Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập học phần luật và chính sách môi trường

Được đăng lên bởi maithithuylan-a7
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG
1. Khái niệm, các mốc sự kiện hình thành luật quốc tế về bảo vệ môi trường. Ý nghĩa
của sự hình thành luật quốc tế về bảo vệ môi trường.
2. Chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Cho ví dụ về một vụ vi
phạm chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên thế giới.
3. Công pháp quốc tế là gì? Trình bày đối tượng điều chỉnh và chủ thể của luật quốc
tế về bảo vệ môi trường. Để giải quyết các vấn đề tranh chấp về môi trường của các
nước trên thế giới thì yếu tố nào là quan trọng nhất.
4. Khái niệm và nguồn của luật quốc tế về bảo vệ môi trường. Cho ví dụ và ý nghĩa
của việc hình thành tập quán quốc tế.
5. Khái niệm và hệ quả pháp lý của việc công nhận môi trường là một tổng thể trong
luật quốc tế về bảo vệ môi trường.
6. Thực trạng của luật quốc tế về bảo vệ môi trường.
7. Công ước quốc tế là gì? Hãy nêu 6 công ước quốc tế về bảo vệ môi trường. Trong
các khu vực trên thế giới thì khu vực nào có nhiều điều ước được kí kết và thực thi
luật quốc tế về bảo vệ môi trường tốt nhất.
8. Thực trạng các quy định pháp lý về bảo vệ môi trường ở khu vực châu Á. Nguyên
nhân nào dẫn đến sự hạn chế trong việc hình thành và kí kết các điều ước quốc tế của
khu vực này.
9. Nêu 6 công ước quốc tế về bảo vệ môi trường. Trình bày một vụ việc vi phạm luật
quốc tế về bảo vệ môi trường ( kể tên chính xác một vụ việc, diễn biến, vụ việc đó vi
phạm công ước, điều ước nào của luật quốc tế về bảo vệ môi trường) và hướng giải
quyết.
10. Các quy định pháp lý về môi trường ở khu vực Nam cực và Bắc cực.
11. Cấu trúc của luật bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2005.
12. Những điểm mới của luật bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2005 so với luật bảo
vệ môi trường năm 1993.
13. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh và các nội dung sửa đổi cơ bản của luật bảo vệ
môi trường Việt Nam năm 2005.
14. Nguyên nhân của sự ra đời Luật bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2005. Nêu một
vụ việc vi phạm luật bảo vệ môi trường dẫn tới hậu quả nghiêm trọng (kể tên một vụ
việc, diễn biến, vụ việc đó vi phạm điều khoản nào của luật bảo vệ môi trường) và
hướng giải quyết.
15. Các nguyên tắc chính của luật bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2005.
16. Các nội dung sửa đổi của luật bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2005 về quản lý
chất thải. Nêu một vụ việc vi phạm luật bảo vệ môi trường và đề xuất hướng giải
quyết đối với đối tượng vi phạm là người nước ngoài và hành vi vi phạm trên lãnh
thổ Việt Nam.

17. Nghĩa vụ cơ bản của Việt Nam khi tham gia công ước về buôn...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG
1. Khái niệm, các mốc sự kiện hình thành luật quốc tế về bảo vệ môi trường. Ý nghĩa
của sự hình thành luật quốc tế về bảo vệ môi trường.
2. Chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Cho dụ về một vụ vi
phạm chủ quyền quốc gia trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên thế giới.
3. Công pháp quốc tế gì? Trình bày đối tượng điều chỉnh chủ thể của luật quốc
tế về bảo v môi trường. Đ giải quyết các vấn đề tranh chấp về môi trường của các
nước trên thế giới thì yếu tố nào là quan trọng nhất.
4. Khái niệm nguồn của luật quốc tế về bảo vệ môi trường. Cho d ý nghĩa
của việc hình thành tập quán quốc tế.
5. Khái niệm hệ quả pháp lý của việc ng nhận môi trường một tổng thể trong
luật quốc tế về bảo vệ môi trường.
6. Thực trạng của luật quốc tế về bảo vệ môi trường.
7. Công ước quốc tế gì? Hãy nêu 6 công ước quốc tế về bảo vệ môi trường. Trong
các khu vực trên thế giới thì khu vực nào nhiều điều ước được kết thực thi
luật quốc tế về bảo vệ môi trường tốt nhất.
8. Thực trạng các quy định pháp lý về bảo vệ môi trưngkhu vực châu Á. Nguyên
nhân nào dẫn đến sự hạn chế trong việc hình thànhkết các điều ước quốc tế của
khu vực này.
9. Nêu 6 công ước quốc tế về bảo vệ môi trưng. Trình bày một vụ việc vi phạm luật
quốc tế về bảo vệ môi trường ( kể tên chính xác một vụ việc, diễn biến, vụ việc đó vi
phạm công ưc, điều ước nào của luật quốc tế về bảo vệ môi trường) hướng giải
quyết.
10. Các quy định pháp lý về môi trường ở khu vực Nam cực và Bắc cực.
11. Cấu trúc của luật bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2005.
12. Những điểm mới của luật bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2005 so với luật bảo
vệ môi trường năm 1993.
13. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh các nội dung sửa đổi bản của luật bảo vệ
môi trường Việt Nam năm 2005.
14. Nguyên nhân của sự ra đời Luật bảo vmôi trường Việt Nam năm 2005. Nêu một
vụ việc vi phạm luật bảo v môi trường dẫn tới hậu quả nghiêm trọng (kể tên một vụ
việc, diễn biến, vụ việc đó vi phạm điều khoản o của luật bảo vệ môi trường)
hướng giải quyết.
15. Các nguyên tắc chính của luật bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2005.
16.c nội dung sửa đổi của luật bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2005 về quản lý
chất thải. Nêu một vụ việc vi phạm luật bảo vệ môi trường đề xuất ng giải
quyết đối với đối tượng vi phạm người nước ngoài hành vi vi phạm trên lãnh
thổ Việt Nam.
Đề cương ôn tập học phần luật và chính sách môi trường - Trang 2
Đề cương ôn tập học phần luật và chính sách môi trường - Người đăng: maithithuylan-a7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương ôn tập học phần luật và chính sách môi trường 9 10 954