Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Đường Lối Đảng Cộng Sản Việt Nam

Được đăng lên bởi hoangthongtrinh
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1581 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1: Quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
cho việc thành lập ĐCSVN. Nội dung cơ bản trong cương lĩnh chính trị 2/1930 của Đảng.
1. Quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức của NAQ cho việc thành lập ĐCSVN.
- Năm 1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.
- NAQ đặc biệt quan tâm tìm hiểu cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Người rút ra kết
luận:” Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công, và thành công đến nơi,
nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật”.
- Tháng 7/1920, NAQ đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và
thuộc địa của Lênin đăng trên báo Nhân đạo.
- Tháng 12/1920, tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp, NAQ bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế
Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong
cuộc đời hoạt động cách mạng của Người và Người đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn:”
Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô
sản”.
- Tháng 11/1924, NAQ đến Quảng Châu (Trung Quốc) để chuẩn bị những tiền đề cơ bản cho sự
ra đời của chính Đảng ở VN.
- Tháng 6/1925, NAQ thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Mở các lớp huấn luyện
chính trị cho cán bộ cách mạng VN.
- Tác phẩm Đường cách mệnh chỉ rõ tính chất và nhiệm vụ của cách mạng VN là cách mạng giải
phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hai cuộc cách mạng này có quan hệ mật thiết với
nhau; cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, là việc chung của nhân dân chứ không phải việc
một hai người, do đó phải đoàn kết toàn dân. Nhưng cái cốt của nó là công nông và phải luôn
ghi nhớ rằng công nông là người chủ cách mệnh, là gốc cách mệnh .
- NAQ khẳng định: Muốn thắng lợi thì cách mạng phải có một Đảng lãnh đạo, Đảng có vững,
cách mạng mới thành công cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy. Đảng muốn
vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt; chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất
là chủ nghĩa Lênin .
- Về vấn đề đoàn kết quốc tế của cách mạng VN, NAQ xác định:” Cách mệnh An Nam cũng là
một bộ phận trong cách mệnh thế giới . Ai làm cách mệnh trong thế giới đều là đồng chí của dân
An Nam cả” .
- Về phương pháp cách mạng, Người nhấn mạnh đến việc phải giác ngộ và tổ chức quần chúng
cách mạng, phải làm cho quần chúng hiểu rõ mục đích cách mạng, biết đồng tâm hiệp lực để
đánh đổ giai cấp áp bức mình, làm cách mạng phải biết cách làm, phải có” mưu chước”, có như
thế mới bả...
Câu 1: Quá trình chuẩn bị về chính trị, tưởng tổ chức của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
cho việc thành lập ĐCSVN. Nội dung cơ bản trong cương lĩnh chính trị 2/1930 của Đảng.
1. Quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức của NAQ cho việc thành lập ĐCSVN.
- Năm 1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.
- NAQ đặc biệt quan tâm tìm hiểu cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Người rút ra kết
luận:” Trong thế giới bây giờ chỉ cách mệnh Nga đã thành công, thành công đến nơi,
nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật”.
- Tháng 7/1920, NAQ đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc
thuộc địa của Lênin đăng trên báo Nhân đạo.
- Tháng 12/1920, tại Đại hội Đảnghội Pháp, NAQ bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế
Cộng sản tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong
cuộc đời hoạt động cách mạng của Người và Người đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn:”
Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không con đường nào khác con đường cách mạng
sản”.
- Tháng 11/1924, NAQ đến Quảng Châu (Trung Quốc) để chuẩn bị những tiền đề cơ bản cho sự
ra đời của chính Đảng ở VN.
- Tháng 6/1925, NAQ thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Mcác lớp huấn luyện
chính trị cho cán bộ cách mạng VN.
- Tác phẩm Đường cách mệnh chỉ rõ tính chất và nhiệm vụ của cách mạng VN là cách mạng giải
phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa hội. Hai cuộc cách mạng này quan hệ mật thiết với
nhau; cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, việc chung của nhân dân chứ không phải việc
một hai người, do đó phải đoàn kết toàn dân. Nhưng cái cốt của nó công nông phải luôn
ghi nhớ rằng công nông là người chủ cách mệnh, là gốc cách mệnh .
- NAQ khẳng định: Muốn thắng lợi thì cách mạng phải một Đảng lãnh đạo, Đảng vững,
cách mạng mới thành công cũng như người cầm lái vững thì thuyền mới chạy. Đảng muốn
vững thì phải chủ nghĩa làm cốt; chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất
là chủ nghĩa Lênin .
- Về vấn đề đoàn kết quốc tế của cách mạng VN, NAQ xác định:” Cách mệnh An Nam cũng
một bộ phận trong cách mệnh thế giới . Ai làm cách mệnh trong thế giới đều là đồng chí của dân
An Nam cả” .
- Về phương pháp cách mạng, Người nhấn mạnh đến việc phải giác ngộ tổ chức quần chúng
cách mạng, phải làm cho quần chúng hiểu mục đích cách mạng, biết đồng tâm hiệp lực để
đánh đổ giai cấp áp bức mình, làm cách mạng phải biết cách làm, phải có” mưu chước”, như
thế mới bảo đảm thành công cho cuộc khởi nghĩa với sự nổi dậy của toàn dân.
=> Như vậy, tác phẩm Đường cách mệnh đã đề cập những vấn đề bản của một ơng lĩnh
chính trị, chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lập ĐCSVN.
Đề cương ôn tập môn Đường Lối Đảng Cộng Sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập môn Đường Lối Đảng Cộng Sản Việt Nam - Người đăng: hoangthongtrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Đường Lối Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 10 49