Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Luật Quốc Tế 3

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 4850 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§Ò c¬ng luËt quèc tÕ
Câu 1: Trình bày khái niệm . đặc điểm và lịch sử phát triển của công pháp quốc
tế
#khái niệm: C«ng ph¸p quèc tÕ lµ hÖ thèng c¸c nguyªn t¾c vµ quy ph¹m ph¸p luËt do c¸c
quèc gia vµ c¸c chñ thÓ kh¸c cña c«ng ph¸p quèc tÕ tho¶ thuËn x©y dùng nªn vµ ®¶m b¶o
thi hµnh trªn c¬ së tù nguyÖn, bình ®¼ng ®Ó ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ gi÷a c¸c chñ thÓ ®ã
víi nhau nh»m duy tr× sù æn ®Þnh vµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c quan hÖ quèc tÕ liên
quan đến an ninh hoà bình QT và hợp tác QT.
#Đăc điểm
*đối tượng điều chỉnh: là các quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống quốc tế
liên quan đến an ninh và hoà bình quốc tế và hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh
vực đời sống xã hội và chủ thể tham gia quan hệ xã hội này luôn luôn là các chủ
thể của công pháp (pháp luật chung của quốc tế)
*phương pháp điều chỉnh: là phương pháp bình đẳng và thoả thuận nếu có
những ngoài lệ nhất định thì CPQT thì phải dùng biện pháp cướng sắn mang
tính chất mệnh lệnh thì nó cũng không nằm ngoài sự thoả thuận giữa các chủ thể
của CPQT dựa trên cơ sở bình đẳng và tự nguyện
-Bình đẳng thoả thuận có nghĩa là ở đâu có bình đẳng thì ở đó có sự thoả thuận
-Vì phương pháp điều chỉnh có hai mặt cơ bản đó là thoả thuận và quyền uy, nó
được thể hiện ở hiến chương liên hợp quốc
*chủ thể: chủ thể của CPQT bao gồm quốc gia, tổ chức quốc tế liên chính phủ
và dân tộc đấu tranh nhằm thực hiện quyền tự quyết dân tộc
*nguồn của công pháp quốc tê
nội dung bên trong của nó là quy tắc xử sự, là những quy phạm bắt buộc chung
và hình thức của nó là dựa trên VBQPPL, tập quán pháp, tiền lệ pháp
nguồn của CPQT bao gồm 2 loài cơ bản như:
+điều ước quốc tế
+Tập quán quốc tế: chỉ được coi là nguồn của CPQT khi đồng thời họi đủ các
điều kiện sau đây:
-nó được hình thành trong thực tiễn pháp lý quốc tế,
-nó được áp dụng liên tục lâu dài,
-được tất cả các quốc gia trên thế giới thừa nhận là quy tắc pháp lý có tính chất
bắt buộc chung
-phải phủ hợp với nguyên tắc cơ bản của CPQT
*Từ những vấn đề trìn bày ở trên thì có thể rút ra đặc điểm của CPQT
-không có bất kỳ một quốc gia nào hay bất kỳ một tổ chức nào đứng trên các
quốc gia thực hiện việc lập pháp, hành pháp và tư pháp (tất cả các hoạt động nói
trên được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng, thoả thuận và tự do ý chí
của các chủ thể CPQT
-việc thực hiện các nguyên tắc và các quy phạm của CPQT cũng chỉ dựa trên cơ
sở tự nguyện mà không có bất kỳ một biện pháp cưỡng chế nào.
#CPQT là một phạm trù lịch sử
-ThÓ hiÖn ë ®iÒu kiÖn xuÊt hiÖn c«ng ph¸p quèc tÕ:

...
§Ò c¬ng luËt quèc tÕ
Câu 1: Trình bày khái niệm . đặc điểm lịch sử phát triển của công pháp quốc
tế
#khái niệm: C«ng ph¸p quèc tÕ lµ hÖ thèng c¸c nguyªn t¾c vµ quy ph¹m ph¸p luËt do c¸c
quèc gia vµ c¸c chñ thÓ kh¸c cña c«ng ph¸p quèc tÕ tho thuËn x©y dùng nªn vµ ®m bo
thi hµnh trªn c¬ së tù nguyÖn, bình ®¼ng ®Ó ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ gi÷a c¸c chñ thÓ ®ã
víi nhau nh»m duy tr× sù æn ®Þnh vµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c quan hÖ quèc tÕ liên
quan đến an ninh hoà bình QT và hp tác QT.
#Đăc điểm
*đối tượng điều chỉnh: các quan hệ hội phát sinh trong đời sống quốc tế
liên quan đến an ninh hoà bình quốc tế hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh
vực đời sống xã hội chủ thể tham gia quan hệ xã hội này luôn luôncác chủ
thể của công pháp (pháp luật chung của quốc tế)
*phương pháp điều chỉnh: là phương pháp bình đẳng và tho thuận nếu
những ngoài lệ nhất định t CPQT thì phải dùng biện pháp cướng sắn mang
tính chất mệnh lệnh thì nó cũng không nằm ngoài sự thoả thuận giữa các chủ thể
của CPQT dựa trên cơ sở bình đẳng và tự nguyện
-Bình đẳng thoả thuận có nghĩa là ở đâu có bình đẳng thì ở đó có sự thoả thuận
-Vì phương pháp điều chỉnh hai mặt bản đó thoả thuận quyền uy,
được thể hiện ở hiến chương liên hợp quốc
*chủ thể: chủ thể của CPQT bao gồm quốc gia, tổ chức quốc tế liên chính phủ
và dân tộc đấu tranh nhằm thực hiện quyền tự quyết dân tộc
*nguồn của công pháp quốc tê
nội dung bên trong của quy tắc xử sự, những quy phạm bắt buộc chung
và hình thức của nó là dựa trên VBQPPL, tập quán pháp, tiền lệ pháp
nguồn của CPQT bao gồm 2 loài cơ bản như:
+điều ước quốc tế
+Tập quán quốc tế: chỉ được coi nguồn của CPQT khi đồng thi họi đủ các
điều kiện sau đây:
-nó được hình thành trong thực tiễn pháp lý quốc tế,
-nó được áp dụng liên tục lâu dài,
-được tất c các quốc gia trên thế giới thừa nhận quy tắc pháp tính chất
bắt buộc chung
-phải phủ hợp với nguyên tắc cơ bản của CPQT
*Từ những vấn đề trìn bày ở trên thì có thể rút ra đặc điểm của CPQT
-không có bất k một quốc gia nào hay bất kỳ một tổ chức nào đứng trên các
quốc gia thực hiện việc lập pháp, hành pháp và pháp (tất cả các hoạt động nói
trên được thực hiện trên sở nguyên tắc bình đẳng, thoả thuận và tự do ý chí
của các chủ thể CPQT
-việc thực hiện các nguyên tắc các quy phạm của CPQT cũng chỉ dựa trên
sở tự nguyện mà không có bất kỳ một biện pháp cưỡng chế nào.
#CPQT là một phạm trù lịch sử
-ThÓ hiÖn ë ®iÒu kiÖn xuÊt hiÖn c«ng ph¸p quèc tÕ:
Đề cương Luật Quốc Tế 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Luật Quốc Tế 3 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Đề cương Luật Quốc Tế 3 9 10 437