Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN

Được đăng lên bởi nim1608-hnue
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 894 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 2: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? Ý nghĩa sự ra đời của Đảng và
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
- Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên
Các văn kiện được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn
Ái Quốc soạn thảo như: Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng,
Chương trình tóm tắt của Đảng hợp thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng
sản Việt Nam. Cương lĩnh đã xác định các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam:
+ Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là: “tư sản dân quyền cách mạng
và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.
Như vậy là ngay từ năm 1930 Bác đã xác định cách mạng VN sẽ trải quan hai giai
đoạn: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa
+ Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng:
-> Về chính trị: Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến; làm cho nước
Việt Nam được hoàn toàn độc lập; lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội
công nông.
Trong hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, Cương lĩnh nhấn mạnh nhiệm vụ dân tộc, điều
này hoàn toàn đúng đắn phù hợp với thực tiễn VN là nước thuộc địa nửa phong kiến,
mâu thuẫn cơ bản nhất là mâu thuẫn dân tộc.
-> Về kinh tế: Thủ tiêu hết các thứ quốc trái; tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn (như công
nghiệp, vận tải, ngân hàng.v.v.) của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho Chính
phủ công nông binh quản lý; tịch thu toàn bộ ruộng đất của bọn đế quốc chủ nghĩa làm
của công chia cho dân cày nghèo; bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo; mở mang công
nghiệp và nông nghiệp; thi hành luật ngày làm 8 giờ.
-> Về văn hoá - xã hội: Dân chúng được tự do tổ chức; nam nữ binh quyền, v.v; phổ
thông giáo dục theo công nông hoá.
+ Về lực lượng cách mạng: Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải
dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng, đánh đổ bọn đại địa chủ và phong
kiến; phải làm cho các đoàn thể thợ thuyền và dây cày (công hội, hợp tác xã) khỏi ở
dưới quyền lực và ảnh hưởng của bọn tư bản quốc gia; phải hết sức liên lạc với tiêu tư
sản, trí thức, trung nông, Thanh niên, Tân Việt, v.v. để kéo họ đi vào phe vô sản giai
cấp. Đối với phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách
mạng thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt
phản cách mạng (như Đảng lập hiến v.v.) thì phải đánh đổ.
 Việc xác định lực lượng cách mạng này thể hiện rõ tinh thần đại đoàn kết dân
tộc, Bác đã thấy được sự phân hóa, tinh thần cách mạng củ...
Câu 2: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? Ý nghĩa sự ra đời của Đảng
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
- Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên
c văn kiện được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn
Ái Quốc son thảo như: Cnh ơng vắn tắt của Đảng, ch ợc vắn tắt của Đảng,
Chương trìnhm tt của Đảng hợp tnh Cươngnh chính tr đầu tiên của Đảng Cộng
sản Việt Nam. ơng lĩnh đãc định c vn đbản của cách mạng Việt Nam:
+ : “tư sn dân quyền cách mng
và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.
Như vy ngay từ năm 1930 Bác đã xác định cách mạng VN sẽ trải quan hai giai
đoạn: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa
 !"#$%&
-> Về chính trị: Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp bọn phong kiến; m cho nước
Việt Nam được hoàn toàn độc lập; lập chính ph công nông binh, tổ chức quân đội
công nông.
Trong hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, Cương lĩnh nhấn mạnh nhiệm vụ dân tộc, điều
này hoàn toàn đúng đắn phù hợp với thực tiễn VN nước thuộc địa nửa phong kiến,
mâu thuẫn cơ bản nhất là mâu thuẫn dân tộc.
-> Về kinh tế: Thủ tiêu hết c thứ quốc trái; tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn (như công
nghiệp, vận tải, ngân hàng.v.v.) của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho Chính
phủ ng nông binh quản lý; tịch thu toàn bộ ruộng đất của bọn đế quốc chủ nghĩam
của công chia cho dân cày nghèo; bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo; mở mang công
nghiệp và nông nghiệp; thi hành luật ngày làm 8 giờ.
-> Về n hoá - hội: Dân chúng được t do tổ chức; nam n binh quyền, v.v; phổ
thông giáo dục theo công nông hoá.
+ "': Đảng phải thu phục cho được đại bphận n cày phải
dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng, đánh đổ bọn đại địa chủ và phong
kiến; phải làm cho c đoàn thể thợ thuyền dây y (công hội, hợp tác xã) khỏi
dưới quyền lực và ảnh hưởng của bọn bản quốc gia; phải hết sc liên lạc với tiêu tư
sản, trí thức, trung nông, Thanh niên, Tân Việt, v.v. đ kéo họ đi vào phe sản giai
cấp. Đối với phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách
mạng thì phải lợi dụng, ít lâu mới m cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt
phản cách mạng (như Đảng lập hiến v.v.) thì phải đánh đổ.
Việc xác định lực lượng cách mng này thể hiện rõ tinh thần đại đoàn kết dân
tộc, Bác đã thy được s phân hóa, tinh thn cách mạng của từng giai cấp,
tầng lớp, từ đó xây dựng được một liên minh giai cấp rộng rãi.
+ "($): Giai cấpsản là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Đảng đội tiên phong của giai cấp sản, phi thu phục cho được đại bộ phận giai
cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo đưc n chúng; trong khi liên lạc với
các giai cấp, phải rất cẩn thn, không khi nào nhượng b mt chút lợi ích gì ca ng
nông mà đi vào con đường thoả hiệp.
+ "*)+)&ch mạng Việt
Nam là một b phận của cách mạng thế gii, phi thực hành liên lc vi các dân tc bị áp
bức và giai cấp vô sn thế giới, nhất giai cấp vô sn Pp.
Đề cương môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN - Người đăng: nim1608-hnue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Đề cương môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN 9 10 377