Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập Đường lối cách mạng

Được đăng lên bởi hugisme_9x
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 700 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN

Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập Đảng cộng
sản Việt Nam?
Hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam được thông qua ở Hội nghị hợp
nhất ngày 3/2/1930.
Tình hình đất nước và chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách
mạng của Đảng cộng sản Đông Dương trong thời kỳ 1939 – 1945. Ý
nghĩa và kết quả của chủ trương đó.
Hoàn cảnh đất nước và chủ trương “ Kháng chiến – Kiến quốc” ngày
25/11/1945 của Trung Ương Đảng?
Hoàn cảnh lịch sử và nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược 1946 – 1954?
Đặc điểm nước ta sau kí hiệp định Giơnevơ 1954 và đường lối chiến lược của
Cách mạng Việt Nam thời kỳ 1954 – 1975.
Kết quả , ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân của chủ trương công nghiệp hóa
xã hội chủ nghĩa thời kỳ 1960 – 1985. Nói rõ đặc trưng cơ bản của công
nghiệp hóa thời kỳ này.
Mục tiêu, quan điểm và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng
cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Nội dung cơ bản định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường mà Đại hội
toàn quốc lần thứ X của Đảng(4 /2006 ) đề ra.
Mục tiêu và các quan điểm cơ bản về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN do Đảng đề ra.

Mục tiêu và quan điểm cơ bản về xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
của Đảng cộng sản Việt Nam.
Chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hóa của Đảng cộng sản
Việt Nam.
Quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng cộng sản Việt Nam.
Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo về công tác đối ngoại của Đảng cộng
sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại , hội nhập quốc tế
của Đảng cộng sản Việt Nam.

***** Chúc các bạn thi tốt*****

...
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN
Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập Đảng cộng
sản Việt Nam?
Hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam được thông qua ở Hội nghị hợp
nhất ngày 3/2/1930.
Tình hình đất nước và chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách
mạng của Đảng cộng sản Đông Dương trong thời kỳ 1939 – 1945. Ý
nghĩa và kết quả của chủ trương đó.
Hoàn cảnh đất nước và chủ trương “ Kháng chiến – Kiến quốc” ngày
25/11/1945 của Trung Ương Đảng?
Hoàn cảnh lịch sử và nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược 1946 – 1954?
Đặc điểm nước ta sau kí hiệp định Giơnevơ 1954 và đường lối chiến lược của
Cách mạng Việt Nam thời kỳ 1954 – 1975.
Kết quả , ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân của chủ trương công nghiệp hóa
xã hội chủ nghĩa thời kỳ 1960 – 1985. Nói rõ đặc trưng cơ bản của công
nghiệp hóa thời kỳ này.
Mục tiêu, quan điểm và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng
cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Nội dung cơ bản định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường mà Đại hội
toàn quốc lần thứ X của Đảng(4 /2006 ) đề ra.
Mục tiêu và các quan điểm cơ bản về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng XHCN do Đảng đề ra.
Đề cương ôn tập Đường lối cách mạng - Trang 2
Đề cương ôn tập Đường lối cách mạng - Người đăng: hugisme_9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương ôn tập Đường lối cách mạng 9 10 521