Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn Quốc Phòng An Ninh

Được đăng lên bởi ShopYêu Bóng Rổ
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 828 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Câu hỏi và đề cương môn
QLNN VỀ AN NINH QUỐC PHÒNG
C©u 1. Kh¸i niÖm An ninh quèc phßng
C©u 2: Tr×nh bµy c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn an ninh quèc phßng
C©u 3. T tëng, quan ®iÓm, ®Þnh híng x©y dùng lùc lîng vò trang.
C©u 4. Quan ®iÓm cña §¶ng vÒ t¨ng cêng quèc phßng an ninh hiÖn nay.
C©u 5: Tr×nh bµy nguyªn t¾c qu¶n lý theo ngµnh , theo l·nh thæ
Câu 6: phân tích tại sao sự n định phát triển mọi mặt đời sống kinh tế hội
nền tảng của quốc phồng, an ninh, giữ vững QP, AN điều kiện vừa mục
tiêu của phát triển KT- XH
Câu 7: Nội dung quản lý nhà nước và kết hợp kinh tế với quốc phòng.
C©u 8: Néi dung chñ yÕu qu¶n lý nhµ níc vÒ quèc phßng.
C©u 9: Tr×nh bµy mèi quan hÖ gi÷a quèc phßng vµ sù ph¸t triÓn x· héi
C©u 10: Môc tiªu , tÝnh chÊt QLNN vÒ an ninh quèc gia vµ trËt tù an toµn x· héi
C©u 11: t¹i sao ph¶i kÕt hîp kÕt hîp kinh tÕ víi quèc phßng
C©u 12: Néi dung QLNN vÒ an ninh quèc gia vµ trËt tù an toµn x· héi
C©u 13: Tr×nh bµy hÖ thèng QLNN vÒ an ninh vµ quèc phßng
C©u 14. Tr×nh bµy c¬ chÕ qu¶n lý nhµ níc vÒ an ninh quèc phßng .
C©u 15 VÊn ®Ò x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n ë níc ta.
C©u 16: ThÕ nµo lµ thÕ trËn an ninh nh©n d©n
Câu 17: Tại sao nhà nước ta cần và có thể dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ
an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
ĐỀ CƯƠNG
C©u 1. Kh¸i niÖm An ninh quèc phßng
An ninh ®· tõ l©u lµ nhu cÇu tÊt yÕu cña héi, mét héi ph¸t triÓn æn
®Þnh th× ph¶i cã an ninh æn ®Þnh
Kh¸i niÖm an ninh ®îc xem xÐt trªn hai gi¸c ®é
#NghÜa th«ng thêng an ninh an ninh quèc gia ®©y æn ®Þnh ph¸t triÓn
mäi mét chÕ ®é héi ®éc lËp nh quyÒn thèng nhÊt toµn vÑn l·nh thæ cña mét
quèc gia.
Đề cương môn Quốc Phòng An Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn Quốc Phòng An Ninh - Người đăng: ShopYêu Bóng Rổ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đề cương môn Quốc Phòng An Ninh 9 10 307