Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập môn đạo đức học

Được đăng lên bởi Thảo Lumia
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1858 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Câu 1: Nguồn gốc, bản chất, chức năng của đạo đức
a.

b.

khái niệm: Đạo đức là một phạm trù triết học, nó là những chuẩn xã hội, là
cơ sở điều chỉnh đánh giá hành vi của con người trong quan hệ sản xuất và
trong cộng đồng, là ý thức đạo đức, tình cảm đạo đức, hành vi đạo đức.
Nguồn gốc
Đạo đức không xuất phát từ tôn giáo:
Xét về thời gian thì đạo đức ra đời trước tôn giáo
Đạo đức quan niệm hạnh phúc được sinh ra là do lao động sản xuất.
Đạo đức khac bản năng loài động vật:
Với con người: luôn ý thức được trách nhiệm và bổn phận, tình cảm chính là
động lực thôi thúc.
Với bản năng động vật: hành động chỉ mang tính bản năng sinh vật thuần
túy.


c.

Đạo đức được sinh ra từ lao động, trong hoạt động thực tiễn. Từ đó chuẩn
mực đạo đức được hình thành.
Bản chất của đạo đức: Đạo đức mang bản chất xã hội
Mang tính giai cấp
Tính dân tộc
Tính lịch sử thời đại
d. Chức năng của đạo đức
1. Chức năng nhận thức
- Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội do đó đạo đức thực hiện chức năng
nhận thức thông qua sự phản ánh (quan hệ giữa con người với con người về
phương diện đạo đức trong tồn tại xã hội). Nó diễn ra theo 2 xu hướng:

- Nhận thức hướng ngoại: nhận thức những giá trị, chuẩn mực xã hội để điều
chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn của xã hội vì bất cứ một cộng đồng nào
muốn tồn tại và phát triển thì phải xây dựng hệ thống chuẩn mực, phản ánh
nhu cầu đạo đức chung.
Nhận thức hướng ngoại cũng là nhu cầu tất yếu của đời sống cộng đồng đòi
hỏi con người phải nhận thức, có như thế ta mới xây dựng được một cộng
đồng giàu tính nhân văn.
Vd: phải biết cứu người khi có người bị nạn, không được vứt rác bừa bãi,
không dược nói dối.
- Nhận thức hướng nôi: là quá trình chủ thể hướng nhận thức đạo đức về
mình, lấy mình là đối tượng chủ thể xem xét, đánh giá về nhận thức, hành vi,
từ đó điều chỉnh hành vi.
Nhận thức hướng nội cũng là nhu cầu tất yếu mà tự giác nhận thức được để
thay đổi hành vi.
Lương tâm có vai trò là tòa án lương tâm của nhân cách, nhân phẩm để nó
phán xét (căn cứ vào chuẩn mực xã hội do nhận thức hướng ngoại cung cấp)
để thức tỉnh và điều chỉnh hành vi cho đúng thiện.
Dư luận giúp con người đánh giá hành vi rồi điều chỉnh hành vi.
Trên thực tế cả 2 nhận thức này nó thống nhất với nhau trong hoạt động
nhận thức đạo đức để cuối cùng giúp cho con người điều chỉnh hành vi, phù
hợp với chuẩn mực chung, giá trị chung của đồng loại.
- 2 cấu độ, trình độ của nhận thức đạo đức
+ Thông thường: Con người nhận thức chuẩn mực trong cộng đồng, khép
mình trong khuôn khổ chuẩn ...
Câu 1: Nguồn gốc, bản chất, chức năng của đạo đức
a. khái niệm: Đạo đức một phạm trù triết học, những chuẩn hội,
sở điều chỉnh đánh giá hành vi của con người trong quan hệ sản xuất
trong cộng đồng, là ý thức đạo đức, tình cảm đạo đức, hành vi đạo đức.
b. Nguồn gốc
Đạo đức không xuất phát từ tôn giáo:
Xét về thời gian thì đạo đức ra đời trước tôn giáo
Đạo đức quan niệm hạnh phúc được sinh ra là do lao động sản xuất.
Đạo đức khac bản năng loài động vật:
Với con người: luôn ý thức được trách nhiệm và bổn phận, tình cảm chính là
động lực thôi thúc.
Với bản năng động vật: hành động chỉ mang tính bản năng sinh vật thuần
túy.
Đạo đức được sinh ra từ lao động, trong hoạt động thực tiễn. Từ đó chuẩn
mực đạo đức được hình thành.
c. Bản chất của đạo đức: Đạo đức mang bản chất xã hội
Mang tính giai cấp
Tính dân tộc
Tính lịch sử thời đại
d. Chức năng của đạo đức
1. Chức năng nhận thức
- Đạo đức một hình thái ý thức hội do đó đạo đức thực hiện chức năng
nhận thức thông qua sự phản ánh (quan hệ giữa con người với con người về
phương diện đạo đức trong tồn tại xã hội). Nó diễn ra theo 2 xu hướng:
đề cương ôn tập môn đạo đức học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ôn tập môn đạo đức học - Người đăng: Thảo Lumia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
đề cương ôn tập môn đạo đức học 9 10 46