCB của CNMLN Trang 1
đề cương học tập môn Mác 1 trường đại học kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương học tập môn Mác 1 trường đại học kinh tế - Người đăng: phantom148
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
đề cương học tập môn Mác 1 trường đại học kinh tế 9 10 932