Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn triết học

Được đăng lên bởi thobaby0202-gmail-com
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1091 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Triết học là gì? Nguồn gốc ra đời của triết học? Vấn đề cơ bản của
triết học?
Tại sao nói vấn đề cơ bản của triết học ?
Trả lời: Theo ănghen, ngay tõ thời cổ xưa con người đã gặp phải vấn đề về mối
quan hệ giữa linh hồn và thể xác của nó. Và từ quan niệm về sự tách rời giữa linh
hồn và thể xác đã nảy sinh và vấn đề về quan hệ giữa linh hồn con người và thế
giới bên ngoài. Chính vì vậy khi triết học không thể không giải đpá vấn đề này .
lúc này với tầm khát quát cao hơn vấn đề được đặt ra là mối quan hệ giữa tư duy
và tồn tại, giữa tâm và vật, giữa vật chất và ý thức. Do đó vấn đề cơ bản của triết
học, đặc biệt là triết học hiện đại, là vấn đề quan hệ giữa tư duy và tòn tại, nó gồm
có hai mặt nhằm trả lời cho hai câu hỏi.
+ Giữa vật chất và ý thức cái nào có trước cái nào có sau và cái nào đóng vai trò
quyết định? chúng ta có thể phản ánh trung thực thế giới khách quan không? người
có khả năng nhận thức được thế giới không? Do đó giỉa quyết được vấn đề này
cũng sẽ là tiêu chuẩn để xác định thế giới quan của triết gia và học thuyết của họ.
Ví dụ nh những triết gia thừa nhận vật chất có trước và quyết định ý thức gọi
những triết gia theo chủ nghĩa duy vật và ngược lại nếu họ thừa nhận ý thức có
trước và quyết định vật chất thì họ đi theo chủ nghĩa duy tâm.
Câu 2: Phân tích nội dung và ý nghĩa định nghĩa vật chất của Lê Nin ?
Định nghĩa vật chất
Vật chất là phạm trù rất phức tạp và có rất nhiều quan niệm khác nhau về vật chất,
đứng trên các giác độ khác nhau. Nhưng theo Lênin định nghĩa: " Vật chất là một
phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người
trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại
không lệ thuộc vào cảm giác".

1

Lập luận của Lênin khẳng định vật chất không biến mất, chỉ có quan niệm
cũ xưa lỗi thời về vật chất là không còn phù hợp nữa, cần có một cách
hiểu mới về phạm trù vật chất trên cơ sở khái quát các thành tựu của khoa
học
và
nhận
thức.
Vật chất là một phạm trù Triết học bởi vì đó là sự xác định "góc độ" của
việc xem xét để tránh nhầm lẫn giữa quan niệm của Triết học về bản chất
của vật chất với các quan niệm của khoa học tự nhiên về cấu trúc và
những thuộc tính cụ thể của các đối tượng vật chất khác nhau.
Với tư cách là một phạm trù Triết học, phạm trù vật chất phải thể hiện thế
giới khách quan và hướng đến sự giải quyết vấn đề cơ bản của Triết học
là
mối
quan
hệ
giữa
tư
duy
và
tồn
tại.
Vật chất là một phạm trù rộng lớn nhất nên không thể định nghĩa bằng
cách th...
Câu 1: Triết học gì? Nguồn gốc ra đời của triết học? Vấn đề bản của
triết học?
Tại sao nói vấn đề cơ bản của triết học ?
Trả lời: Theo ănghen, ngay tõ thời cổ xưa con người đã gặp phải vấn đề về mối
quan hệ giữa linh hồn thể xác của nó. từ quan niệm về sự tách rời giữa linh
hồn thể xác đã nảy sinh vấn đề về quan hệ giữa linh hồn con người thế
giới bên ngoài. Chính vậy khi triết học không thể không giải đpá vấn đề này .
lúc này với tầm khát quát cao hơn vấn đề được đặt ra mối quan hệ giữa duy
tồn tại, giữa tâm vật, giữa vật chất và ý thức. Do đó vấn đề bản của triết
học, đặc biệt triết học hiện đại, vấn đề quan hệ giữa duy tòn tại, gồm
có hai mặt nhằm trả lời cho hai câu hỏi.
+ Giữa vật chất ý thức cái nào trước cái o sau i nào đóng vai trò
quyết định? chúng ta có thể phản ánh trung thực thế giới khách quan không? người
khả năng nhận thức được thế giới không? Do đó giỉa quyết được vấn đề này
cũng sẽ là tiêu chuẩn để xác định thế giới quan của triết gia và học thuyết của họ.
dụ nh những triết gia thừa nhận vật chất trước quyết định ý thức gọi
những triết gia theo chủ nghĩa duy vật ngược lại nếu họ thừa nhận ý thức
trước và quyết định vật chất thì họ đi theo chủ nghĩa duy tâm.
Câu 2: Phân tích nội dung và ý nghĩa định nghĩa vật chất của Lê Nin ?
Định nghĩa vật chất
Vật chất phạm trù rất phức tạp rất nhiều quan niệm khác nhau về vật chất,
đứng trên các giác độ khác nhau. Nhưng theo Lênin định nghĩa: " Vật chất là một
phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người
trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh tồn tại
không lệ thuộc vào cảm giác".
1
Đề cương môn triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn triết học - Người đăng: thobaby0202-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Đề cương môn triết học 9 10 303