Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ I

Được đăng lên bởi Bọ Cạp Nhoi
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1680 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC.
Đặt vấn đề
Xuyên suốt trong quá trình phát triển của lịch sử triết học, mối quan hệ giữa vật chất và ý
thức là vấn đề trung tâm của bất cứ trường phái hay nền triết học nào.
Tuy nhiên, cho đến trước khi triết học Mác ra đời chưa một trường phái triết học nào giải đáp
thoả mãn câu hỏi vật chất và ý thức cái nào có trước cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào.
Trước Mác, chủ nghĩa duy vật mặc dù đã thấy được mặt quyết định của vật chất đối với ý
thức nhưng họ lại tuyệt đối hoá vai trò của vật chất, hạ thấp vai trò của ý thức, chưa thấy được vai trò
tích cực của ý thức đối với vật chất. Còn đối với chủ nghĩa duy tâm thì ngược lại, họ tuyệt đối hoá
vai trò của ý thức, tư tưởng. Họ xem ý thức là cái có trước và sản sinh ra vật chất. Chẳng hạn, như
Đêmôcrit xem nguyên tử là cái có trước và sinh ra toàn bộ thế giới, còn Platôn thì lại xem Ý niệm là
bản nguyên và sinh ra toàn bộ thế giới.
I - Vật chất, ý thức, mối quan hệ vật chất & ý thức theo chủ nghĩa duy vật biện chứng
1- Vật chất, theo Lênin, là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được
đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của con người chụp lại, chép lại, phản ánh
và tồn tại không phụ thuộc vào cảm giác.
Vận động là phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật chất. Không
gian và thời gian là hình thức tồn tại của vật chất. Thế giới vật chất tồn tại ở tính thống nhất vật
chất của nó. Tức là, Bản chất của thế giới là vật chất, do đó, thế giới thống nhất ở tính vật chất.
Nội dung quan điểm về tính thống nhất vật chất của thế giới:
+ Chỉ có một thế giới duy nhất và thống nhất là thế giới vật chất. Nó tồn tại khách quan, có
trước và độc lập với ý thức con người .
+ Mỗi bộ phận của thế giới liên hệ vật chất thống nhất với nhau [=Vì đều là những dạng cụ
thể của vật chất, có kết cấu, nguồn gốc và quan hệ vật chất. Chúng cũng đều chịu sự chi phối của
những quy luật khách quan, phổ biến của thế giới vật chất].
+ Thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn, vô hạn và vô tận. Thế giới cũng như trên thế giới không
có bất cứ một cíi gì khác ngoài quá trình vật chất đang biến đổi, chuyển hoá lẫn nhau, là nguyên
nhân, nguồn gốc kết quả của nhau.
2 - Ý thức là hoạt động tinh thần của con người, là sự phản ánh hiện thực khách quan
vào trong bộ óc con người một cách năng dộng sáng tạo thông qua hoạt động thực tiễn và được
biểu đạt bằng phương tiện ngôn ngữ. Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.
Ý thức có kết cấu bao ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ I - Người đăng: Bọ Cạp Nhoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ I 9 10 689