Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập cuối kì môn Đường lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam

Được đăng lên bởi Dung Nguyễn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1165 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐCSVN
Câu 2: Dưới sự thống trị của thực dân Pháp đã xuất hiện những nhân tố mới
có tác động trực tiếp đến sự ra đời của ĐCSVN:
- Sự chuyển biến của CNTB: các nc đế quốc tăng cường bóc lột NDLĐ, xâm lược
và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa vs
CN thực dân ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh giải phóng dt diễn ra sôi nổi.
- Ảnh hưởng của CN Mác - Lênin: chỉ rõ muốn giành đc thắng lợi trong cuộc đấu
tranh cần phải lập ra ĐCS, thúc đẩy phong trào yêu nước và phong trào CN phát
triển theo khuynh hướng vô sản
- Cách Mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế cộng sản: cổ vũ mạnh mẽ phong trào
đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân các nước và là 1 trong những động lực
ra đời của ĐCS "Cách Mệnh Nga dạy cho chúng ra rằng muốn cách mệnh thành
công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc…"
- Chính sách cai trị tàn bạo của thực dân Pháp đối với nhân dân Việt Nam, bóc lột
kt và áp bức chính trị (cướp đoạt ruộng đất, khai thác tài nguyên, thực hiện chính
sách chia để trị,…)
→ tạo ra 2 mâu thuẫn cơ bản trong xã hội VN: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc VN
vs giai cấp địa chủ pk, và vs thực dân Pháp
Câu 4: Khái quái con đường của NAQ đến với chủ nghĩa Mác - Lênin
Ngày 5/6/1911, tại cảng Sài Gòn, trên con tàu Amiral Tatouche Tréville,
người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, với ý chí mãnh liệt, lòng yêu
thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà
khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Cuộc hành trình qua 3 đại dương, 4 châu lục
và gần 30 quốc gia đã đưa Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, học
thuyết cách mạng tiên phong của thời đại.
Người đánh giá cao tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và quyền con người
của các cuộc cách mạng tư sản tiểu biểu hư CM Mỹ (1776), CM Pháp (1789),…
Song cũng nhận thức rõ ràng những hạn chế của các cuộc CM tư sản này → con
đường CMTS k thể đưa lại độc lập và hạnh phục thực sự cho nhân dân các nước
nói chung và VN nói riêng. Mặt khác, NG đặc biệt quan tâm tìm hiểu CMTMN
năm 1917 "Trong thế giới bây h chỉ có Cách mệnh Nga là đã thành công, và thành
công đến nơi, nghĩa là dân chúng đc hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật"

1

Câu 5: Vai trò của NAQ đối với việc thành lập ĐCS:
- Cuối thu 1929, NAQ hoạt động ở Thái Lan, đc nghe về tình hình mâu thuẫn giữa
các tổ chức cộng sản ở VN, đc sự ủy nhiệm của QTCS Thái Lan về Cửu Long
Cảng, triệu tập và chủ trì hội nghị, dự hội nghị có 7 đại biểu, thảo luận xác định và
thông qua các văn...
ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐCSVN
Câu 2: Dưới sự thống trị của thực dân Pháp đã xuất hiện những nhân tố mới
có tác động trực tiếp đến sự ra đời của ĐCSVN:
- Sự chuyển biến của CNTB: các nc đế quốc tăng cường bóc lột NDLĐ, xâm lược
và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa vs
CN thực dân ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh giải phóng dt diễn ra sôi nổi.
- Ảnh hưởng của CN Mác - Lênin: chỉ rõ muốn giành đc thắng lợi trong cuộc đấu
tranh cần phải lập ra ĐCS, thúc đẩy phong trào yêu nước và phong trào CN phát
triển theo khuynh hướng vô sản
- Cách Mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế cộng sản: cổ vũ mạnh mẽ phong trào
đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân các nước và là 1 trong những động lực
ra đời của ĐCS "Cách Mệnh Nga dạy cho chúng ra rằng muốn cách mệnh thành
công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc…"
- Chính sách cai trị tàn bạo của thực dân Pháp đối với nhân dân Việt Nam, bóc lột
kt và áp bức chính trị (cướp đoạt ruộng đất, khai thác tài nguyên, thực hiện chính
sách chia để trị,…)
→ tạo ra 2 mâu thuẫn cơ bản trong xã hội VN: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc VN
vs giai cấp địa chủ pk, và vs thực dân Pháp
Câu 4: Khái quái con đường của NAQ đến với chủ nghĩa Mác - Lênin
Ngày 5/6/1911, tại cảng Sài Gòn, trên con tàu Amiral Tatouche Tréville,
người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, với ý chí mãnh liệt, lòng yêu
thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà
khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Cuộc hành trình qua 3 đại dương, 4 châu lục
và gần 30 quốc gia đã đưa Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, học
thuyết cách mạng tiên phong của thời đại.
Người đánh giá cao tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và quyền con người
của các cuộc cách mạng tư sản tiểu biểu hư CM Mỹ (1776), CM Pháp (1789),…
Song cũng nhận thức rõ ràng những hạn chế của các cuộc CM tư sản này → con
đường CMTS k thể đưa lại độc lập và hạnh phục thực sự cho nhân dân các nước
nói chung và VN nói riêng. Mặt khác, NG đặc biệt quan tâm tìm hiểu CMTMN
năm 1917 "Trong thế giới bây h chỉ có Cách mệnh Nga là đã thành công, và thành
công đến nơi, nghĩa là dân chúng đc hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật"
1
Đề cương ôn tập cuối kì môn Đường lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập cuối kì môn Đường lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam - Người đăng: Dung Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề cương ôn tập cuối kì môn Đường lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 10 81